Kúpele, hotely

Hotely a kúpeľníctvo

hotel
KÚPELE

 pre kúpeľné organizácie zaoberajúce sa komplexnou starostlivosťou o pacientov, ambulantov, samoplatcov. 

aquapark
HOTELY

Hotelové rezervačné systémy s integrovaným prepojením na parkoviská, wellness a gastro zariadenia

procedure
WELLNESS AQUAPARKY

Komplexné informačné systémy s riadením vstupov s integrovanou ekonomikou všetkých pridružených prevádzok

NORIS.NEXT PRE HOTELY GASTRO KUPELE

Hlavné výhody

Koncernové riešenia

Ako jediní na Slovensku ponúkame koncernové riadenie viacerých podnikov v jednom celku. Napr. skupinové výkazníctvo, prehľady, DPH.

Systém porastie s Vami

NORIS.NEXT jumožňuje jeho ďalšie rozširovanie o ďalšie licencie a moduly. Prínosom tohto postupu je rozloženie a úspora investícií.

NAPOJENIE NA CENTRÁLNU EVIDENCIU

Systém je napojený na centrálnu evidenciu Obchodný register, Živnostenský register, Digital.SK, Register plátcov IČ DPH

Odvetvové riešenie IS NORIS/ NORIS.NEXT Liečebné kúpele je určené pre kúpeľné organizácie zaoberajúce sa komplexnou starostlivosťou o pacientov, ambulantov, samoplatcov. Vychádza z dlhoročných skúseností z prevádzkovania komplexných informačných systémov v  liečebných kúpeľoch. Riešenie je vytvorené na jadre produktu NORIS a NORIS.NEXT, čím je zabezpečená jeho plná integrácia na ostatné moduly NORIS/ NORIS.NEXT.

Popis modulov

 • Rezervačný systém
 • Predvolánkový systém
 • Nástupy pacientov a samoplatcov
 • Fakturačný systém (podklady pre poisťovne, vysielateľov)
 • Osobné účty
 • Hlásenia, štatistika, výberové informácie

Funkcie v oblasti prijímacích a ubytovacích služieb zabezpečujú podporu pre obchodné oddelenie, prijímaciu kanceláriu a recepcie. Zabezpečujú prístup do centrálnej mapy ubytovacích kapacít, kde jednoznačne umožňujú rezerváciu konkrétnych lôžok ako aj kapacitnú rezerváciu jednotlivých druhov izieb pre skupinové nástupy pre vysielateľov. Svojím jednoduchým prístupom a grafickou prezentáciou dovoľujú rýchlu rezerváciu aj cez telefón. Možnosť predvolánok umožňuje optimalizovať činnosti pri konkrétnom nástupe pacientov. Prepojenie na systémy stravovania a lekárskych služieb umožňuje priame zadanie údajov pre potrebu sledovania stravníkov, pridelenia ošetrujúcich lekárov so zadaním parametrov časovania pre danú skupinu pacientov.

Je zabezpečená kompletná agenda hlásení pre vysielateľov v tlačovej aj elektronickej forme s podkladmi pre fakturáciu.

Využitie – podpis dokumentu s odsúhlasením použitia osobných údajov hosťa.

Modul je pripojený k funkcionalite nástupu hosťa. Zabezpečuje vytvorenie adresného .pdf dokumentu, jeho prenos na podpisovú Biometrickú podložku, jeho podpis príslušným hosťom a následné pripojenie podpísaného .pdf dokumentu so scriptovaným podpisom v elektronickej podobe k agende hosťa.

Biometrická podložka je pripojená k príslušnému PC cez USB rozhranie.

