Potravinárska výroba

Odvetvové riešenie obsahuje súbor štandardných a špecializovaných modulov, ktoré nad jadrom informačného systému NORIS / NORIS.NEXT zabezpečujú činnosti potravinárskeho a chemického podniku od tvorby receptúr výrobkov, kalkulácie a cenotvorby, objednávkového systému, bilancovanie materiálu, nákupu surovín, riadenia výroby, expedície a rozvozov až po finálnu fakturáciu a predaj výrobkov.

V týchto typoch kontinuálnych výrob je kladený veľký dôraz na dohľadateľnosť materiálových šarží a šarží použitých polotovarov v jednotlivých baleniach a zákazkách. Všetky činnosti v systéme sú maximálne automatizované, aby zistili vysokú produktivitu pri nízkom počte obslužných pracovníkov. Plánovanie zahŕňa rôzne voliteľné možnosti výroby s využitím kooperácií – kooperácia z dodaných materiálov, kooperácia z vlastných materiálov, alebo kombinácia obidvoch predchádzajúcich. Jednotlivé postupy sú alternatívne volené k výrobkom podľa stavu materiálov a ich expirácií podľa voľných kapacít alebo podľa nákladov.

Stručný popis funkčných celkov a modulov

Príprava výroby – TPV

 • Tvorba údajovej základne Výrobky – receptúry, varianty
 • Tvorba materiálovej normy receptúr
 • Kalkulácie

Výstupné formuláre a zostavy

Váhové listy – nákupný list

 Váhový list slúži na evidenciu nákupu surovín. Váhové listy sú nahrané do systému. Pri možnosti prenosu dát z vážiaceho zariadenia je prenos dát automatizovaný. Po ukončení dňa je vygenerovaný sumár, nákupný list. Eviduje sa druh nakupovanej položky, dodávateľ, hmotnosť deklarovaná dodávateľom ako aj hmotnosť navážená.

Riadenie výroby – RV

BILANCOVANIE KAPACÍT – PLÁNOVANIE / ročné, štvrťročné , mesačné…/

Funkčnosť zabezpečuje prepočet potreby kapacít materiálových ako aj profesií / A,B,C,/ a strojných vo väzbe na požadovaný plán a normatívne údaje v receptúrach výrobkov. Výstupom je bilančný plán, na základe ktorého môže dôjsť k úprave denného plánu až po jeho definitívne odsúhlasenie

OBJEDNÁVKA – TÝŽDENNÝ – DENNÝ PLÁN VÝROBY

Nahrávací formulár slúži na zadanie požiadaviek na výrobu z Dopytov v danom termíne pre jednotlivé výrobné strediská a počty finálnych výrobkov.

VÝROBNÝ PRÍKAZ – Generovanie VP

Funkčnosť zabezpečí generovanie výrobného príkazu na výrobok a príslušné výrobné stredisko. Súčasne je zabezpečená tlač výstupu – Požiadavky na materiál pre potreby MTZ s akceptovaním zostatkov na výrobnom stredisku a vygenerovaná výdajka na materiál vo väzbe na VP. Ďalej je vygenerovaná tlač sprievodného dokladu SPRIEVODKA VP / opis výrobného postupu a technológie receptúry na plánované množstvo výrobku.

HLÁSENIE VÝROBY

Formulár zabezpečuje evidenciu a odvádzanie hotových výrobkov, polotovarov VP z výrobného strediska na medzisklad alebo na sklad hotovej výroby. Súčasťou formulára je evidencia značenia výrobkov pre potreby skladových činností. Súčasťou odvádzania je automatické generovanie príjemky do skladu .

VYHODNOCOVANIE VÝROBY

Pre potreby vyhodnocovania výroby sú v systéme tvorené výstupy a štatistiky pre plán a skutočnosť pre zadané obdobie, prípadne kalkulačné položky – podľa druhu výstupu

 • stav plnenia VP
 • stav plnenia daného výrobku
 • stav plnenia výroby strediska v MJ a EURO
 • nedokončená výroba strediska
 • zostatky strediska
 • výťažnosť
 • prehľady stavov zásob, dopytov na expedíciu

Expedícia a rozvoz

Vstupom je hlásenie  odvádzanej výroby strediska  z ktorého sa vygeneruje príjemka na expedičný sklad.

