Zdravotníctvo

ZDRAVOTNÍCTVO
prepojenie rozpočtových a príspevkových organizácií do jedného celku
ROZPOČTOVÉ MESTSKÝCH PODNIKOV
prepojenie rozpočtových a príspevkových organizácií do jedného celku
Previous slide
Next slide

Vysoká efektívnosť jednotného komplexného systému v rozpočtových a príspevkových organizáciách je daná hlavne:

 • jednotnosťou ekonomických informačných systémov a prostredia,
 • 100% prepojenie dát,
 • výrazne lepší prehľad v hospodárení a kontrola fungovania organizácie,
 • konsolidovaná uzávierka,
 • kontrola nad plánovaním a čerpaním rozpočtu organizácie,

Systém NORIS / NORIS.NEXT a jeho moduly svojou funkcionalitou a možnosťami prispôsobovať sa požiadavkám jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií, v súčasnosti pokrýva všetky podstatné agendy a procesy, ktoré sú nevyhnutné pre chod organizácie.

NORIS RoPO

A. Ekonomická agenda
 • Rozpočet a výkazníctvo
 • Ekonomika – Účtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie, Pokladňa, Banka
 • Fakturácia prijatá a odoslaná
 • Majetok
 • Zmluvy
 • Evidencia skladu – nákup a výdaj tovaru, materiálu
 • Evidencia objednávok
 • Manažérske vyhodnocovanie, štatistiky, analýzy …
B. Personálna a mzdová agenda, riadenie ľudských zdrojov
C. Moduly pre riadiacich pracovníkov

Hlavná funkcionalita systému NORIS RoPOo pre rozpočtové a príspevkové organizácie

Čiarové kódy

Využitie čiarových kódov v celom informačnom systéme NORIS hlavne v oblastiach:

 • Komunikácie s partnermi
 • Registratúry a pošty
 • Fakturácie
 • Majetku
 • Skladov
 • Pokladne

ciarkod2 ciarkod

WorkFlow

Výraznou vlastnosťou systému NORIS je modul WorkFlow, jeho proces je možné definovať nad akýmkoľvek modulom alebo procesom v systéme. Pojem WorkFlow vyjadruje takú funkcionalitu systému, ktorá umožní popísať a realizovať procesy pri spracovaní dokumentu. Cieľom tejto funkcionality je podľa vopred stanovených pravidiel prideľovať úlohy jednotlivým užívateľom tak, aby bol splnený proces spracovania určitého dokumentu. Každý účastník WorkFlow má svoj tzv. Worklist, do ktorého sa mu procesom prideľuje práca.

Používateľský definované atribúty

umožňujú k jednotlivým triedam pridať nové atribúty a vzťahy, ktoré nie sú pevnou súčasťou triedy

Integritné obmedzenia

definícia jednoduchých pravidiel pre kontrolu a predplnenie záznamu bez nutnosti programovať

Generátor prehľadových šablón

definícia šablón pre zobrazenie prehľadov (vrátane výstupných zostáv)

Nastavenie prístupových práv

definícia pravidiel prístupu k častiam systému

Rozpočet

 • tvorba rozpočtu
 • rozpočtová skladba, príprava a jeho schvaľovací proces
 • porovnanie rozpočtu za rôzne roky
 • porovnávanie rozpočtu a skutočnosti
 • prehľad o stave rozpočtu za aktuálny rok pre jednotlivé úseky organizácie
 • sledovanie zmien rozpočtu
 • vytváranie rozpočtov položkovite aj sumárne podľa logického členenia organizácie

tabs

Účtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie

 • generátor sumarizačných zostáv (vrátane maticových – sledovanie z viacerých hľadísk)
 • prepojenie s MS Excel pre tvorbu zostáv
 • nastavenie vlastného účtového rozvrhu
 • evidencia konta v cudzej mene
 • vyhodnocovanie pohľadávok a záväzkov prostredníctvom saldokonta
 • automatické účtovanie kurzových rozdielov
 • vytvorenie podkladu pre daňové priznanie DPH
 • výpis dokladov denníka
 • výpis hlavnej knihy za všetky účty účtovej osnovy
 • zistenie obratu za zákazníka
 • spracovanie predvahy, súvahy, výsledovky
 • možnosť uzávierky účtovníctva za zvolené obdobie
 • vykonanie ročnej uzávierky účtovníctva
 • vedenie podrozvahového účtovníctva
 • vytváranie rozpočtov položkovite aj sumárne podľa logického členenia
 • evidencia interných účtovných dokladov
 • podpora plánovania na úrovni obratov účtov
 • dávkové spracovanie údajov
 • možnosť priameho prechodu z účtovného denníka do príslušného majetku
 • zápis do účtovného denníka nie je možný bez existencie zaevidovaného prvotného dokladu