 • Potravinový sklad
 • Diétny stravovací systém
 • Receptúry, kalkulácie, normovanie jedál
 • Jedálne lístky, objednávky, žiadanky, podklady pre kuchyňu
 • Vyhodnotenie stravnej jednotky, štatistika, výberové informácie
 • Zamestnanecké stravovanie
 • Reštauračné stravovanie, Pokladňa, Otvorené účty

Funkcie zabezpečujú kompletné činnosti spojené s diétnym stravovacím systémom kúpeľov. Modul umožňuje efektívnu tvorbu receptúr jednotlivých diét, ich kalkuláciu, normovanie napojene cez suroviny na sklad potravín. Ďalej podporuje tvorbu jedálnych lístkov, žiadaniek, výstupov pre kuchyňu a sledovanie dennej stravnej jednotky.

Pre štandardné stravovanie je možné pracovať súbežne v režime reštauračného stravovania s napojením na pokladničné „Otvorené účty„ pre účtovanie hotovostných i bezhotovostných platieb v reštaurácii a bufete. Celý systém platieb je možné napojiť na centrálny systém sledovania osobných účtov hostí a využívať kreditný systém pre účtovanie hostí za kompletné služby poskytované v areály kúpeľov.

Pre potreby zabezpečenia stravovania zamestnancov je možné v systéme sledovať a vyhodnocovať Zamestnanecké stravovanie.

Samostatný nadstavbový modul, napojený na Fiškálnu tlačiareň FT4000 s realizáciou platieb v hotovosti formou ERP v modifikácii

 • verzia Bufet, Recepcia sortiment tovar- služby
 • verzia Reštauračná pokladňa , otvorené účty
 • podpora pre dotykový display
 • Ordinácia lekára, vstupné vyšetrenie
 • Plánovanie a časovanie procedúr
 • Správa procedúr, priamy predaj procedúr cez ERP
 • Liekové hospodárstvo
 • Laboratórne vyšetrenia
 • Štatistika, výberové informácie

Funkcie slúžia pre komplexné evidovanie činností v ambulancii lekára od vstupného vyšetrenia prideleného pacienta, plánovania a časovania procedúr s ohľadom na kapacity, vhodnosť následnosti procedúr, odsúhlasený počet procedúr na deň a pod., tlače kúpeľného preukazu predpisu liekov a laboratórnych vyšetrení, dekurzov až po tlač odchodovej správy. Výstupy je možné spracovať i v rôznych jazykových mutáciách pre zahraničných pacientov. Súčasťou je kniha pohotovosti. Pri ambulantoch je možné pracovať v režime Ambulant s prístupom na priamy predaj procedúr. Systém umožňuje časovanie a prečasovanie procedúr priamo z  pracoviska lekára, prípadne naplánované procedúry časuje a prečasuje časovačka, ktorá obsluhuje správu procedúr. V systéme je zabezpečený priamy prístup lekára do dát odliečených pacientov cez prístupové práva lekára. Modul je napojený na štandardné moduly v oblasti centrálnych číselníkov, účtovníctva, pokladne, fakturácie, skladu, miezd atď., čím je možné zabezpečiť komplexné sledovanie a vyhodnocovanie na úrovni vrcholového riadenia.

Nadstavbový grafický modul Ručné časovanie procedúr slúži pre používateľov s prioritným ručným časovaním naplánovaných procedúr nad Mapou procedúr v zadanom období. Ručné časovanie využíva podporu vo forme automatického vyhľadávaním najbližších voľných pracovísk k požadovanému času a pracoviska procedúry.

Riešenie je podporované prehľadnou grafikou a uľahčuje a zrýchľuje proces načasovania procedúr aj v prostredí kapacitne vyťažených pracovísk

Okrem časovania naplánovaných procedúr je možné ručne časovať aj v režime

 • Predaj voľných procedúr povolených na priamy predaj
 • Predaj doporučených procedúr / určených lekárom/

Špecifické moduly je možné doplniť podľa potreby ekonomickými modulmi IS NORIS a NORIS.NEXT /

 • Účtovníctvo,
 • Banka,
 • Pokladňa,
 • Majetok,
 • Mzdy,
 • Fakturácia došlá, …

Systém je tiež možné podľa potreby napojiť na kompatibilné vstupné a identifikačné systémy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Prejsť na začiatok