Strojárska výroba

Modul TPV – Príprava výroby

Kompletné informácie o výrobku, štruktúrované podľa technologického postupu, podľa rozpadu výrobku na dielce, polotovary a materiály. Systém je parametrický pre rôzne typy technológií, pre kódovanie a stanovenie pravidiel použitia variant, či už zákazníckych, konštrukčných alebo technologických. Voliteľné kalkulačné položky a vzorce, vlastnosti materiálov, parametre kvality je možné užívateľsky nastaviť v celom systéme. Modul predstavuje omnoho viac než len technickú prípravu výroby, vytvára úplnú prípravu organizačných, výrobných a plánovacích pravidiel a definícií, používaných v celom výrobnom informačnom systéme. Vytvára znalostný základ riadenia výroby a pomocou spätnej väzby neustále zhodnocuje všetky vložené informácie.

Základné funkcie modulu:

 • Efektívna definícia štruktúry výrobkov
 • Efektívna tvorba pevných technológií a alternatívnych technológií
 • Definícia typových pracovísk, nástrojov, operácií
 • Využitie systému kusovník k zobrazeniu a definícií výrobku na pracovnej ploche
 • Univerzálny model tvorby variant
 • Definícia technických položiek výrobkov
 • Tvorba optimálnych kalkulačných listov výrobkov (kalkulačné položky, vzorce prepočtu)
 • Tabuľky hodnôt – užívateľské tabuľky hodnôt pre výpočty miesto vzorcov.

Modul Plánovanie výroby

Tvorí ho sada plánovacích nástrojov rôznej rozlišovacej úrovne, ktoré umožňujú vybudovať optimálnu kombináciu plánovacích algoritmov, od odhadov a prognóz, termínového kapacitného plánovania až po priame krátkodobé dielenské plánovanie s podporou dispečerského riadenia pracovísk. Dá sa využívať tiež dynamické plánovanie potrieb materiálu, plánovanie kooperácií, potrieb pracovníkov resp. profesií a náradia. Dá sa úspešne kombinovať model výroby na sklad a model výroby na objednávku – zákazku.

V prípade potreby je možné plánovať len „úzke miesta“ vo výrobe. Pre zobrazenie sú využívané grafické nástroje, ktoré sa dajú upraviť pre maximálnu vypovedaciu hodnotu pre obsluhu vrátane znázornenia skutočného priebehu a stavu výroby. Súčasťou modulu plánovania je tiež vytvorenie zadania do výroby vo forme optimálneho výrobného príkazu a výrobnej dávky s tvorbou platnej výrobnej dokumentácie (etikety, dokumenty).

Základné funkcie modulu:

 • Bilancie – bilančné plánovacie obdobie – kontrola úzkych miest výroby (objemy, NH, ceny a pod.)
 • Realizácia výrobných zákaziek – schválenie
 • Plán spotreby materiálu, dielcov, riadenie kritických položiek bilančné kapacitné plánovanie
 • Výpočet pre krátkodobý plán, podpora dispečerského riadenie pracoviska
 • Variantné plánovanie alternatívnych technológií.

Modul Riadenie výroby

Modul obsahuje  funkcionality pre podrobnú evidenciu a riadenie materiálového toku, finančného toku, výkonov pracovníkov a výkonov strojného parku vo výrobe. Prvotne vychádza z údajov technickej prípravy výroby a plánovania výroby. Umožňuje použitie väčšiny metód zberu dát, hlavne zber dát z výroby v reálnom čase s využitím čiarového kódu a evidencie výrobných dávok. Evidencia dochádzky pracovníkov a ich pohybu je tiež jedna z možných dodávaných foriem využitia zberu dát.

Základné funkcie modulu:

 • Tvorba Výrobných príkazov a sprievodnej dokumentácie vo väzbe na Výrobné zákazky
 • Priebežná dynamická kontrola výrobných nákladov, vyhodnocovanie pomocou kalkulácií
 • Riadenie rozpracovanosti, medzisklady materiálov, komponentov, sledovanie odpadu, vád, nevýrobných časov
 • Sledovanie, vyhodnocovanie, štatistika
 • Zber dát v reálnom čase – ETH terminály
 • Hlásenie výroby
 • Podpora dispečerského riadenia – informácie o stave pracovísk, výkonov pracovníkov
 • Väzby na konštrukčné systémy CAD / možný dovývoj
 • Editor na zobrazenie výkresovej dokumentácie, textov, fotografií priamo pri výrobkoch.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok