Noris pre potravinárov a agrosektor

NORIS pre potravinárov a agrosektor

noris-agro2
POĽNONÁKUPY

Overené riešenie optimalizované pre Poľnonákupy presne vyhovuje praktickým požiadavkám podnikov tohto odvetvia, pokryje a zabezpečí ich funkčné procesy, lebo vychádza z podrobnej znalosti know-how tohto odvetvia.

noris-potraviny2
POĽNOHOSPODÁRSTVO

IS NORIS.AGRO pre oblasť poľnohospodárskej a potravinárskej výroby je technologicky vyspelý  a spoľahlivý informačný systém za prijateľnú cenu s možnosťou ďalšieho rozširovania podľa rozvoja firmy.

noris-polnonakupy
POTRAVINÁRSTVO

Súbor špecializovaných modulov nad jadrom NORIS.NEXT, ktoré zabezpečujú činnosti potravinárskeho a chemického podniku od tvorby receptúr výrobkov, kalkulácie a cenotvorby, objednávkového systému, bilancovanie materiálu, nákupu surovín, riadenia výroby, expedície a rozvozov až po finálnu fakturáciu a predaj výrobkov.

Informačný systém NORIS.AGRO

je určený pre zákazníkov z oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, ktorí potrebujú v krátkej dobe zaviesť do prevádzky technologicky vyspelý  a spoľahlivý informačný systém a chcú získať za prijateľnú cenu špičkové riešenie s možnosťou ďalšieho rozširovania podľa rozvoja firmy. Je vytvorený na báze moderného podnikového informačného systému NORIS/ NORIS.NEXT a na základe dvadsaťpäťročných skúseností s tvorením, implementáciou a používaním informačných systémov a znalostí firemných procesov v oblasti agrosektoru a spolupráce s poľnohospodárskymi subjektami.

Za obdobie minulých 25 rokov prešli informačné technológie prudkým vývojom, pričom produkty budované v prostredí deväťdesiatych rokov minulého storočia dnes už nespĺňajú požiadavky na moderný a vysoko sofistikovaný informačný systém, NORIS.AGRO spĺňa tieto požiadavky.

AGRO je prepojený na agrárny informačný systém AgroCont© od spoločnosti ISAT, s.r.o., ktorý bol vyvinutý priamo v podmienkach poľnohospodárskej prvovýroby pre potreby poľnohospodárskej, ovocinárskej a zeleninárskej prvovýroby, spĺňajúci stanovené kontrolné požiadavky ÚKSÚP a EÚ. Slúži na vedenie evidencie spotreby hnojív, osív, chemických prípravkov a iných povinností uvedených v správnej farmárskej praxi a je založený na používaní tradičných dokladov upravených pre použitie v elektronickej forme pre kontrolné orgány. NORIS.AGRO a AgroCont© sú automatizovane prepojené v ekonomických, skladových a mzdových agendách. Toto prepojenie je overené a používané u zákazníkov.

NORIS.AGRO

Hlavné výhody

Koncernové riešenia

Ako jediní na Slovensku ponúkame koncernové riadenie viacerých podnikov v jednom celku. Napr. skupinové výkazníctvo, prehľady, DPH.

Systém porastie s Vami

NORIS.AGRO jumožňuje jeho ďalšie rozširovanie o ďalšie licencie a moduly. Prínosom tohto postupu je rozloženie a úspora investícií.

NAPOJENIE NA CENTRÁLNU EVIDENCIU

Systém je napojený na centrálnu evidenciu Obchodný register, Živnostenský register, Digital.SK, Register plátcov IČ DPH

Základné moduly

Modul Účtovníctvo je určený pre vedenie účtovnej agendy podniku. Základnú účtovnú evidenciu predstavujú účtovné doklady, vytvárané zaúčtovaním prvotných dokladov v ostatných moduloch. Pomocou analytického členenia účtovnej osnovy, zaradenia účtovných dokladov podľa útvarov, okruhov činností, strojov, zákaziek, nákladových okruhov a ostatných účtovných dimenzií, je možné získať podrobný prehľad o finančnej situácii podniku. Modul umožňuje zobrazenie výsledkov v podobe základných zostáv podľa rôznych dimenzií, výpočet daňovej povinnosti firmy, obrat a konečné zostatky na účtoch, sledovanie stavu pohľadávok a záväzkov a ďalšie.

