Elektrotechnika, automatizácia

Dodávame informačný systém, pomocou ktorého je možné jednoducho realizovať požiadavky a ciele vedenia podniku a zaistiť jeho flexibilný rozvoj. Informačný systém NORIS/ NORIS.NEXT je vytváraný ako zákaznícky zameraný systém, v ktorom je dôraz kladený na rýchlu a presnú reakciu na požiadavky zákazníka a rozvoj elektronickej komunikácie. Termíny a náklady zákaziek podniku sú tak na prvom mieste a pod trvalou kontrolou systému a obsluhy.

Systém NORIS/ NORIS.NEXT využíva pokročilé technológie pre riadenie skladov a výroby, založených na snímaní čiarových kódov, automatizáciu plánovania a distribúciu pracovných pokynov a zber dát v reálnom čase a mieste pomocou vhodne navrhnutých terminálov a staníc. Tieto sú zdrojom nemalých úspor vďaka odstráneniu obehu dokladov, ale aj znížením chybovosti zadania dát a prechodom od evidencie ku skutočnému riadeniu výroby v reálnom čase.

V rámci hlavných procesov spracovania dát v informačnom systéme NORIS.NEXT je možné nasadenie WorkFlow, ktorý umožňuje popísať a realizovať procesy pri spracovaní dokumentov. Cieľom je podľa vopred stanovených pravidiel prideľovať úlohy jednotlivým používateľom tak, aby bol splnený proces spracovania a zachytené všetky varianty spracovania určitého dokumentu. Proces popisuje činnosti a podmienky, za ktorých majú byť tieto činností vykonané a kým majú byt vykonané. Tým je umožnená dokonalá kontrola nad spracovaním každého druhu dokumentu v rámci podniku.

Elektrotechnické podniky sú často napojené na automobilový priemysel a od systému NORIS / NORIS.NEXT vyžadujú v systéme podporovanú EDI komunikáciu s dodávateľmi aj odberateľmi, zákaznícke aj dodávateľské rozvrhy a odvolávky.

Automatizácia je významná už v technickej príprave výroby s napojením na CAD systémy a tvorbu programov pre stroje a linky. Informačný systém NORIS.NEXT umožňuje dohľadanie histórie zmien vo výrobkoch s podporu funkcií pre hromadné kopírovanie podobných výrobkov alebo hromadné zmeny vo výrobkoch.

[pl_section section=“elements“ id=“1714404433″]

Využíva sa pokročilé plánovane, evidencia práce priamo robotníkmi, alebo predákmi liniek pomocou čiarových kódov vo výrobe. Priamo do výroby dostáva prostredníctvom jednoduchého terminálu každý výrobný alebo skladový pracovník informácie potrebné pre vykonanie práce a súčasne zaznamenáva všetky realizované výkony, prestoje a dôležité udalosti vo výrobnom procese.

V systéme je využívaná evidencia chýb a odpadu s následne riadeným procesom opravy alebo náhradnej výroby a využíva sa on-line väzba na skúšobňu kvality a taktiež je možná priama komunikácia s automatizovanými linkami a strojmi.

Komplexný informačný systém NORIS.NEXT spĺňa všetky požiadavky na rýchle spracovanie prevádzkových dát. Nielen z dôvodu pribúdajúceho objemu spracovávaných dát, ale hlavne v odozve záznamov v reálnom čase, ktoré vykonávajú desiatky pracovníkov súčasne v krátkych intervaloch a sú následne spracúvané do štatistík a prehľadov o výkone výroby a celého podniku.

Dôležitou časťou pre plynulý chod výrobného procesu je oblasť údržby výrobných strojov a zariadení. Riadenie údržby a servisu je špecializovaná časť informačného systému riadenia výroby, určená pre komplexnú podporu procesu údržby. Pomocou tohto modulu sú vykonávané všetky aktivity nad objektmi údržby – preventívna a periodická údržba, revízie, opravy, plánovanie, riešenie havarijných stavov, realizácia a vyhodnocovanie investičných akcií.

Štandardná a špeciálna odvetvová funkcionalita komplexného informačného systému NORIS.NEXT je dôkazom toho, že informačný systém dokáže zvládnuť a podporiť všetky špecifické procesy elektrotechnickej výroby a automatizácie a výrazne zrýchliť a zjednodušiť rutinné činnosti.

Prejsť na začiatok