Samospráva

Systém NORIS.NEXT pre mestá, na Registratúru a GIS pre mestá a mestské organizácie
Náš systém je nasadený v dvoch najväčších mestách Slovenska.
Bratislava Košice
Previous slide
Next slide

Komplexný informačný systém NORIS,
systém na Registratúru a GIS
pre mestá a mestské organizácie.

Náš systém je nasadený v dvoch najväčších mestách Slovenska.

 • Systém NORIS.NEXT má cieľ byť technologickou jednotkou na trhu informačných systémov. Je to nová verzia systému NORIS, ktorá funguje na platforme Microsoft.NET, je postavená na vlastnom aplikačnom jadre.
 • Komplexný informačný systém pre mestá, mestské organizácie a podniky vznikol spojením a zosúladením štandardných modulov a špecializovaných riešení pre samosprávu na báze systému NORIS a ich doplnením a prepojením so systémom na Registratúru a GIS.
 • V súčasnosti je systém NORIS nasadený v Hlavnom meste SR Bratislava a jeho príspevkových organizáciách, v Meste Košice a v Meste Michalovce.
 • Komplexný informačný systém NORIS, systém na Registratúru a GIS svojou funkcionalitou a možnosťami prispôsobovať sa požiadavkám jednotlivých organizácií pokrýva všetky podstatné agendy a procesy, ktoré sú nevyhnutné pre chod mesta jeho organizácií a podnikov. Vďaka presným vstupom, zníženiu chybovosti, odstráneniu obehu dokladov a prechodu od evidencie ku skutočnému riadeniu je systém vnímaný ako rýchlo návratná investícia a významný zdroj mestkých úspor.

Vysoká efektívnosť jednotného systému v meste (mestskom úrade) a v mestských organizáciách a podnikoch je daná hlavne:

 • jednotnosťou ekonomických informačných systémov a prostredia,
 • 100% prepojenie dát s mestom,
 • výrazne lepšia kontrola nad mestskými organizáciami a podnikmi,
 • prehľad v hospodárení v mestských organizáciách a podnikoch,
 • konsolidovaná uzávierka,
 • kontrola nad plánovaním a čerpaním rozpočtu mesta a zároveň aj mestských organizácií a podnikov,
 • výrazná zľava pri zakúpení licencií pre mestské organizácie a podniky

Komplexný informačný systém NORIS, systém na Registratúru a GIS svojou funkcionalitou a možnosťami prispôsobovať sa požiadavkám jednotlivých organizácií pokrýva všetky podstatné
agendy a procesy, ktoré sú nevyhnutné pre chod mesta jeho organizácií a podnikov.

Efektívnosť nášho riešenia je postavená na využívaní spoločného ekonomického prostredia NORIS v meste aj mestských organizáciách a podnikoch, pričom každá mestská organizácia a podnik má integrovanú svoju odbornú problematiku a procesy priamo v systéme.

Využitie výrazných zliav v rámci licenčnej politiky NORIS a jednotných školení pre všetky mestské organizácie vytvára priestor na zaobstaranie komplexného riešenia pre mesto za veľmi
výhodných finančných podmienok. V softvérovom a hardvérovom zabezpečení je zrejmá ďalšia úspora finančných prostriedkov, keďže celé riešenie aj pre mestské organizácie a podniky je postavené na hardvéri mesta, využívaní jedného databázového servera súčasne so znížením správcovskej náročnosti mestských organizácií a podnikov.