Obsahom modulu Účtovníctvo sú časti, funkcionality :

 • účtovný rozvrh a obmedzenie účtovania
  – najdôležitejšie vlastnosti účtu sú: definícia saldokontného účtu, dimenzie účtu
  – integritné obmedzenia – logické kontroly, krížové kontroly, kontrola dimenzií a vzťahov definovateľné správcom
 • účtovné dimenzie v denníku a naprieč celým systémom
  – základné dimenzie: Útvar, Zákazka, Aktivita, Nákladový okruh, Okruh činnosti, Zmluvy, Organizácie, Investičný majetok, Konsolidačný vzťah (pre účely Účtovnej konsolidácie)
  – voľne nastaviteľné – používateľsky definované
 • organizácie a kreditný systém (umožňuje na základe výšky pohľadávok, výšky vzájomného salda blokovať niektoré činnosti, ktoré sa viažu k organizácii)
 • účtovné doklady – denník (aj hodnoty v merných jednotkách, zápisy obojstranné (MD/D), alebo jednostranné (napr. -MD,+MD))
 • prvotné doklady modulu
  – účtovné interné doklady
  – vzájomné zápočty (aj konsolidované)
  – časové rozlíšenie
 • saldokonto, retrospektívne saldo
  systém umožňuje vytvárať saldokonto na všetkých typoch účtov (tzn. aj podsúvahových)
 • základné účtovné vyhodnocovacie zostavy a nástroje (výsledovka na HS, účtovný denník, obratová predvaha, hlavná kniha, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, daňové priznanie k DPH, Súhrnný výkaz, Kontrolný výkaz, Intrastat, tvorba vlastných zostáv z účtovného denníka) za ľubovoľné obdobia alebo intervaly období s možnosťou importu na príslušné úrady
 • vnútropodnikový kontroling, manažérske účtovníctvo – rozbory nákladov a výnosov za ľubovoľné dimenzie, za ľubovoľné obdobie respektíve interval období, OLAP + priame prepojenie Excel
 • rozvrhovanie režijných a obstarávacích nákladov stredísk, činností, objektov, …
 • Cash Flow – výstup podľa celoštátnych predpisov, riešenie priamou metódou
 • daňová uzávierka – DPH, KV DPH, Súhrnný výkaz, Intrastat, riadne a dodatočné DP, výpočet koeficientu ….
 • uzávierkové operácie
  – mesačná uzávierka
  – ročný chod, predbežná ročná uzávierka (opakovateľne spustiteľná)
  – ročná účtovná uzávierka (1. fáza – otvorenie nového obdobia, je možné pracovať zároveň v starom i novom účtovnom období. 2. fáza – skutočné uzavretiu starého a naplnenie nového obdobia skutočnými počiatočnými stavmi)
 • integračné rozhranie na organizačnú zložku (OZ) spracovávanú v inom štáte s prepočtom podľa kurzov
 • konfiguračné rozhranie pre správu účtovania.

