Zlievarne, hutníctvo

Dodávame informačný systém pre zlievarne a hutníctvo, pomocou ktorého je možné jednoducho realizovať požiadavky a ciele vedenia podniku a zaistiť jeho flexibilný rozvoj. Informačný systém NORIS/ NORIS.NEXT je vytváraný ako zákaznícky zameraný systém, v ktorom je dôraz kladený na rýchlu a presnú reakciu na požiadavky zákazníka a rozvoj elektronickej komunikácie. Termíny a náklady zákaziek podniku sú tak na prvom mieste a pod trvalou kontrolou systému a obsluhy.

Implementáciou komplexného informačného systému NORIS.NEXT a vďaka jeho celistvosti a kompaktnosti odpadá nutnosť manuálnych alebo poloautomatizovaných prenosov dát medzi jednotlivými modulmi informačného systému  a súčasne sa dosiahne výrazný posun v kvalite spracovávaných dát. Zlepšenie kvality dát ma priamy vplyv na presný podnikový controlling, presnejšiu kalkuláciu výrobných nákladov a tým aj prehľad o ziskovosti jednotlivých zákaziek a samotnej výroby a na prechod na skutočné riadenie výroby v reálnom čase.

[pl_section section=“elements“ id=“28979223″]

Zlievarne a hutnícke podniky potrebujú v systéme vytvárať materiálové listy vsádzok pre automatizovaný výpočet cien, spotreby surovín a výpočet dôb čistenia a opracovania odliatkov. Výrobky v systéme NORIS / NORIS.NEXT obsahujú detailnú klasifikáciu a vyhodnotenie parametrov jednotlivých výrobkov pre potreby plánovania a TPV. Využíva sa možnosť práce s tekutými a pevnými zostatkami tavieb, podporuje sa tiež evidencia výroby skúšobných telies a skúšok. Parametre odliatkov sú merané a vyhodnocované v laboratóriu na odliatej vzorke a tiež v reálnom priebehu výroby na jednotlivých odliatkoch podľa možnosti konkrétnej výroby.

Zber dát vo výrobnom procese a nasadenie evidencie pomocou čiarových alebo RFID kódov je základom pre automatizovanú evidenciu každého odliatku s jeho výrobným číslom, výrobnou šaržou a jeho sledovanie celým procesom výroby, skladovania a predaja.

Výsledkom detailnej evidencie je možnosť spätnej dosledovateľnosti výrobného procesu od čísla tavby, surovín vstupujúcich do tavby až po číslo dodacieho listu a faktúry na odberateľa s evidenciou skutočných nákladov na zákazku.

Prejsť na začiatok