Banka

 • import bankových výpisov v elektronickej forme
 • export platobných príkazov do informačného rozhrania bankového ústavu
 • automatické párovanie platieb a saldokontných zložiek
 • párovanie platieb týkajúcich sa viac dokladov
 • účtovanie bankových výpisov podľa zadaných kontácií
 • evidencia bankových spojení organizácií
 • kontrola bankových spojení podľa ABO formátu
 • podpora SEPA
 • evidencia kurzového lístku aktualizáciou z www stránok NBS/ ECB
 • voliteľné typy kurzov
 • možnosť účtovať po položkách bankového výpisu, nie len výpis ako celok (výpis sa správa ako nezaúčtovaný)

Pokladňa

 • pokladničná kniha
 • pokladňa v cudzej mene (priemerný kurz alebo kurz metódou FIFO na výdaji)
 • zaúčtovanie pokladničných dokladov do hlavnej knihy podľa predpísaných kontácií
 • schvaľovací proces
 • evidencia príjmových a výdajových dokladov
 • evidencia pokladničných miest v členení podľa jednotlivých pokladní
 • konfigurovateľnosť zložiek podľa požiadaviek organizácie

Fakturácia prijatá a odoslaná

 • evidencia došlých a vydaných faktúr
 • úhrada došlých faktúr a dobropisov pomocou platobných príkazov
 • sledovanie procesu likvidácie došlých dokladov
 • účtovanie dokladov podľa vytvorených kontácií
 • rozúčtovanie dokladov podľa hospodárskych stredísk
 • kontrola zaúčtovania podľa nadefinovanej súvzťažnosti – kontrola predkontovania
 • vystavenie dobropisov k vydaným dokladom
 • vytvorenie upomienok, penalizačných a skonto dokladov k vydaným dokladom
 • možnosť rozdeľovať faktúry do nových zložiek (šanónov) počas chodu organizácie
 • prístupové práva na zápis, výmaz, hromadnú zmenu, spustenie funkcie až na pracovníka
 • dávkové spracovanie údajov
 • možnosti zrušeniu faktúry predchádza odsledovanie naviazanosti na iné doklady
 • každá položka faktúry umožňuje viazanosť na inú rozpočtovú položku

Majetok

 • evidencia hmotného a nehmotného majetku v zmysle pravidiel hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií
 • nehnuteľný majetok – evidencia, inventarizácia, úbytky, prírastky
 • umiestnenie
 • zaraďovanie majetku do evidencie
 • účtovné pohyby majetku
 • odpisovanie
 • mesačné spracovanie, uzávierky
 • podpora lízingu
 • možnosť zadávania delimitácií
 • všetky zostavy sú aktívne, poklikaním na riadok zostavy sa zobrazia príslušné karty majetku – možnosť filtrovania a triedenia priamo v tlačovej zostave

Zmluvy

 • evidencia a sledovanie plnenia uzavretých záväzkových vzťahov
 • tvorba a evidencia dodatkov k uzavretým záväzkovým vzťahom
 • evidencia splátkového kalendára
 • generovanie splátok podľa pravidiel definovaných zmluvou alebo jej dodatkami
 • generovanie faktúr na základe splátkových kalendárov
 • manažment a vyhodnocovacie funkcie – možnosť sledovania plnenia zmluvných podmienok, splátkových kalendárov, sumarizácia za určité obdobie, príjmy z predaja a prenájmu za určité obdobie, …
 • možnosť dynamického previazania zmlúv na nehnuteľný majetok
 • generovanie splátkového kalendára nad zmluvou

Objednávky a sklady

 • skladová evidencia, pohyby tovaru na skladoch
 • príjem a výdaj vrátane rezervácií
 • cenník
 • priame vystavovanie faktúr vrátane výpočtu a rozúčtovania DPH
 • možnosť vedenia skladových zásob buď v reálnych (FIFO), alebo priemerných cenách
 • optimalizácia skladových zásob
 • možnosť využitia čiarových kódov (EAN)
 • objednávkový systém (objednávky došlé, vydané, sledovanie vykrytia objednávok, väzba na zákazku)
 • možnosť definovať vlastnú skladovú kartu
 • umiestnenie, výrobné čísla

Evidencia obchodných partnerov

 • evidencia firiem a ich expozitúr
 • evidencia kontaktných osôb
 • evidencia došlej pošty
 • on-line väzba do saldokonta a fakturácie
 • vyhodnocovanie firiem podľa platobnej disciplíny, výšky pohľadávok či záväzkov apod.
 • evidencia obchodných prípadov
 • evidencia kontaktných jednaní
 • vyhodnocovanie predajov podľa predajcov, regiónov , pobočiek, tovarov atď.
 • vyhodnocovanie rentability obchodných prípadov
 • možnosti definovania vlastných skupín rozdelenia partnerov
 • filtrovanie podľa ľubovoľných kritérií a následná hromadná korešpondencia /e-mail, tlač, Fax/

Mzdy a Personalistika

 • zaradenie zamestnanca
 • história zmien
 • paušály a zrážky
 • mzdové položky
 • denník dochádzky, kalendáre
 • dávky nemocenského poistenia
 • výpočet a úhrada miezd
 • výkazy
 • účtovanie
 • nové obdobia
 • ochrana a prístup k údajom
 • voľné pracovné miesta
 • zaradenie zamestnanca
 • doplňujúce informácie
 • školenia a lekárske prehliadky
Prejsť na začiatok