Základné moduly

Všeobecná funkcionalita systému NORIS

 • Čiarové kódy
  Využitie čiarových kódov v celom informačnom systéme NORIS hlavne v oblastiach: daní a poplatkov, komunikácie s obyvateľstvom, registratúry a pošty, fakturácie, majetku, skladov, pokladne
 • WorkFlow
  Výraznou funkcionalitou systému NORIS je WorkFlow proces, ktorý je možné definovať nad akýmkoľvek modulom alebo procesom v systéme. Pojem WorkFlow vyjadruje takú funkcionalitu systému, ktorá umožní popísať a realizovať procesy pri spracovaní dokumentu. Cieľom tejto funkcionality je podľa vopred stanovených pravidiel prideľovať úlohy jednotlivým užívateľom tak, aby bol splnený proces spracovania určitého dokumentu. Každý účastník WorkFlow má svoj tzv. Worklist, do ktorého sa mu procesom prideľuje práca.
 • Užívateľský definované atribúty
  umožňujú k jednotlivým triedam pridať nové atribúty a vzťahy, ktoré nie sú pevnou súčasťou triedy
 • Integritné obmedzenia
  definícia jednoduchých pravidiel pre kontrolu a predplnenie záznamu bez nutnosti programovať
 • Generátor prehľadových šablón
  definícia šablón pre zobrazenie prehľadov (vrátane výstupných zostáv)
 • Nastavenie prístupových práv
  definícia pravidiel prístupu k častiam systému
 • generátor sumarizačných zostáv (vrátane maticových – sledovanie z viacerých hľadísk)
 • prepojenie s MS Excel pre tvorbu zostáv
 • nastavenie vlastného účtového rozvrhu
 • evidencia konta v cudzej mene
 • vyhodnocovanie pohľadávok a záväzkov prostredníctvom saldokonta
 • automatické účtovanie kurzových rozdielov
 • vytvorenie podkladu pre daňové priznanie DPH
 • výpis dokladov denníka
 • výpis hlavnej knihy za všetky účty účtovej osnovy
 • zistenie obratu za zákazníka
 • spracovanie predvahy, súvahy, výsledovky
 • možnosť uzávierky účtovníctva za zvolené obdobie
 • vykonanie ročnej uzávierky účtovníctva
 • vedenie podrozvahového účtovníctva
 • vytváranie rozpočtov položkovite aj sumárne podľa logického členenia
 • evidencia interných účtovných dokladov
 • podpora plánovania na úrovni obratov účtov
 • dávkové spracovanie údajov
 • možnosť priameho prechodu z účtovného denníka do príslušného majetku
 • zápis do účtovného denníka nie je možný bez existencie zaevidovaného prvotného dokladu
 • tvorba rozpočtu
 • rozpočtová skladba, príprava a jeho schvaľovací proces
 • porovnanie rozpočtu za rôzne roky
 • porovnávanie rozpočtu a skutočnosti
 • prehľad o stave rozpočtu za aktuálny rok pre jednotlivé úseky organizácie
 • sledovanie zmien rozpočtu
 • vytváranie rozpočtov položkovite aj sumárne podľa logického členenia organizácie
 • evidencia došlých a vydaných faktúr
 • úhrada došlých faktúr a dobropisov pomocou platobných príkazov
 • sledovanie procesu likvidácie došlých dokladov
 • účtovanie dokladov podľa vytvorených kontácií
 • rozúčtovanie dokladov podľa hospodárskych stredísk
 • kontrola zaúčtovania podľa nadefinovanej súvzťažnosti – kontrola predkontovania
 • vystavenie dobropisov k vydaným dokladom
 • vytvorenie upomienok, penalizačných a skonto dokladov k vydaným dokladom
 • možnosť rozdeľovať faktúry do nových zložiek (šanónov) počas chodu organizácie
 • prístupové práva na zápis, výmaz, hromadnú zmenu, spustenie funkcie až na pracovníka
 • dávkové spracovanie údajov
 • možnosti zrušeniu faktúry predchádza odsledovanie naviazanosti na iné doklady
 • každá položka faktúry umožňuje viazanosť na inú rozpočtovú položku
 • pokladničná kniha
 • pokladňa v cudzej mene (priemerný kurz alebo kurz metódou FIFO na výdaji)
 • zaúčtovanie pokladničných dokladov do hlavnej knihy podľa predpísaných kontácií
 • schvaľovací proces
 • evidencia príjmových a výdajových dokladov
 • evidencia pokladničných miest v členení podľa jednotlivých pokladní
 • konfigurovateľnosť zložiek podľa požiadaviek organizácie
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku v zmysle pravidiel hospodárenia rozpočtových organizácií a obcí
 • nehnuteľný majetok – evidencia, inventarizácia, úbytky, prírastky
 • kataster nehnuteľností s prepojením na majetok – aktualizácia údajov z katastra nehnuteľností
 • umiestnenie
 • zaraďovanie majetku do evidencie
 • účtovné pohyby majetku
 • odpisovanie
 • mesačné spracovanie, uzávierky
 • podpora lízingu
 • možnosť zadávania delimitácií
 • všetky zostavy sú aktívne, poklikaním na riadok zostavy sa zobrazia príslušné karty majetku – možnosť filtrovania a triedenia priamo v tlačovej zostave
 • import bankových výpisov v elektronickej forme
 • export platobných príkazov do informačného rozhrania bankového ústavu
 • automatické párovanie platieb a saldokontných zložiek
 • párovanie platieb týkajúcich sa viac dokladov
 • účtovanie bankových výpisov podľa zadaných kontácií
 • evidencia bankových spojení organizácií
 • kontrola bankových spojení podľa ABO formátu
 • podpora SEPA
 • evidencia kurzového lístku aktualizáciou z www stránok NBS/ ECB
 • voliteľné typy kurzov
 • možnosť účtovať po položkách bankového výpisu, nie len výpis ako celok (výpis sa správa ako nezaúčtovaný)
 • evidencia a sledovanie plnenia uzavretých záväzkových vzťahov
 • tvorba a evidencia dodatkov k uzavretým záväzkovým vzťahom
 • evidencia splátkového kalendára
 • generovanie splátok podľa pravidiel definovaných zmluvou alebo jej dodatkami
 • generovanie faktúr na základe splátkových kalendárov
 • manažment a vyhodnocovacie funkcie – možnosť sledovania plnenia zmluvných podmienok, splátkových kalendárov, sumarizácia za určité obdobie, príjmy z predaja a prenájmu za určité obdobie, …
 • možnosť dynamického previazania zmlúv na nehnuteľný majetok
 • generovanie splátkového kalendára nad zmluvou
 • skladová evidencia, pohyby tovaru na skladoch
 • príjem a výdaj vrátane rezervácií
 • cenník
 • priame vystavovanie faktúr vrátane výpočtu a rozúčtovania DPH
 • možnosť vedenia skladových zásob buď v reálnych (FIFO), alebo priemerných cenách
 • optimalizácia skladových zásob
 • možnosť využitia čiarových kódov (EAN)
 • objednávkový systém (objednávky došlé, vydané, sledovanie vykrytia objednávok, väzba na zákazku)
 • možnosť definovať vlastnú skladovú kartu
 • umiestnenie, výrobné čísla
 • vzájomné vzťahy medzi saldom daňovníka a predpisom z daní
 • jednotný prístup a unifikované ovládanie v rámci celého informačného systému
 • on-line prepojenie s účtovníctvom, automatické predkontovanie a účtovanie predpisov pohľadávok z daní
 • automatické generovanie opravných dokladov, dobropisov, dovyrubenia daní a pod.
 • automatické prepojenie na finančný a zálohový mechanizmus, odčerpanie preplatkov daní
 • sledovanie salda na konkrétny subjekt (daňovníka, organizáciu…) bez rozdielu či ide o saldo z daní, alebo iných druhov pohľadávok/záväzkov
 • spracovanie banky s prepojením na saldo a dane
 • prepojenie na registratúru
 • prepojenie agendy poplatku za komunálny odpad na evidenciu a riadenie odvozu odpadov
 • evidencia firiem a ich expozitúr
 • evidencia kontaktných osôb
 • evidencia došlej pošty
 • on-line väzba do saldokonta a fakturácie
 • vyhodnocovanie firiem podľa platobnej disciplíny, výšky pohľadávok či záväzkov apod.
 • evidencia obchodných prípadov
 • evidencia kontaktných jednaní
 • vyhodnocovanie predajov podľa predajcov, regiónov , pobočiek, tovarov atď.
 • vyhodnocovanie rentability obchodných prípadov
 • možnosti definovania vlastných skupín rozdelenia partnerov
 • filtrovanie podľa ľubovoľných kritérií a následná hromadná korešpondencia /e-mail, tlač, Fax/
 • zaradenie zamestnanca
 • história zmien
 • paušály a zrážky
 • mzdové položky
 • denník dochádzky, kalendáre
 • dávky nemocenského poistenia
 • výpočet a úhrada miezd
 • výkazy
 • účtovanie
 • nové obdobia
 • ochrana a prístup k údajom
 • voľné pracovné miesta
 • zaradenie zamestnanca
 • doplňujúce informácie
 • školenia a lekárske prehliadky
 • jednoznačná identifikácia
 • vzory záznamov
 • automatizovaný systém správy registratúry
 • adresáre na evidenciu záznamov
 • elektronizácia dokumentácie – skenovanie záznamov
 • integrácia faxových a e-mailových systémov
 • registratúrne stredisko
 • obeh záznamov a riadený prístup k záznamom
 • súlad s právnymi normami a predpismi