Modul Fakturácia vydaná slúži na zápis a evidenciu všetkých druhov vydaných dokladov:

 • faktúry vydané tuzemské i zahraničné
 • faktúry vydané zálohové
 • daňové doklady k prijatým preddavkom
 • dobropisy vydané
 • vnútropodnikové faktúry
 • vydané sankčné faktúry
 • upomienky

Faktúry vydané môžu vzniknúť rôznymi spôsobmi:

 • na základe Výdajok vystavených v module Sklad
 • na základe Platobného (splátkového) kalendára vystaveného v module Zmluvy
 • na základe zadaných výkonov v module Zákazky
 • ručným zadaním
 • iným spôsobom (vznik v externých aplikáciách)

Faktúry vydané je možné vystavovať na organizáciu cudziu a jej expozitúry (pobočky). Na položkách faktúry vydanej je možné uvádzať skladové karty (tovar) a ďalšie číselníky, ktoré reprezentujú druh fakturovaného tovaru či služby. Faktúry vydané umožňujú okrem vyčíslenia DPH, tiež vyčíslenie spotrebnej dane. Zároveň umožňujú vyčíslenie zliav.

Modul poskytuje všetky potrebné informácie o stave prvotných dokladov, o ich úhradách, zaúčtovaní a priebehu celého spracovania. Zároveň poskytuje všetky informácie pre komunikáciu s obchodnými partnermi.

Modul umožňuje vystavené a evidované doklady účtovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používaným spôsobom je kontácia dokladov pomocou vopred definovaných číselníkov.

Modul Fakturácia prijatá slúži na evidenciu všetkých druhov prijatých dokladov:

 • faktúry došlé tuzemské i zahraničné
 • faktúry došlé zálohové
 • daňové doklady k poskytnutým preddavkom
 • dobropisy došlé
 • prijaté sankčné faktúry
 • JCD

Modul umožňuje ovplyvniť zadanie faktúry prijatej tak, aby zodpovedalo spôsobu likvidácie faktúr podľa zvyklostí v spoločnosti. Spôsob likvidácie môže ovplyvniť spôsob a okamih vystavovania platobných príkazov, rozpis základov faktúry do nákladov a ďalšie činnosti, ktoré s likvidáciou faktúr súvisia. Umožňuje vystavovanie platobných príkazov tuzemských aj zahraničných.

Modul poskytuje všetky potrebné informácie o stave prvotných dokladov, o ich úhradách, zaúčtovaní a priebehu celého spracovania. Zároveň poskytuje všetky informácie pre komunikáciu s obchodnými partnermi. Umožňuje párovanie dokladov a ich likvidáciu voči iným dokladom v systéme, napríklad párovanie príjemiek a rozpúšťanie obstarávacích nákladov.

Modul umožňuje vystavené a evidované doklady účtovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používaným spôsobom je kontácia dokladov pomocou likvidačného lístka, alebo pomocou vopred definovaných číselníkov.

Modul Pokladňa slúži na evidenciu všetkých druhov pokladničných dokladov:

 • príjmové doklady v tuzemskej mene
 • príjmové doklady v zahraničnej mene
 • výdavkové doklady v tuzemskej mene
 • výdavkové doklady v zahraničnej mene

Modul umožňuje vedenie viacerých pokladní súčasne pre jednotlivé evidované meny samostatne a pre rôzne pokladničné miesta samostatne. Podporuje tvorbu úhradových dokladov k došlým alebo vydaným faktúram, k mzdovým záväzkom, alebo iným pohľadávkam a záväzkom s priamou väzbou na hradené doklady. Zabezpečuje vedenie pokladničných kníh a pokladničných denníkov samostatne pre každú pokladňu.

Modul umožňuje evidovanie a vystavovanie aj zjednodušených daňových dokladov. Zabezpečuje prepojenie s fiškálnym modulom.

Modul umožňuje vystavené a evidované doklady účtovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používaným spôsobom je kontácia dokladov pomocou vopred definovaných číselníkov.

Modul REGISTRAČNÁ POKLADŇA rieši potreby organizácie spojené s predajom za hotovosť vo väzbe na zákon 289/2008 Zb. z. o registračných pokladniach. Pre predaj v hotovosti je používaná certifikovaná Fiskálna tlačiareň FT 4000 spoločnosti Varos- certifikovaná rada, v zostave s PC  v doporučenej konfigurácii. Súčasťou riešenia je podpora čiarového kódu a možnosť pripojenia rôznych externých zariadení k registračnej pokladni.

