Noris pre stavebníctvo

NORIS pre Stavebníctvo

Riešenie pre výrobu stavebných materiálov – obaľovaných zmesí, betónu, prefabrikátov a polotovarov na báze informačného systému NORIS/NORIS.NEXT

Naše overené komplexné integrované riešenie pokrýva celý cyklus výstavby, potreby a procesy od marketingu na stavebnom trhu, tvorby ponúk, výberu podzhotoviteľov, cez riadenie stavebnej zákazky až po jej vyhodnotenie, ekonomiku a logistiku.

Overené riešenie integrované do IS NORIS / NORIS.NEXT a optimalizované pre Obchod Logistiku presne vyhovuje praktickým požiadavkám podnikov tohto odvetvia, pokryje a zabezpečí ich reálne procesy a potreby, lebo vychádza z podrobnej znalosti know-how tohto odvetvia.

NORIS.NEXT STAVEBNÍCTVO

Hlavné výhody

Koncernové riešenia

Ako jediní na Slovensku ponúkame koncernové riadenie viacerých podnikov v jednom celku. Napr. skupinové výkazníctvo, prehľady, DPH.

Systém porastie s Vami

NORIS.AGRO jumožňuje jeho ďalšie rozširovanie o ďalšie licencie a moduly. Prínosom tohto postupu je rozloženie a úspora investícií.

NAPOJENIE NA CENTRÁLNU EVIDENCIU

Systém je napojený na centrálnu evidenciu Obchodný register, Živnostenský register, Digital.SK, Register plátcov IČ DPH

Základné moduly

Modul Účtovníctvo je určený pre vedenie účtovnej agendy podniku. Základnú účtovnú evidenciu predstavujú účtovné doklady, vytvárané zaúčtovaním prvotných dokladov v ostatných moduloch. Pomocou analytického členenia účtovnej osnovy, zaradenia účtovných dokladov podľa útvarov, okruhov činností, strojov, zákaziek, nákladových okruhov a ostatných účtovných dimenzií, je možné získať podrobný prehľad o finančnej situácii podniku. Modul umožňuje zobrazenie výsledkov v podobe základných zostáv podľa rôznych dimenzií, výpočet daňovej povinnosti firmy, obrat a konečné zostatky na účtoch, sledovanie stavu pohľadávok a záväzkov a ďalšie.

Obsahom modulu Účtovníctvo sú časti, funkcionality :

 • účtovný rozvrh a obmedzenie účtovania
  – najdôležitejšie vlastnosti účtu sú: definícia saldokontného účtu, dimenzie účtu
  – integritné obmedzenia – logické kontroly, krížové kontroly, kontrola dimenzií a vzťahov definovateľné správcom
 • účtovné dimenzie v denníku a naprieč celým systémom
  – základné dimenzie: Útvar, Zákazka, Aktivita, Nákladový okruh, Okruh činnosti, Zmluvy, Organizácie, Investičný majetok, Konsolidačný vzťah (pre účely Účtovnej konsolidácie)
  – voľne nastaviteľné – používateľsky definované
 • organizácie a kreditný systém (umožňuje na základe výšky pohľadávok, výšky vzájomného salda blokovať niektoré činnosti, ktoré sa viažu k organizácii)
 • účtovné doklady – denník (aj hodnoty v merných jednotkách, zápisy obojstranné (MD/D), alebo jednostranné (napr. -MD,+MD))
 • prvotné doklady modulu
  – účtovné interné doklady
  – vzájomné zápočty (aj konsolidované)
  – časové rozlíšenie
 • saldokonto, retrospektívne saldo
  systém umožňuje vytvárať saldokonto na všetkých typoch účtov (tzn. aj podsúvahových)
 • základné účtovné vyhodnocovacie zostavy a nástroje (výsledovka na HS, účtovný denník, obratová predvaha, hlavná kniha, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, daňové priznanie k DPH, Súhrnný výkaz, Kontrolný výkaz, Intrastat, tvorba vlastných zostáv z účtovného denníka) za ľubovoľné obdobia alebo intervaly období s možnosťou importu na príslušné úrady
 • vnútropodnikový kontroling, manažérske účtovníctvo – rozbory nákladov a výnosov za ľubovoľné dimenzie, za ľubovoľné obdobie respektíve interval období, OLAP + priame prepojenie Excel
 • rozvrhovanie režijných a obstarávacích nákladov stredísk, činností, objektov, …
 • Cash Flow – výstup podľa celoštátnych predpisov, riešenie priamou metódou
 • daňová uzávierka – DPH, KV DPH, Súhrnný výkaz, Intrastat, riadne a dodatočné DP, výpočet koeficientu ….
 • uzávierkové operácie
  – mesačná uzávierka
  – ročný chod, predbežná ročná uzávierka (opakovateľne spustiteľná)
  – ročná účtovná uzávierka (1. fáza – otvorenie nového obdobia, je možné pracovať zároveň v starom i novom účtovnom období. 2. fáza – skutočné uzavretiu starého a naplnenie nového obdobia skutočnými počiatočnými stavmi)
 • integračné rozhranie na organizačnú zložku (OZ) spracovávanú v inom štáte s prepočtom podľa kurzov
 • konfiguračné rozhranie pre správu účtovania.

