Stavebné materiály

Riešenie pre výrobu stavebných materiálov – obaľovaných zmesí,
betónu, prefabrikátov a polotovarov
na báze informačného systému NORIS/NORIS.NEXT

Riešenie pre výrobu obaľovaných zmesí a betónu na báze informačného systému NORIS/NORIS.NEXT predstavujú nasledovné moduly s príslušnými funkcionalitami s napojením na jadro systému. Moduly sú modifikované na odvetvové riešenie Výroba obaľovaných zmesí a betónu.

grafprefa

Modul TPV- Technická príprava výroby

Kompletné informácie o receptúre resp. výrobku, štruktúrované podľa technologického postupu, podľa rozpadu receptúry na materiály, resp. podľa rozpadu výrobku na dielce, polotovary a materiály. Systém je pre výrobu prefabrikátov a polotovarov parametrický pre kódovanie a stanovenie pravidiel použitia variant, či už zákazníckych, konštrukčných alebo technologických. Voliteľné kalkulačné položky a vzorce, vlastnosti materiálov a parametre kvality je možné používateľsky nastaviť v celom systéme. Modul predstavuje omnoho viac než len technickú prípravu výroby, vytvára úplnú prípravu organizačných, výrobných a plánovacích pravidiel a definícií, používaných v celom výrobnom informačnom systéme. Vytvára znalostný základ riadenia výroby a pomocou spätnej väzby neustále zhodnocuje všetky vložené informácie.

Základné funkcie modulu:

 • Efektívna definícia receptúr obaľovaných zmesí a betónov resp. štruktúry prefabrikátov a polotovarov
 • Definícia typových pracovísk, nástrojov, operácií
 • Definícia technických položiek výrobkov
 • Tvorba optimálnych kalkulačných listov výrobkov (kalkulačné položky, vzorce prepočtu)
 • Tabuľky hodnôt – používateľské tabuľky hodnôt pre výpočty namiesto vzorcov
 • Definícia potreby dopravy a mechanizmov na výrobu a prepravu obaľovaných zmesí a betónov
 • Evidencia receptúr na výrobu betónu
 • Efektívna tvorba pevných technológií a alternatívnych technológií pre výrobu prefabrikátov a polotovarov
 • Využitie systému kusovník k zobrazeniu a definícií prefabrikátu alebo polotovaru na pracovnej ploche
 • Univerzálny model tvorby variant prefabrikátov a polotovarov
 • Väzby na konštrukčné systémy CAD pre výrobu prefabrikátov a polotovarov
 • Editor na zobrazenie výkresovej dokumentácie, textov, fotografií priamo pri výrobkoch – prefabrikátoch a polotovaroch

Modul Plánovanie výroby

Modul Plánovanie výroby tvorí sada plánovacích nástrojov rôznej rozlišovacej úrovne, ktoré umožňujú vybudovať optimálnu kombináciu plánovacích algoritmov od odhadov a prognóz. Je možné využívať tiež dynamické plánovanie potrieb materiálu, dopravy, potrieb pracovníkov resp. profesií a náradia. V prípade potreby je možné plánovať len „úzke miesta“ vo výrobe.

Spracovanie plánu  výroby obaľovaných zmesí a betónov  do formy bilančných plánov na rok, kvartál, mesiac, dekádu, alebo  deň. Vytvorí sa plán s potrebou jednotlivých druhov obaľovaných zmesí a betónov ako aj plán potreby materiálu, profesií, normohodín, strojov a pracovísk.  V rámci cenových kalkulácií výrobkov je možné tvoriť kalkulácie podľa definovaných normatívov, ako aj individuálne ceny.  Pri plánovaní je zabezpečená väzba na stav zásob MTZ s prípadným objednaním chýbajúceho tovaru, vyhľadaním a presunom z inej MTZ, alebo rezervácia materiálu na zákazku.