V IS NORIS a NORIS.NEXT sú zabezpečené funkcionality, ktoré pokrývajú nasledovné druhy predaja – úhrady v hotovosti:

 • PREDAJ V HOTOVOSTI NAD SKLADOM formou ON – LINE
 • PREDAJ V HOTOVOSTI NAD ČÍSELNÍKOM – CENNÍKOM TOVAROV, OFF- LINE
 • HOTOVOSTNÁ ÚHRADA FAKTÚRY

V prípade požiadavky je možné druhy predajov v hotovosti prevádzkovať súčasne s dodržaním limitujúcich podmienok pri implementácii pre rôzne Sklady – predajné miesta.

Modul Banka slúži na evidenciu všetkých druhov bankových dokladov:

 • platobné príkazy tuzemské
 • platobné príkazy zahraničné
 • bankové výpisy

Platobné príkazy môžu byť vystavené ručne, alebo funkciami na tvorbu platobných príkazov zo záväzkov. Platobné príkazy je možné tlačiť, alebo exportovať do súborov, ktoré je možné importovať vo všetkých známych formátoch homebankingov.

Bankové výpisy je možné evidovať ručne, alebo importom zo súborov vytvorených homebankingom. Úhrady v položkách jednotlivých bankových výpisov majú priamu väzbu na hradené doklady pohľadávok a záväzkov.

Modul umožňuje vystavené a evidované doklady účtovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používaným spôsobom je kontácia dokladov pomocou väzieb na hradené doklady.

Modul Majetok slúži na evidenciu všetkých druhov majetku:

 • dlhodobý nehmotný majetok
 • dlhodobý hmotný majetok
 • dlhodobý drobný hmotný majetok
 • dlhodobý drobný nehmotný majetok

Evidencia majetku podporuje tvorbu zaraďovacích protokolov, kariet majetku, vyraďovacích protokolov, pohybov majetku, zdrojov financovania majetku (dotácie), doplňujúcich údajov ku kartám majetku. Odpisovanie majetku prebieha v dvoch oblastiach spracovania, v účtovnej oblasti a daňovej oblasti, plne v súlade s platnou legislatívou a s ohľadom na zdroje financovania majetku.

Modul umožňuje vytvorené pohyby majetku účtovať automatizovane pomocou preddefinovaných kontácií

Modul vykonáva evidenciu zamestnancov a výpočet miezd.

Umožňuje:

 • evidenciu pracovných pomerov (aj súbežných alebo opakujúcich sa) a ostatných dohôd a zmlúv
 • mesačné spracovanie podkladov pre výpočet mzdy s možnosťou výberu úrovne spracovania (predspracovanie, formulár hrubých miezd, individuálne formuláre pre nahrávanie pre skupiny zamestnancov, formulár s automatickým vnútropodnikovým rozúčtovaním nákladov)
 • evidenciu rodinných príslušníkov, stálych zrážok, nemocí, viaczložkovým mesačných miezd
 • evidenciu stravných lístkov
 • opakovaný výpočet miezd s množstvom výstupných zostáv
 • tvorbu príkazov na úhradu
 • zaúčtovanie miezd
 • všetky elektronické výstupy a šablóny podľa požiadaviek Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • štvrťročné a ročné prehľady o dani, ročné zúčtovanie dane, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • štatistické výkazy

Modul umožňuje:

 • evidenciu zamestnancov (súčasných, bývalých a aj uchádzačov o zamestnanie)
 • možnosť tvorby organizačnej štruktúry podniku a jej zobrazenia v konkrétnom období
 • evidencia školení s možnosťou tvorby automatického plánu školení
 • evidenciu lekárskych prehliadok s možnosťou tvorby plánu lekárskych prehliadok
 • evidenciu pracovných pomôcok
 • široký výber prehľadových zostáv

Modul Sklad slúži na evidenciu všetkých druhov zásob:

 • materiál
 • polotovary
 • vlastné výrobky
 • tovar

Modul podporuje oceňovanie zásob metódou FIFO a metódou priemerných cien, nezávisle na jednotlivých skladoch. Zároveň podporuje oceňovanie pomocou vopred stanovených (kalkulovaných) cien. Oceňovacie rozdiely a náklady spojené s obstaraním zásob sú evidované v cene zásob (adresné sledovanie), alebo mimo cenu.