Systém na registratúru je určený tak výkonným ako aj riadiacim zamestnancom. Výkonným zamestnancom poskytuje nástroj pre racionalizáciu činností, ktoré súvisia s vedením evidencie záznamov, s ich vybavovaním a odosielaním, ako aj s vytváraním textových dokumentov. Riadiacim zamestnancom ponúka rôzne prehľady o štádiu vybavovania konkrétneho podania
(veci), zaťaženosti jednotlivých pracovísk a referentov.

Umožňuje efektívne kontrolovať dodržiavanie lehôt vybavenia spisov, ponúka im i možnosť hodnotiť kvalitu výkonu jednotlivých činností. Vedie k systematickej práci so záznamami a spismi, umožňuje ich triedenie podľa dôležitosti. Do určitej miery si ho môže prispôsobiť svojím podmienkam každá organizácia.

Štruktúra systému je flexibilná a otvorená. Môže sa zaviesť v podmienkach ľubovoľnej organizačnej formy, decentralizovanej alebo centralizovanej formy vedenia registratúrneho denníka (denníka záznamov a denníka spisov). Systém je spisovo orientovaný. To znamená, že záznamy, ktoré vznikli pri vybavovaní jednej veci v jednom kalendárnom roku sa evidujú pod rovnakým číslom spisu. Jednotlivé záznamy spisu (podania i vybavenia) sa zakladajú spolu s prílohami do jedného spisového obalu. Program umožňuje zaradiť záznam ku konkrétnemu, už existujúcemu spisu aj dodatočne.

Gisplan je geografický informačný systém určený na zobrazovanie dôležitých informácií o stave a vývoji územia, majetku alebo výrobného procesu vo forme špecializovaných digitálnych máp prepojených so systémom NORIS. Svoje uplatnenie si môže nájsť pri riadení mesta, regiónu, podniku alebo správe nehnuteľností. Zjednodušuje a urýchľuje prístup k veľkému množstvu informácií, zefektívňuje logistiku a šetrí finančné prostriedky určené na správu, riadenie a rozvoj.

Gisplan

Systém údaje prehľadne triedi do samostatných tematických mapových vrstiev a kategórií, ktoré sa navzájom prekrývajú.

Užívateľ si sám vyberá, ktoré vrstvy chce zobraziť a sám tak vytvára rôzne typy máp. Tieto vrstvy sa dajú podľa požiadaviek aktualizovať a dopĺňať. Mapové vrstvy Gisplan prepája s databázovými údajmi, v ktorých je možné vyhľadávanie napr. podľa názvu objektu alebo čísla parcely. Samozrejmosťou je tiež identifikácia objektov, zmena mierky zobrazenia, meranie dĺžok a plôch, tvorba a tlač konkrétnych mapových zostáv.

Podľa individuálnych požiadaviek môže ponúkať aj špecializované nástroje, možnosť definície špecializovaných mapových symbolov, vizualizácie štatistických informácií v priestore pomocou grafov alebo možnosť tvorby pokročilých GIS analýz. Gisplan využíva výhody internetových technológií a geografických informačných systémov (GIS). Má jednoduché a intuitívne ovládanie. Pre jeho využívanie stačí mať pripojenie do internetu alebo intranetu a nainštalovaný bežný internetový prehliadač. Využívať ho preto môžu všetci užívatelia bez obmedzení. Gisplan umožňuje priame pripojenie na systém z viacerých GIS softvérov (napr. ESRI ArcGIS, Manifold, TopoL, Cadcorp SIS, MapInfo, OpenJump, Kosmo GIS, QGIS či uDIG). Zároveň využitím technológie Safe Software FME je možné k nemu pripojiť aj väčšinu ostatných GIS softvérov.

Umožňuje tiež obojstranné prepojenia so systémami tretích strán a podporuje možnosti importu, exportu a poskytovania služieb na báze štandardizovaných protokolov OGC. Systém je možné tiež využívať vo forme GIS Hostingu, ktorý ponúka prístup ku kvalitnej mapovej aplikácii bez nutnosti akéhokoľvek špecializovaného softvéru a spracovania dát. K systému Gisplan zároveň poskytujeme technickú podporu a zaškolenia užívateľov.

Prejsť na začiatok