Modul Fakturácia vydaná slúži na zápis a evidenciu všetkých druhov vydaných dokladov:

 • faktúry vydané tuzemské i zahraničné
 • faktúry vydané zálohové
 • daňové doklady k prijatým preddavkom
 • dobropisy vydané
 • vnútropodnikové faktúry
 • vydané sankčné faktúry
 • upomienky

Faktúry vydané môžu vzniknúť rôznymi spôsobmi:

 • na základe Výdajok vystavených v module Sklad
 • na základe Platobného (splátkového) kalendára vystaveného v module Zmluvy
 • na základe zadaných výkonov v module Zákazky
 • ručným zadaním
 • iným spôsobom (vznik v externých aplikáciách)

Faktúry vydané je možné vystavovať na organizáciu cudziu a jej expozitúry (pobočky). Na položkách faktúry vydanej je možné uvádzať skladové karty (tovar) a ďalšie číselníky, ktoré reprezentujú druh fakturovaného tovaru či služby. Faktúry vydané umožňujú okrem vyčíslenia DPH, tiež vyčíslenie spotrebnej dane. Zároveň umožňujú vyčíslenie zliav.

Modul poskytuje všetky potrebné informácie o stave prvotných dokladov, o ich úhradách, zaúčtovaní a priebehu celého spracovania. Zároveň poskytuje všetky informácie pre komunikáciu s obchodnými partnermi.

Modul umožňuje vystavené a evidované doklady účtovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používaným spôsobom je kontácia dokladov pomocou vopred definovaných číselníkov.

Modul Fakturácia prijatá slúži na evidenciu všetkých druhov prijatých dokladov:

 • faktúry došlé tuzemské i zahraničné
 • faktúry došlé zálohové
 • daňové doklady k poskytnutým preddavkom
 • dobropisy došlé
 • prijaté sankčné faktúry
 • JCD

Modul umožňuje ovplyvniť zadanie faktúry prijatej tak, aby zodpovedalo spôsobu likvidácie faktúr podľa zvyklostí v spoločnosti. Spôsob likvidácie môže ovplyvniť spôsob a okamih vystavovania platobných príkazov, rozpis základov faktúry do nákladov a ďalšie činnosti, ktoré s likvidáciou faktúr súvisia. Umožňuje vystavovanie platobných príkazov tuzemských aj zahraničných.