Modul umožňuje tvorbu jednotlivých druhov dokladov:

 • príjemky
 • výdajky
 • prevodky

Doklady v module sa vytvárajú ručne, alebo generovaním z podkladových dokladov (objednávka – príjemka, dopyt – výdajka). Modul podporuje automatizovanú tvorbu nadväzujúcich realizačných dokladov (faktúry vydané,…). Modul podporuje tvorbu inventúrnych súpisov zásob k dátumu.

Jednotlivé pohyby zásob sú účtované pomocou preddefinovaných kontácií.

Špecializované moduly

Modul Odbyt slúži na komplexné riadenie obchodu, to znamená pre objednávkový a rezervačný systém, nákup tovaru, predaj tovaru, cenotvorbu a ostatnú obchodnú logistiku. Modul úzko spolupracuje s modulom Sklad a môže vytvárať aj finančné doklady.

Modul umožňuje tvorbu jednotlivých druhov dokladov:

 • objednávky (k dodávateľom)
 • dopyty (objednávky od odberateľov)
 • dodacie listy
 • ponukové listy
 • cenníky
 • rezervácie

Doklady v module sa vytvárajú ručne, alebo generovaním z podkladových dokladov. Modul podporuje automatizovanú tvorbu nadväzujúcich realizačných dokladov (príjemky, výdajky, faktúry došlé, faktúry vydané,…). Pri tvorbe dokladov je možné využiť čiarové kódy. Realizačné (predajné) ceny je možné tvoriť pomocou cenníkov a je možné uplatňovať rôzne zľavy, alebo prirážky na základe pravidiel definovaných užívateľom. Predajné ceny je možné tvoriť pomocou rôznych vzorcov. Modul podporuje evidenciu množstiev v skladových merných jednotkách ale aj v dodávateľských respektíve odberateľských merných jednotkách. Názov a popis tovaru môže byť definovaný individuálne pre každého obchodného partnera. Modul podporuje tvorbu dokladov pomocou takzvaných kompletov (receptúry, súpravovanie)

Kalkulácie sú nástroj na výpočet jednotkových cien vlastných výrobkov a vyhodnocovanie nákladových cien a tržieb za vlastné výrobky. Je to sústava číselníkov a reportov, ktoré je možné konfigurovať na mieru účtovnej jednotky a teda získavať informácie potrebné pre vyhodnocovanie presne podľa požiadaviek účtovnej jednotky. Kalkulácie sú spracovávané z prvotných dokladov.

Modul Réžie umožňuje rozvrhovať režijné náklady, respektíve hospodársky výsledok režijných výkonov na ostatné účtovné dimenzie. Mechanizmus rozvrhovania je plne konfigurovateľný pomocou číselníkov a po jeho nakonfigurovaní plne zodpovedá potrebám a požiadavkám účtovnej jednotky. Modul spracováva údaje z prvotných dokladov a na základe nakonfigurovaných číselníkov vytvára vnútropodnikové doklady, pomocou ktorých sa preúčtujú režijné hodnoty na ostatné účtovné dimenzie. Takýmto spôsobom je zaistená transparentnosť a jednoduchá preukaznosť rozvrhovaných čiastok.

Výpočet réžií a ich rozvrhovanie môže byť kumulatívne alebo v rámci konkrétneho mesiaca, respektíve iného časového intervalu. Prebieha automatizovane v procese individuálneho spustenia alebo v rámci mesačnej uzávierky účtovníctva.