Súčasťou modulu plánovania je tiež vytvorenie zadania do výroby vo forme optimálneho výrobného príkazu a výrobnej dávky s tvorbou platnej výrobnej dokumentácie (etikety, sprievodky, dokumenty).

Základné funkcie modulu:

 • Bilancie – bilančné plánovacie obdobie – kontrola úzkych miest výroby (objemy, NH, ceny a pod.)
 • Evidencia výrobných zákaziek – schválenie
 • Plán spotreby materiálu, receptúr, riadenie kritických položiek bilančné kapacitné plánovanie
 • Predspracovanie plánu výroby obaľovaných zmesí a betónov  z objednávok
 • Spracovanie plánu výroby obaľovaných zmesí a betónov
 • Plánovanie spotreby receptúr (betónu) a ich surovín
 • Výpočet potrieb materiálov – v merných jednotkách a finančne, prepojenie na MTZ
 • Generovanie výrobných príkazov a tlač sprievodnej dokumentácie

Modul Riadenie výroby

Modul obsahuje  funkcioanality pre podrobnú evidenciu a riadenie materiálového toku, finančného toku, výkonov pracovníkov a výkonov strojného parku vo výrobe. Prvotne vychádza z údajov technickej prípravy výroby a plánovania výroby. Umožňuje použitie väčšiny metód zberu dát, hlavne zber dát z výroby v reálnom čase a evidencie výrobných dávok.

Pre zber dát je možné využiť mobilné terminály napojené na NORIS káblom, pripadne cez wifi. Ďalšou možnosťou je on-line napojenie na riadiace systémy obaľovačiek a výrobní betónu. Napríklad SIM ammann CB120, alebo Teltomat T120.

On-line napojenie zabezpečí posielanie receptúr a objednávok do riadiaceho systému obaľovačky, ako aj spätné načítanie skutočne vyrobených množstiev a skutočne spotrebovaných materiálov na konkrétnu receptúru a šaržu výroby.

V rámci evidencie výroby prefabrikátov a polotovarov je možné sledovať rozpracovanosť zákazky a porovnanie plánovaných a skutočných nákladov výroby (materiál, mzdy, normohodiny, pracovníkov, stroje a ostatné zadané údaje). Evidencia dochádzky pracovníkov a ich pohybu je tiež jedna z možných dodávaných foriem využitia zberu dát.

Základné funkcie modulu:

 • On-line napojenie na riadiace systémy obaľovačiek a výrobní betónu
 • Tvorba výrobných príkazov a sprievodnej dokumentácie
 • Priebežná dynamická kontrola výrobných nákladov, vyhodnocovanie pomocou kalkulácií
 • Riadenie rozpracovanosti a spotreby materiálov, medzisklady materiálov a komponentov, sledovanie výrobných šarží, odpadu, vád, nevýrobných časov
 • Sledovanie atestov a skúšok výroby a výrobných vzoriek obaľovaných zmesí a betónov
 • Sledovanie, vyhodnocovanie, štatistika
 • Sledovanie potreby prepravy vyrobených prefabrikátov
 • Sledovanie spotreby polotovarov a betónu
 • Zber dát v reálnom čase
 • Podpora dispečerského riadenia – informácie o stave pracovísk, výkonov pracovníkov
 • Evidencia výroby jednotlivých druhov obaľovaných zmesí, betónu, prefabrikátov a polotovarov
 • Evidencia spotreby vstupujúcich materiálov na konkrétnu receptúru, resp. konkrétny prefabrikát alebo polotovar
 • Evidencia počtu odpracovaných hodín pracovných síl, strojov na konkrétnu obaľovanú zmes a betón, resp. konkrétny prefabrikát a polotovar
 • Plnenie objednávok a zákaziek
 • Vyhodnotenie rentability výroby obaľovaných zmesí, betónu, prefabrikátov a polotovarov
 • Väzba na ostatné moduly IS NORIS/ NORIS.NEXT – zákazky, objednávky, sklady, fakturácia, mzdy, účtovníctvo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok