Noris Expres

NORIS EXPRES informačný systém pre rýchle nasadenie

noris-polnonakupy
Noris Expres

je štandardizované riešenie postavené na báze informačného systému NORIS.NEXT zložené z prednastavených modulov s garantovanou dobou implementácie 2 mesiace.

zahrňuje licenciu pre max. 10 konkurenčných používateľov, implementáciu systému a MS SQL Server. Tento produkt je určený zákazníkom, ktorí potrebujú rýchlo nasadiť technologicky vyspelý informačný systém s možnosťou budúceho rozširovania podľa rozvoja firmy.

noris-polnonakupy

Hlavné charakteristiky

Rýchla implementácia

NORIS.EXPRES je prednastavené riešenie obsahujúce najčastejšie používané moduly v štandardnom rozsahu (vrátane špecializovaných modulov pre agrosektor), ktoré umožňuje výrazne skrátiť dobu jeho implementácie.

Prijateľná cena

Skrátenie doby implementácie celého systému podstatne znižuje jeho obstarávaciu cenu. Systém je tak dostupný aj pre spoločnosti, ktoré nechcú veľa investovať do informačných technológií.Čas implementácie meriame v dňoch!

Konfigurovateľnosť

Systém umožňuje jeho prispôsobovanie stále sa meniacim požiadavkám v priebehu jeho nasadenia i rutinnej prevádzky. Optimálne riešenie pre menšie firmy

Podpora a údržba

Ďalší rozvoj informačného systému do značnej miery závisí od potrieb zákazníka. Je zaistená služba podpory a údržby NORIS.EXPRES zahrňujúca najmä aktualizáciu systému (legislatívnu, technologickú, ...), ktorá je nutnou podmienkou funkčnosti.

Moderné technológie

NORIS.EXPRES je postavený na najnovších technológiách pre vývoj, beh a správu IS, ktoré umožňujú maximálne využiť výpočtovú techniku. Ide o relačnú databázu MS SQL Server, vývojové nástroje pre grafické používateľské rozhranie a architektúru klient/server.

Systém porastie s Vami

NORIS.EXPRES je prednastavené riešenie, ktoré však v budúcnosti umožňuje jeho ďalšie rozširovanie o ďalšie používateľské licencie a odvetvové riešenia systému NORIS.NEXT. Prínosom tohto postupu je rozloženie a úspora investícií zákazníka do informačných technológií.

Ďalší rozvoj

Aj zákazník NORIS.EXPRES môže využiť silu, ktorú ponúkajú brandžové riešenia NORIS.NEXT. Tieto špecializované riešenia sú založené na spolupráci s partnermi a ich vývoj je včlenený do informačného systému NORIS.NEXT, s ktorým tvoria výkonný a harmonický celok.

NORIS.EXPRESS je štandardizované riešenie postavené na báze informačného systému NORIS.NEXT zložené z prednastavených modulov s garantovanou dobou implementácie 2 mesiace.

zahrňuje licenciu pre max. 10 konkurenčných používateľov, implementáciu systému a MS SQL Server. Tento produkt je určený zákazníkom, ktorí potrebujú rýchlo nasadiť technologicky vyspelý informačný systém s možnosťou budúceho rozširovania podľa rozvoja firmy.

Moduly systému

Modul Účtovníctvo je určený pre vedenie účtovnej agendy podniku. Základnú účtovnú evidenciu predstavujú účtovné doklady, vytvárané zaúčtovaním prvotných dokladov v ostatných moduloch. Pomocou analytického členenia účtovnej osnovy, zaradenia účtovných dokladov podľa útvarov, okruhov činností, strojov, zákaziek, nákladových okruhov a ostatných účtovných dimenzií, je možné získať podrobný prehľad o finančnej situácii podniku. Modul umožňuje zobrazenie výsledkov v podobe základných zostáv podľa rôznych dimenzií, výpočet daňovej povinnosti firmy, obrat a konečné zostatky na účtoch, sledovanie stavu pohľadávok a záväzkov a ďalšie.

Obsahom modulu Účtovníctvo sú časti, funkcionality :

 • účtovný rozvrh a obmedzenie účtovania
  – najdôležitejšie vlastnosti účtu sú: definícia saldokontného účtu, dimenzie účtu
  – integritné obmedzenia – logické kontroly, krížové kontroly, kontrola dimenzií a vzťahov definovateľné správcom
 • účtovné dimenzie v denníku a naprieč celým systémom
  – základné dimenzie: Útvar, Zákazka, Aktivita, Nákladový okruh, Okruh činnosti, Zmluvy, Organizácie, Investičný majetok, Konsolidačný vzťah (pre účely Účtovnej konsolidácie)
  – voľne nastaviteľné – používateľsky definované
 • organizácie a kreditný systém (umožňuje na základe výšky pohľadávok, výšky vzájomného salda blokovať niektoré činnosti, ktoré sa viažu k organizácii)
 • účtovné doklady – denník (aj hodnoty v merných jednotkách, zápisy obojstranné (MD/D), alebo jednostranné (napr. -MD,+MD))
 • prvotné doklady modulu
  – účtovné interné doklady
  – vzájomné zápočty (aj konsolidované)
  – časové rozlíšenie
 • saldokonto, retrospektívne saldo
  systém umožňuje vytvárať saldokonto na všetkých typoch účtov (tzn. aj podsúvahových)
 • základné účtovné vyhodnocovacie zostavy a nástroje (výsledovka na HS, účtovný denník, obratová predvaha, hlavná kniha, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, daňové priznanie k DPH, Súhrnný výkaz, Kontrolný výkaz, Intrastat, tvorba vlastných zostáv z účtovného denníka) za ľubovoľné obdobia alebo intervaly období s možnosťou importu na príslušné úrady
 • vnútropodnikový kontroling, manažérske účtovníctvo – rozbory nákladov a výnosov za ľubovoľné dimenzie, za ľubovoľné obdobie respektíve interval období, OLAP + priame prepojenie Excel
 • rozvrhovanie režijných a obstarávacích nákladov stredísk, činností, objektov, …
 • Cash Flow – výstup podľa celoštátnych predpisov, riešenie priamou metódou
 • daňová uzávierka – DPH, KV DPH, Súhrnný výkaz, Intrastat, riadne a dodatočné DP, výpočet koeficientu ….
 • uzávierkové operácie
  – mesačná uzávierka
  – ročný chod, predbežná ročná uzávierka (opakovateľne spustiteľná)
  – ročná účtovná uzávierka (1. fáza – otvorenie nového obdobia, je možné pracovať zároveň v starom i novom účtovnom období. 2. fáza – skutočné uzavretiu starého a naplnenie nového obdobia skutočnými počiatočnými stavmi)
 • integračné rozhranie na organizačnú zložku (OZ) spracovávanú v inom štáte s prepočtom podľa kurzov
 • konfiguračné rozhranie pre správu účtovania.

Modul Fakturácia vydaná slúži na zápis a evidenciu všetkých druhov vydaných dokladov:

 • faktúry vydané tuzemské i zahraničné
 • faktúry vydané zálohové
 • daňové doklady k prijatým preddavkom
 • dobropisy vydané
 • vnútropodnikové faktúry
 • vydané sankčné faktúry
 • upomienky

Faktúry vydané môžu vzniknúť rôznymi spôsobmi:

 • na základe Výdajok vystavených v module Sklad
 • na základe Platobného (splátkového) kalendára vystaveného v module Zmluvy
 • na základe zadaných výkonov v module Zákazky
 • ručným zadaním
 • iným spôsobom (vznik v externých aplikáciách)

Faktúry vydané je možné vystavovať na organizáciu cudziu a jej expozitúry (pobočky). Na položkách faktúry vydanej je možné uvádzať skladové karty (tovar) a ďalšie číselníky, ktoré reprezentujú druh fakturovaného tovaru či služby. Faktúry vydané umožňujú okrem vyčíslenia DPH, tiež vyčíslenie spotrebnej dane. Zároveň umožňujú vyčíslenie zliav.

Modul poskytuje všetky potrebné informácie o stave prvotných dokladov, o ich úhradách, zaúčtovaní a priebehu celého spracovania. Zároveň poskytuje všetky informácie pre komunikáciu s obchodnými partnermi.

Modul umožňuje vystavené a evidované doklady účtovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používaným spôsobom je kontácia dokladov pomocou vopred definovaných číselníkov.

Modul Fakturácia prijatá slúži na evidenciu všetkých druhov prijatých dokladov:

 • faktúry došlé tuzemské i zahraničné
 • faktúry došlé zálohové
 • daňové doklady k poskytnutým preddavkom
 • dobropisy došlé
 • prijaté sankčné faktúry
 • JCD

Modul umožňuje ovplyvniť zadanie faktúry prijatej tak, aby zodpovedalo spôsobu likvidácie faktúr podľa zvyklostí v spoločnosti. Spôsob likvidácie môže ovplyvniť spôsob a okamih vystavovania platobných príkazov, rozpis základov faktúry do nákladov a ďalšie činnosti, ktoré s likvidáciou faktúr súvisia. Umožňuje vystavovanie platobných príkazov tuzemských aj zahraničných.

Modul poskytuje všetky potrebné informácie o stave prvotných dokladov, o ich úhradách, zaúčtovaní a priebehu celého spracovania. Zároveň poskytuje všetky informácie pre komunikáciu s obchodnými partnermi. Umožňuje párovanie dokladov a ich likvidáciu voči iným dokladom v systéme, napríklad párovanie príjemiek a rozpúšťanie obstarávacích nákladov.

Modul umožňuje vystavené a evidované doklady účtovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používaným spôsobom je kontácia dokladov pomocou likvidačného lístka, alebo pomocou vopred definovaných číselníkov.

Modul Pokladňa slúži na evidenciu všetkých druhov pokladničných dokladov:

 • príjmové doklady v tuzemskej mene
 • príjmové doklady v zahraničnej mene
 • výdavkové doklady v tuzemskej mene
 • výdavkové doklady v zahraničnej mene

Modul umožňuje vedenie viacerých pokladní súčasne pre jednotlivé evidované meny samostatne a pre rôzne pokladničné miesta samostatne. Podporuje tvorbu úhradových dokladov k došlým alebo vydaným faktúram, k mzdovým záväzkom, alebo iným pohľadávkam a záväzkom s priamou väzbou na hradené doklady. Zabezpečuje vedenie pokladničných kníh a pokladničných denníkov samostatne pre každú pokladňu.

Modul umožňuje evidovanie a vystavovanie aj zjednodušených daňových dokladov. Zabezpečuje prepojenie s fiškálnym modulom.

Modul umožňuje vystavené a evidované doklady účtovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používaným spôsobom je kontácia dokladov pomocou vopred definovaných číselníkov.

Modul REGISTRAČNÁ POKLADŇA rieši potreby organizácie spojené s predajom za hotovosť vo väzbe na zákon 289/2008 Zb. z. o registračných pokladniach. Pre predaj v hotovosti je používaná certifikovaná Fiskálna tlačiareň FT 4000 spoločnosti Varos- certifikovaná rada, v zostave s PC  v doporučenej konfigurácii. Súčasťou riešenia je podpora čiarového kódu a možnosť pripojenia rôznych externých zariadení k registračnej pokladni.

V IS NORIS a NORIS.NEXT sú zabezpečené funkcionality, ktoré pokrývajú nasledovné druhy predaja – úhrady v hotovosti:

 • PREDAJ V HOTOVOSTI NAD SKLADOM formou ON – LINE
 • PREDAJ V HOTOVOSTI NAD ČÍSELNÍKOM – CENNÍKOM TOVAROV, OFF- LINE
 • HOTOVOSTNÁ ÚHRADA FAKTÚRY

V prípade požiadavky je možné druhy predajov v hotovosti prevádzkovať súčasne s dodržaním limitujúcich podmienok pri implementácii pre rôzne Sklady – predajné miesta.

Modul Banka slúži na evidenciu všetkých druhov bankových dokladov:

 • platobné príkazy tuzemské
 • platobné príkazy zahraničné
 • bankové výpisy

Platobné príkazy môžu byť vystavené ručne, alebo funkciami na tvorbu platobných príkazov zo záväzkov. Platobné príkazy je možné tlačiť, alebo exportovať do súborov, ktoré je možné importovať vo všetkých známych formátoch homebankingov.

Bankové výpisy je možné evidovať ručne, alebo importom zo súborov vytvorených homebankingom. Úhrady v položkách jednotlivých bankových výpisov majú priamu väzbu na hradené doklady pohľadávok a záväzkov.

Modul umožňuje vystavené a evidované doklady účtovať niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie používaným spôsobom je kontácia dokladov pomocou väzieb na hradené doklady.

Modul Majetok slúži na evidenciu všetkých druhov majetku:

 • dlhodobý nehmotný majetok
 • dlhodobý hmotný majetok
 • dlhodobý drobný hmotný majetok
 • dlhodobý drobný nehmotný majetok

Evidencia majetku podporuje tvorbu zaraďovacích protokolov, kariet majetku, vyraďovacích protokolov, pohybov majetku, zdrojov financovania majetku (dotácie), doplňujúcich údajov ku kartám majetku. Odpisovanie majetku prebieha v dvoch oblastiach spracovania, v účtovnej oblasti a daňovej oblasti, plne v súlade s platnou legislatívou a s ohľadom na zdroje financovania majetku.

Modul umožňuje vytvorené pohyby majetku účtovať automatizovane pomocou preddefinovaných kontácií

Kalkulácie sú nástroj na výpočet jednotkových cien vlastných výrobkov a vyhodnocovanie nákladových cien a tržieb za vlastné výrobky. Je to sústava číselníkov a reportov, ktoré je možné konfigurovať na mieru účtovnej jednotky a teda získavať informácie potrebné pre vyhodnocovanie presne podľa požiadaviek účtovnej jednotky. Kalkulácie sú spracovávané z prvotných dokladov.

Modul OOPPKHM (osobné ochranné pracovné pomôcky a krátkodobý hmotný majetok) je určený na evidenciu ochranných pomôcok a krátkodobého drobného majetku na kartách zamestnancov, alebo miestnostiach, v závislostí od zvyklostí účtovnej jednotky. Pohyby v evidencii modulu môžu vzniknúť ručne, alebo vo väzbe na skladovú evidenciu. V module je sledovaná životnosť jednotlivých kariet pomôcok, alebo majetku, čo umožňuje sledovať potreby nákupu a výdaja pomôcok, alebo majetku, v závislostí od zvyklostí a smerníc účtovnej jednotky.

Modul umožňuje vytvorené pohyby účtovať pomocou preddefinovaných kontácií.

Modul vykonáva evidenciu zamestnancov a výpočet miezd.

Umožňuje:

 • evidenciu pracovných pomerov (aj súbežných alebo opakujúcich sa) a ostatných dohôd a zmlúv
 • mesačné spracovanie podkladov pre výpočet mzdy s možnosťou výberu úrovne spracovania (predspracovanie, formulár hrubých miezd, individuálne formuláre pre nahrávanie pre skupiny zamestnancov, formulár s automatickým vnútropodnikovým rozúčtovaním nákladov)
 • evidenciu rodinných príslušníkov, stálych zrážok, nemocí, viaczložkovým mesačných miezd
 • evidenciu stravných lístkov
 • opakovaný výpočet miezd s množstvom výstupných zostáv
 • tvorbu príkazov na úhradu
 • zaúčtovanie miezd
 • všetky elektronické výstupy a šablóny podľa požiadaviek Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • štvrťročné a ročné prehľady o dani, ročné zúčtovanie dane, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • štatistické výkazy

Modul umožňuje:

 • evidenciu zamestnancov (súčasných, bývalých a aj uchádzačov o zamestnanie)
 • možnosť tvorby organizačnej štruktúry podniku a jej zobrazenia v konkrétnom období
 • evidencia školení s možnosťou tvorby automatického plánu školení
 • evidenciu lekárskych prehliadok s možnosťou tvorby plánu lekárskych prehliadok
 • evidenciu pracovných pomôcok
 • široký výber prehľadových zostáv

Modul Sklad slúži na evidenciu všetkých druhov zásob:

 • materiál
 • polotovary
 • vlastné výrobky
 • tovar

Modul podporuje oceňovanie zásob metódou FIFO a metódou priemerných cien, nezávisle na jednotlivých skladoch. Zároveň podporuje oceňovanie pomocou vopred stanovených (kalkulovaných) cien. Oceňovacie rozdiely a náklady spojené s obstaraním zásob sú evidované v cene zásob (adresné sledovanie), alebo mimo cenu.

Modul umožňuje tvorbu jednotlivých druhov dokladov:

 • príjemky
 • výdajky
 • prevodky

Doklady v module sa vytvárajú ručne, alebo generovaním z podkladových dokladov (objednávka – príjemka, dopyt – výdajka). Modul podporuje automatizovanú tvorbu nadväzujúcich realizačných dokladov (faktúry vydané,…). Modul podporuje tvorbu inventúrnych súpisov zásob k dátumu.

Jednotlivé pohyby zásob sú účtované pomocou preddefinovaných kontácií.

Modul Odbyt slúži na komplexné riadenie obchodu, to znamená pre objednávkový a rezervačný systém, nákup tovaru, predaj tovaru, cenotvorbu a ostatnú obchodnú logistiku. Modul úzko spolupracuje s modulom Sklad a môže vytvárať aj finančné doklady.

Modul umožňuje tvorbu jednotlivých druhov dokladov:

 • objednávky (k dodávateľom)
 • dopyty (objednávky od odberateľov)
 • dodacie listy
 • ponukové listy
 • cenníky
 • rezervácie

Doklady v module sa vytvárajú ručne, alebo generovaním z podkladových dokladov. Modul podporuje automatizovanú tvorbu nadväzujúcich realizačných dokladov (príjemky, výdajky, faktúry došlé, faktúry vydané,…). Pri tvorbe dokladov je možné využiť čiarové kódy. Realizačné (predajné) ceny je možné tvoriť pomocou cenníkov a je možné uplatňovať rôzne zľavy, alebo prirážky na základe pravidiel definovaných užívateľom. Predajné ceny je možné tvoriť pomocou rôznych vzorcov. Modul podporuje evidenciu množstiev v skladových merných jednotkách ale aj v dodávateľských respektíve odberateľských merných jednotkách. Názov a popis tovaru môže byť definovaný individuálne pre každého obchodného partnera. Modul podporuje tvorbu dokladov pomocou takzvaných kompletov (receptúry, súpravovanie)

Prejsť na začiatok