Modul poskytuje všetky potrebné informácie o stave prvotných dokladov, o ich úhradách, zaúčtovaní a priebehu celého spracovania. Zároveň poskytuje všetky informácie pre komunikáciu s obchodnými partnermi. Umožňuje párovanie dokladov a ich likvidáciu voči iným dokladom v systéme, napríklad párovanie príjemiek a rozpúšťanie obstarávacích nákladov.

Modul umožňuje vystavené a evidované doklady účtovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používaným spôsobom je kontácia dokladov pomocou likvidačného lístka, alebo pomocou vopred definovaných číselníkov.

Modul Pokladňa slúži na evidenciu všetkých druhov pokladničných dokladov:

 • príjmové doklady v tuzemskej mene
 • príjmové doklady v zahraničnej mene
 • výdavkové doklady v tuzemskej mene
 • výdavkové doklady v zahraničnej mene

Modul umožňuje vedenie viacerých pokladní súčasne pre jednotlivé evidované meny samostatne a pre rôzne pokladničné miesta samostatne. Podporuje tvorbu úhradových dokladov k došlým alebo vydaným faktúram, k mzdovým záväzkom, alebo iným pohľadávkam a záväzkom s priamou väzbou na hradené doklady. Zabezpečuje vedenie pokladničných kníh a pokladničných denníkov samostatne pre každú pokladňu.

Modul umožňuje evidovanie a vystavovanie aj zjednodušených daňových dokladov. Zabezpečuje prepojenie s fiškálnym modulom.

Modul umožňuje vystavené a evidované doklady účtovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používaným spôsobom je kontácia dokladov pomocou vopred definovaných číselníkov.

Modul REGISTRAČNÁ POKLADŇA rieši potreby organizácie spojené s predajom za hotovosť vo väzbe na zákon 289/2008 Zb. z. o registračných pokladniach. Pre predaj v hotovosti je používaná certifikovaná Fiskálna tlačiareň FT 4000 spoločnosti Varos- certifikovaná rada, v zostave s PC  v doporučenej konfigurácii. Súčasťou riešenia je podpora čiarového kódu a možnosť pripojenia rôznych externých zariadení k registračnej pokladni.

V IS NORIS a NORIS.NEXT sú zabezpečené funkcionality, ktoré pokrývajú nasledovné druhy predaja – úhrady v hotovosti:

 • PREDAJ V HOTOVOSTI NAD SKLADOM formou ON – LINE
 • PREDAJ V HOTOVOSTI NAD ČÍSELNÍKOM – CENNÍKOM TOVAROV, OFF- LINE
 • HOTOVOSTNÁ ÚHRADA FAKTÚRY

V prípade požiadavky je možné druhy predajov v hotovosti prevádzkovať súčasne s dodržaním limitujúcich podmienok pri implementácii pre rôzne Sklady – predajné miesta.

Modul Banka slúži na evidenciu všetkých druhov bankových dokladov:

 • platobné príkazy tuzemské
 • platobné príkazy zahraničné
 • bankové výpisy

Platobné príkazy môžu byť vystavené ručne, alebo funkciami na tvorbu platobných príkazov zo záväzkov. Platobné príkazy je možné tlačiť, alebo exportovať do súborov, ktoré je možné importovať vo všetkých známych formátoch homebankingov.

Bankové výpisy je možné evidovať ručne, alebo importom zo súborov vytvorených homebankingom. Úhrady v položkách jednotlivých bankových výpisov majú priamu väzbu na hradené doklady pohľadávok a záväzkov.

Modul umožňuje vystavené a evidované doklady účtovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používaným spôsobom je kontácia dokladov pomocou väzieb na hradené doklady.

Modul Majetok slúži na evidenciu všetkých druhov majetku:

 • dlhodobý nehmotný majetok
 • dlhodobý hmotný majetok
 • dlhodobý drobný hmotný majetok
 • dlhodobý drobný nehmotný majetok

Evidencia majetku podporuje tvorbu zaraďovacích protokolov, kariet majetku, vyraďovacích protokolov, pohybov majetku, zdrojov financovania majetku (dotácie), doplňujúcich údajov ku kartám majetku. Odpisovanie majetku prebieha v dvoch oblastiach spracovania, v účtovnej oblasti a daňovej oblasti, plne v súlade s platnou legislatívou a s ohľadom na zdroje financovania majetku.