Modul Nedokončená výroba umožňuje evidovať stav nedokončenej výroby podľa jednotlivých plodín, parciel atď., v závislosti na časovom slede nákladov a výnosov nedokončenej výroby (nedokončená výroba bežného roka, nedokončená výroba budúcich období). Modul Nedokončená výroba spracováva údaje z prvotných dokladov na základe užívateľsky definovaných číselníkov. Celý výpočet zmeny stavu nedokončenej výroby prebieha automaticky, spustením funkcie výpočtu. Výpočet je mesačný a nie je závislý od uzávierky. Výpočet je možné kedykoľvek opakovať. Zaúčtovanie dokladov vytvorených funkciou je plne automatizované na základe užívateľsky definovaných číselníkov. Prechod medzi rokmi zabezpečuje spustenie výpočtu zmeny stavu nedokončenej výroby za posledné obdobie (mesiac) spracovávaného roka. V rámci tohto výpočtu je prevedená nedokončená výroba budúcich období do nedokončenej výroby bežného roka.

Modul OOPPKHM (osobné ochranné pracovné pomôcky a krátkodobý hmotný majetok) je určený na evidenciu ochranných pomôcok a krátkodobého drobného majetku na kartách zamestnancov, alebo miestnostiach, v závislostí od zvyklostí účtovnej jednotky. Pohyby v evidencii modulu môžu vzniknúť ručne, alebo vo väzbe na skladovú evidenciu. V module je sledovaná životnosť jednotlivých kariet pomôcok, alebo majetku, čo umožňuje sledovať potreby nákupu a výdaja pomôcok, alebo majetku, v závislostí od zvyklostí a smerníc účtovnej jednotky.

Modul umožňuje vytvorené pohyby účtovať pomocou preddefinovaných kontácií.

Modul Zvieratá umožňuje sledovať stavy zvierat v jednotlivých objektoch živočíšnej výroby a to až na úroveň kategórií, útvarov, maštalí a turnusov.

Kategórie zvierat sú rozdelené do dvoch základných skupín:

 • zvieratá mladé – zásoby
 • zvieratá základného stáda

Pohyby typu vzrastový prírastok, kŕmne dni, umorovanie hodnoty kŕdľa a odpisy sú tvorené automatizovane. Pri oceňovaní stavu a výdajových pohybov sa využíva metóda priemerných cien, pričom, v závislosti od konfigurácie, sa vychádza z cien predchádzajúceho mesiaca, alebo z denných priemerných cien. Modul podporuje tvorbu všetkých potrebných výstupov, vrátane výkazov. Pri zvieratách základného stáda je v module obsiahnutá celá evidencia, vrátane odpisovania.

Modul umožňuje vytvorené pohyby účtovať automatizovane pomocou preddefinovaných kontácií.

Modul Evidencia a prenájom pôdy umožňuje sledovať:

 • evidenciu vlastníkov pôdy
 • evidenciu pôdy v štruktúre podľa katastrov, parciel, honov, kultúr
 • evidenciu prenajatej pôdy

Modul je prepojený na evidenciu nájomných zmlúv a modul fakturácie. Záznamy evidencie sa vytvárajú ručne, alebo generovaním z podkladových súborov evidencie katastra. Je umožnené automatizované generovanie a tvorba nadväzujúcich realizačných zmlúv za prenájom a ich súvisiacich faktúr vydaných. Jednotlivé doklady sú identifikované čiarovými kódmi s možnosťou ich náväzného využitia pri likvidácii.. Realizačné ocenenie prenajatej pôdy je zabezpečené pomocou cenníkov súvisiacich s bonitou pôdy alebo konfiguračne na základe fixnej ceny za hektár. Predpis ročného nájmu vo finančnom vyjadrení je umožnené kompenzovať formou predaja vlastných výrobkov ( naturálnych komodít) ocenených na základe reálnej tržnej ceny.

Prejsť na začiatok