Výstupom sú výdajky – dodacie listy generované z objednávok. Výdajky sú generované pre každý vydávajúci sklad a rozvoz – konkrétnu  linku na príslušného odberateľa

Rozvozy sú  postavené nad číselníkmi vozidiel, vodičov a liniek. V module Rozvozy sú spúšťané nasledovné funkcie:

 • tvorba rozvozu
 • doplnenie objednávky
 • schválenie/zrušenie rozvozu
 • ukončenie rozvozu

 Uvedené funkcie zabezpečujú zaradenie príslušnej objednávky do plánu rozvozov, s ponukou všetkých relevantných objednávok a ich doplnením do rozvozu. Zároveň  sa vygeneruje výdajka – dodací list pre odberateľa v rámci príslušného rozvozu. Po vrátení aktualizovaných DL sú následne aktualizované a realizované príslušné výdajky a pripravené ako podklad pre fakturáciu na príslušného odberateľa

Evidencia dopravy

Modul slúži pre podporu rozvozov a sledovanie, vyhodnocovanie výkonov dopravy v rozsahu:

 • Dopravné prostriedky
  trieda obsahuje identifikáciu a popis vozidiel so vzťahmi na majetok a účtovanie
 • Kniha jázd
  slúži k evidencií jázd firemných vozidiel, je viazaná na konkrétny dopravný prostriedok a obdobie platnosti, tzn. pre jeden Dopravný prostriedok a zadané obdobie môže existovať len jeden záznam Knihy jázd. Evidencia sa vedie v jednom zázname za obdobie jeden mesiac.

 Funkcie spúšťané v rámci evidencie sú:

 • Naplnenie DL z rozvozov
  Funkcia vyhľadá podľa vozidla v rozvozoch tovaru za zadané obdobie jednotlivé DL a naviaže ich do dynamického vzťahu „Dodacie listy“. Ak neexistuje za obdobie doklad knihy jázd vozidla, funkcia si ho vytvorí. Ak neexistuje riadok dokladu za deň tiež si ho funkcia doplní. Funkcia teda môže vytvoriť doklad knihy jázd podľa rozvozov bez zadaných km.
 • Generovanie knihy jázd
  Funkcia sa spúšťa z aktuálneho záznamu Knihy jázd. Vytvorí nový záznam Knihy jázd pre rovnaký Dopravný prostriedok na nasledujúce obdobie zadané do parametrov funkcie. Funkcia z aktuálneho záznamu prenesie konečné stavy tachometra a stavu nádrže do nového záznamu ako počiatočný.
 • Prenos čerpania do Knihy jázd
  Funkcia zabezpečuje naplnenie atribútov z fakturačných údajov zmluvného dodávateľa PHM čerpané na elektronické karty. Naplní sa novo vytvorená kniha jázd za vozidlo a obdobie alebo sa doplnia údaje o čerpaní PHM do existujúceho záznamu. Funkcia doplní položky za dátum čerpania  o množstve a cene PHM, vodiča, stav tachometra a v poznámke zapíše jednoznačné číslo potvrdenky.
 • Prepočet z počiatočných stavov
  Funkcia prepočíta a doplní počiatočný a koncový stav tachometra po jednotlivých dňoch, pričom neprepíše ručne doplnené km. Vychádza z hlavičkového počiatočného stavu a dopíše koncový stav z poslednej jazdy do koncového stavu na hlavičke.
 • Prepočet
  Doplní vypočítané údaje zo všetkých položiek do hlavičkových atribútov.

Kontroly a servis –  trieda slúži na sledovanie nákladov na vozidlo so sledovaním opakovanosti udalosti servisu ako sú výmeny pneumatík, kontroly STK a podobne. Pokiaľ sú predmetom sledovania osoby, môžu sa sledovať opakované činnosti ako je školenie, výmena časovo limitovaného DKP a podobne. Z predpokladanej opakovanosti je možné pripraviť odstávku vozidiel prípadne plánovať požadovanú udalosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok