Riadenie akosti

NORIS
RIADENIE VÝROBY
V REÁLNOM ČASE

Noris riešenie pre moderné riadenie výroby v reálnom čase

Noris riešenie pre moderné riadenie výroby v reálnom čase

Systém vhodný pre:

 • Integráciu s existujúcimi ERP systémami – dodávka vrátane zaistenia prepojenia
 • Samostatné nasadenie alebo v balíčku s modulmi riadenia výroby, riadením údržby, riadením skladového hospodárstva alebo inými modulmi systému NORIS/ NORIS.NEXT
 • Realizáciu štandardu a úpravy riešenia na podmienky zákazníka
 • Riešenie pre už zavedené certifikácie alebo podpora pre získanie certifikácie systému podľa ISO9001, VDA, QS9000 nebo ISO/TS 16949
 • Optimalizáciu a zefektívnenie všetkých procesov dotýkajúcich sa riadenia akosti.

Systém riadenia akosti obsahuje:

 • Riadenie podnikovej dokumentácie akosti
 • Riadenie technických noriem a výkresov vo väzbe na riadenie akosti
 • Hlásenie a riešenie nezhôd v reálnom čase, WorkFlow, ukazovatele a štatistika, zlepšovanie a ciele akosti
 • Evidenciu auditov (interné aj externé systémové a procesné audity)
 • Reklamácie – od zákazníkov, od dodávateľov, interné a externé
 • Dodávatelia, Odberatelia a ich hodnotenie z pohľadu riadenia akosti
 • Metrológia – evidencia, väzba na riadenie výroby, štatistika, kalibrácia
 • Preventívna a prediktívna údržba vrátane riadenia skladu náhradných dielov.

[pl_section section=“elements“ id=“537187029″]

Monitoring riadenia akosti obsahuje:

 • Podporu všetkých typov skúšok a kontrolných plánov a výrobkových auditov a atestov akosti, väzba na uvoľnenie šarží na skladoch podľa vzoriek alebo časového úseku
 • Chybové hlásenie – Zberné hlásenie chýb, naviazané funkcie nad nezhodami – uzavretie, storno, zrušenie, zadanie vinníka
 • Riadenie nezhodných výrobkov – evidencia nezhodných šarží, exspirovaných šarží
 • Vstupná medzioperačná a výstupná kontrola
 • Uvoľnenie materiálu aj výroby (funkcie pre technológov, laboratórium, výrobu a logistiku – používateľsky definované stavy šarží, uvoľnenie na výnimku, predĺženie exspirácie atď.)
 • Vlastný modul skúšobne alebo prepojenie na externé systémy skúšobní a laboratórií – práca so vzorkami materiálov, výrobkov, uvoľnenie vzoriek, previazanie na inú vzorku, atesty vzoriek, prepojenie na nezhody
 • Plánovanie laboratórnych skúšok – definícia vzorov, predstaviteľov, definícia číselníkov, skúšok.

 Monitoring prestojov a produktivity obsahuje:

 • Evidenciu číselníkov prestojov a výstrah
 • Emulátory pre hlásenia varovaní, prestojov a opráv
 • Párovanie výstrah a naviazaných opráv
 • Štatistika a vyhodnotenie prestojov.
Prejsť na začiatok