Modul umožňuje vytvorené pohyby majetku účtovať automatizovane pomocou preddefinovaných kontácií

Modul vykonáva evidenciu zamestnancov a výpočet miezd.

Umožňuje:

 • evidenciu pracovných pomerov (aj súbežných alebo opakujúcich sa) a ostatných dohôd a zmlúv
 • mesačné spracovanie podkladov pre výpočet mzdy s možnosťou výberu úrovne spracovania (predspracovanie, formulár hrubých miezd, individuálne formuláre pre nahrávanie pre skupiny zamestnancov, formulár s automatickým vnútropodnikovým rozúčtovaním nákladov)
 • evidenciu rodinných príslušníkov, stálych zrážok, nemocí, viaczložkovým mesačných miezd
 • evidenciu stravných lístkov
 • opakovaný výpočet miezd s množstvom výstupných zostáv
 • tvorbu príkazov na úhradu
 • zaúčtovanie miezd
 • všetky elektronické výstupy a šablóny podľa požiadaviek Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • štvrťročné a ročné prehľady o dani, ročné zúčtovanie dane, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • štatistické výkazy

Modul umožňuje:

 • evidenciu zamestnancov (súčasných, bývalých a aj uchádzačov o zamestnanie)
 • možnosť tvorby organizačnej štruktúry podniku a jej zobrazenia v konkrétnom období
 • evidencia školení s možnosťou tvorby automatického plánu školení
 • evidenciu lekárskych prehliadok s možnosťou tvorby plánu lekárskych prehliadok
 • evidenciu pracovných pomôcok
 • široký výber prehľadových zostáv

Modul Sklad slúži na evidenciu všetkých druhov zásob:

 • materiál
 • polotovary
 • vlastné výrobky
 • tovar

Modul podporuje oceňovanie zásob metódou FIFO a metódou priemerných cien, nezávisle na jednotlivých skladoch. Zároveň podporuje oceňovanie pomocou vopred stanovených (kalkulovaných) cien. Oceňovacie rozdiely a náklady spojené s obstaraním zásob sú evidované v cene zásob (adresné sledovanie), alebo mimo cenu.

Modul umožňuje tvorbu jednotlivých druhov dokladov:

 • príjemky
 • výdajky
 • prevodky

Doklady v module sa vytvárajú ručne, alebo generovaním z podkladových dokladov (objednávka – príjemka, dopyt – výdajka). Modul podporuje automatizovanú tvorbu nadväzujúcich realizačných dokladov (faktúry vydané,…). Modul podporuje tvorbu inventúrnych súpisov zásob k dátumu.

Jednotlivé pohyby zásob sú účtované pomocou preddefinovaných kontácií.

Riešenie pre stavebné spoločnosti

 • Stavebná výroba a jej požiadavky na podporu informačným systémom má svoje špecifiká. Na jednej strane je to od marketingu na stavebnom trhu, tvorby ponúk, výberu podzhotoviteľov, cez riadenie stavebnej zákazky až po jej vyhodnotenie, na strane druhej najmä ekonomické procesy, ktorými sa riadi často zložité interné i externé prostredie spoločnosti zaoberajúcej sa stavebnou výrobou.
 • Prispôsobiť týmto špecifikám štandardný informačný systém je spravidla veľmi obtiažne.
 • Naše overené komplexné integrované riešenie, ktoré pokrýva celý cyklus výstavby, pokrýva tieto potreby a požiadavky v plnom rozsahu.
 • Je integrované so systémom RSV (riadenie stavebnej výroby) a CENKROSplus.

Prejsť na začiatok