Systém pre podporu riadenia údržby

NORIS
MODUL PRE PODPORU
RIADENIA SERVISU A ŮDR6BY

Noris Next výroba

Hodnota výrobných a prevádzkových zariadení veľakrát dosahuje hodnotu stoviek tisícov až miliónov eur. Vrcholový manažment si v súčasnej dobe uvedomuje stále častejšie potrebu sledovať vedľa kľúčových finančných údajov, ako je napríklad cash-flow, hodnota skladových zásob a rozpracovanej výroby, ale tiež aj náklady na údržbu, a to strojných zariadení, technológií, ako aj hmotného majetku.

Sledovať údržbu je možné z niekoľkých hľadísk: náklady na preventívnu údržbu, nutné neplánované zásahy, reakčné doby a doby odstávok, poruchovosť zariadení, hodnota položiek na sklade náhradných dielov, atď. Súhrn týchto aspektov predstavuje vo finančnom vyjadrení veľké čiastky, ktoré sú bez podpory špecializovaného informačného systému ťažko sledovateľné a riaditeľné. Len hodnota a množstvo náhradných dielov, ktoré firma skladuje, môžu predstavovať tisíce položiek a stovky tisícov eur. Útvary údržby často zamestnávajú desiatky pracovníkov. Procesy pri riadení údržby je možné rozdeliť na nastavenie statických dát, teda definíciu strojov (karta stroja), parametre údržby a následne dynamické – teda vykonávanie a plánovanie preventívnej údržby, riešenie nutných operatívnych zásahov, riešenie skladových pohybov na skladoch údržby, hlásenie odvedenej práce atď. V neposlednom rade výkazníctvo a reporting o týchto procesoch. [pl_section section=“elements“ id=“1821546364″] Systém riadenia údržby je špecializovaná časť informačného systému riadenia výroby, určená pre komplexnú podporu procesu údržby. Pomocou tohto modulu sú vykonávané všetky aktivity nad objektmi údržby – preventívna a periodická údržba, revízie, opravy, plánovanie, riešenie havarijných stavov, realizácia a vyhodnocovanie investičných akcií. Riešenie je založené na možnej integrácií so systémom riadenia výroby a nasledujúcich princípoch tejto integrácie:
 • maximálna podpora plynulej a efektívnej výroby, optimalizácia odstávok strojov
 • on-line reakcia na situácie vo výrobe
 • využitie WorkFlow k riadeniu procesov údržby až do konečného vyriešenia odstávok, signalizácia omeškaní, kontrola riadiacich pracovníkov
 • jednotné používateľské prostredie, spôsoby ovládania a správa prístupových oprávnení
 • priame väzby na ostatné výrobné a ekonomické moduly (Výroba, Kvalita, Zákazka, Majetok, Obchodný sklad a ďalšie)
 • možnosť používateľských úprav systému a prispôsobenie „na mieru“
 • komunikácia s okolitými systémami a aplikáciami prostredníctvom nástrojov systému.
Systém pre podporu riadenia údržby sa skladá z troch modulov:
 1. Technická príprava údržby – evidenčná časť
 2. Plánovanie údržby – preventívna časť
 3. Riadenie údržby – operatívna časť

Modul Technická príprava údržby

je určený na správu databázy objektov údržby (strojov, zariadení atď.) a s nimi súvisiacich údajov. Objekt údržby je všeobecný pojem, ktorý zahrňuje všetko, na čom sa vykonáva údržba a opravy. Môžu to byť jednotlivé stroje alebo ich časti, súvisiace budovy, areály, plochy, úseky sieťovej infraštruktúry atď. Pre každý Typ objektu údržby je možné nadefinovať vlastnú štruktúru karty objektu údržby s uvedením konkrétnych Technických parametrov – Vlastností, ktoré majú byť pre daný typ evidované. Ku každému objektu údržby je možné evidovať kusovníkový rozpad na jednotlivé Komponenty objektu údržby, a tiež potrebné Náhradné diely. Súčasťou modulu je tiež definícia Postupov – typových činností pre konkrétny objekt údržby. Vďaka väzbám na výrobné a skladové moduly systému a integračným funkciám s externými systémami a aplikáciami (napr. Systémy zberu dát a priemyslovej automatizácie, Dochádzkový systém a pod.) je možné sledovať aj ďalšie ekonomické a prevádzkové údaje o objektoch údržby (napr. kalkulácie nákladov, stav odpisovania, výdaje náhradných dielov, prevádzkový stav zariadení, počet hodín prevádzky atď.). K evidovaným záznamom je možné pripojiť ľubovoľné externé dokumenty alebo odkazy na tieto dokumenty v zdieľaných úložiskách či internete/intranete (napr. technologické schémy, prevádzkové poriadky, zmluvy s dodávateľmi atď.).

Modul Plánovanie údržby

slúži na prípravu, sledovanie, riadenie a vyhodnocovanie plánov údržby. Plánovanie vytvára preventívny plán údržby a odstávok, v ktorom sú evidované konkrétne termíny a práce, ktoré majú byť vykonané a priradené objekty údržby. Pri stanovení času odstávok je možné zohľadniť už nahlásené varovania (výstrahy), nahlásené pracovníkmi pri strojoch. Pri plánovaní dochádza k rezervácii zdrojov (ľudských, technických, materiálových), potrebných k vykonaniu plánovaných činností. Typovú alebo periodickú údržbu je možné preddefinovať v Predpise údržby, a plán pre konkrétny objekt údržby automatizovane vygenerovať na základe uvedených údajov – pri tom je možné využiť buď MRP plánovanie, alebo plánovanie podľa hodnôt technických položiek – napr. počítadla, meradiel, váh atď. Položky predpisu predstavujú jednotlivé kroky (etapy) prác, ktoré majú byť v rámci danej údržby vykonané – k etape je možné pripojiť príslušný záznam z technickej dokumentácie. Na plán údržby a odstávok nadväzuje majster údržby vytváraním konkrétnych pracovných príkazov údržby, ich realizáciou a sledovaním ich skutočného plnenia (prepojením s modulmi Dochádzka a Zber dát).

Modul Riadenie údržby

umožňuje sledovať, riešiť a vyhodnocovať prerušenia – havarijné stavy objektov údržby od nahlásenia varovania až po likvidáciu alebo vyriešenie úlohy. Vzhľadom k on-line režimu práce havarijného dispečingu a potrebe presne sledovať a editovať aktuálny stav je v module k dispozícii používateľsky nastaviteľná pracovná plocha. Externé hlásenia havarijných stavov môžu byť do systému obstarávané pomocou importu dát alebo ručne cez formuláre, opačným smerom sú následne tlačené alebo odovzdávané informácie o stave riešenia. Základnou funkciou modulu je evidencia hlásení údržby – varovania a následné prerušenia prevádzky, a úloh spojených s ich riešením. Systém poskytuje prehľadné zobrazenie a signalizáciu farebne odlíšenú podľa typu a závažnosti prerušenia. Je možné zadávať do systému a sledovať jednotlivé Zákroky havarijnej alebo pohotovostnej údržby v čase a mieste havárie. Pracovné čaty prostredníctvom Hlásenia prác oznamujú dispečingu, ktoré havarijné či plánované činnosti aktuálne vykonávajú a umožňujú tak udržovať on-line aktuálny prehľad o stavu a priebehu prác a pohybe pracovníkov po udržovaných objektoch. Je podporovaná prevádzka na zmeny a odovzdávanie rozrobenej práce medzi zmenami. Nasadenie a prevádzkovanie modulov systému údržby ponúka nasledujúce významné ekonomické a prevádzkové prínosy:
 • komplexná evidencia všetkých udržovaných objektov a všetkých aktivít nad objektmi údržby
  • aktuálne a transparentné informácie ako podpora pre rozhodovanie
  • zjednodušenie procesu riadenia a plánovania údržby, podpora riadiacich a rozhodovacích procesov pomocou WorkFlow
  • zníženie nákladov na údržbu optimalizáciou a koordináciou činností
  • minimalizácia dátových nekonzistencií medzi evidenciou v rôznych systémoch
  • využitie rozsiahleho systému výstupov a tlačových zostáv
 • univerzálny interface pre integráciu s okolitými systémami a aplikáciami
  • väzby na výrobný systém umožnia zdieľať informácie o strojoch v reálnom čase
  • využitie terminálov vo výrobe pracovníkmi údržby umožní hlásiť akékoľvek svoje aktivity v reálnom čase a mieste
  • využitie čiarových kódov zariadení, obsluhy, náhradných dielov, umožní jednoduchú a rýchlu evidenciu a automatizáciu hlásení.

Riadenie údržby sa vyplatí

Pri výbere a procesne riadenom nasadení systému riadenia údržby sa celkové náklady na údržbu môžu znížiť o desiatky percent. Znížením počtu opráv a neplánovaných odstávok môže byť dosiahnuté zvýšenie produktivity výroby a predĺženie životného cyklu zariadení. Návratnosť vložených investícií sa potom nepočíta na roky, ale v mnohých prípadoch na mesiace. Výber z referencií používajúcich riešenie pre výrobu 
 • VEGUM a. s., Dolné Vestenice, vytlačovaná a lisovaná, technická guma
Prejsť na začiatok