Noris next

NORIS NEXT Robustný podnikový informačný systém ktorý vám umožní zvýšiť produktivitu a znížiť náklady

noris-polnonakupy
Noris NEXT

je štandardizované riešenie postavené na báze informačného systému NORIS.NEXT zložené z prednastavených modulov s garantovanou dobou implementácie 2 mesiace.

zahrňuje licenciu pre max. 10 konkurenčných používateľov, implementáciu systému a MS SQL Server. Tento produkt je určený zákazníkom, ktorí potrebujú rýchlo nasadiť technologicky vyspelý informačný systém s možnosťou budúceho rozširovania podľa rozvoja firmy.

noris-polnonakupy

NORIS.NEXT je komplexný a variabilný podnikový informačný systém, spája informačné potreby spoločnosti do jedného systému, ktorý je možné nasadiť do prevádzky v primeranom čase.

Aby čo najviac pokrýval potreby zákazníkov, NORIS.NEXT je postavený na modulárnej architektúre, ktorej základom je jadro – základ NORIS.NEXT a business logika jednotlivých modulov.

Práve vďaka modulárnej architektúre a použitej technológii je možné NORIS.NEXT prispôsobiť rôznym a veľmi špecifickým oblastiam. NORIS.NEXT neobsahuje len na základné – štandardné ekonomické, logistické, mzdovo-personálne a výrobne moduly, ale ponúka možnosť efektívne ho používať v rôznych odvetviach. V prípade potreby ho možno pohotovo rozšíriť o nové moduly a funkčné celky, či už hotové, alebo špeciálne vyvinuté a rozšíriť počet jeho používateľov.

Moderné technológie, ktoré boli použité pri vývoji NORIS.NEXT, zabezpečujú jeho vysoký výkon s príjemným používateľským rozhraním, stabilitu, integrovateľnosť s inými systémami a bezporuchovú prevádzku.

Využitie jednotnej technologickej platformy spoločnosti Microsoft je jedna z dôležitých výhod NORIS.NEXT, ktorá prináša najmä bezpečnú a bezproblémovú integráciu všetkých vrstiev informačnej technológie (servery, siete, internet, klient).

NORIS.NEXT je vytvorený v architektúre klient/server, ktorá je optimalizovaná pre nasadenie v intranetových scenároch.

Klasický desktop  klient NORIS.NEXT s priamym pripojením do databázy je optimalizovaný pre platformu Microsoft Windows a maximálnu produktivitu a rýchlosť zadávania údajov.

NORIS.NEXT využíva technológiu / platformu :

 • databázového servera Microsoft SQL Server, ktorá umožňuje škálovať a optimalizovať systém podľa veľkosti zákazníka a je použiteľná aj pre veľkých zákazníkov.
 • Microsoft .NET Framework 4, ktorá zvyšuje jeho možnosti v oblasti integrácie, komunikácie.
 • Windows Presentation Foundation.

NORIS.NEXT obsahuje robustný nástroj NORIS.NEXT WorkFlow služby postavený na štandardizovanej platforme Windows Workflow Foundation

Pre podporu zložitejších scenárov je možné nasadiť NORIS.NEXT aplikačný server, ktorý podporuje 3-úrovňové riešenia. Služby, ktoré poskytuje umožnia:

 • integráciu aplikačnej vrstvy NORIS.NEXT s aplikáciami iných dodávateľov a variabilné integračné scenáre
 • rozhranie a podporu tenkých, tabletových a mobilných klientov,
 • používanie NORIS.NEXT WorkFlow služieb

NORIS.NEXT disponuje prepracovaným aparátom rozsiahlych kontrol a zálohovania, a tak zabezpečuje ochranu všetkých dát proti strate, poškodeniu či neoprávnenému úniku.

Prístup k informáciám, čítanie a editáciu dát je možné riadiť prepracovaným hierarchickým systémom prístupových práv. Všetky udalosti v systéme sú monitorované a protokolované.

Zdrojový kód je plne pod kontrolou firiem, ktoré ho vyvíjajú.

Má vysoko rozvinutú kľúčovú schopnosť komunikovať (jednorázovo aj trvalo) s inými systémami, umožňuje integráciu prakticky s akoukoľvek aplikáciu tretej strany.

So systémom NORIS.NEXT získavate dôležitú garanciu, že vaša komunikácia vo vnútri organizácie, s obchodnými partnermi i orgánmi štátnej správy a samosprávy bude rešpektovať technologické i legislatívne štandardy, a to slovenské aj tie, ktoré vyplývajú z členstva Slovenska v Európskej únii.

Podporuje technológie (XML, EDI, …) a otvorené rozhrania (XML Web Services, WCF, Odata, Web API) na integráciu s inými systémami.

V priebehu nasadenia a prevádzky informačného systému nevyhnutne dochádza ku zmenám požiadaviek, ktoré sú naň kladené. NORIS.NEXT obsahuje vlastné vývojové jadro, pomocou ktorého je možné za použitia unifikovaných nástrojov a procedúr zákazníkom alebo autorizovaným partnerom vytvárať nové moduly a funkčné celky systému, a to s vynaložením najnižších možných nákladov.

Komponentový prístup pri vývoji NORIS.NEXT poskytuje vysokú pružnosť pri budovaní informačného systému podľa požiadaviek konkrétneho zákazníka. Jednotlivé komponenty naviac môžu pochádzať od rôznych dodávateľov a môžu byť použité opakovane. Systém sa bude meniť a rásť spolu so zákazníkom.

Princíp stavby NORIS.NEXT z komponentov samozrejme umožňuje pridávať prípadne uberať komponenty. Často je však požadovaná len čiastočná zmena fungovania komponentov, na čo jadro NORIS.NEXT poskytuje dostatočnú flexibilitu.

NORIS.NEXT sa dá jednoducho prispôsobiť presne podľa potrieb a procesov v podniku, a to aj bez potreby vývoja zo strany dodávateľa, správcom systému v podniku.

Vysoká miera adaptability a flexibility systému NORIS.NEXT, jeho jednoduchá prispôsobivosť vyškolenými používateľmi, správcami systému v podniku, znižuje závislosť zákazníka na dodávateľovi systému a podstatne znižuje celkové náklady na jeho údržbu a servis. Veľkú časť s tým súvisiacich činností vie robiť sám zákazník.

V rámci projektu NORIS Open na Slovensku vznikla sieť odborných partnerov, ktorí poskytujú metodickú pomoc pri vývoji najrôznejších odvetvových špecializácií systému, tzv. odvetvových riešení. Vzniklo tak veľké množstvo softvérových konfigurácií integrovaných do IS NORIS / NORIS.NEXT, ktoré presne vyhovujú praktickým požiadavkám podnikov rôznych odvetví, lebo vychádzajú z podrobnej znalosti know-how daného odvetvia.

Klasický desktop klient je optimalizovaný pre platformu Microsoft Windows a maximálnu produktivitu a rýchlosť zadávania údajov:

 • zjednotenie, zredukovanie a sprehľadnenie menu
 • optimalizované a samo sa učiace výberové prvky pre funkcie, filtre, zostavy a pohľady
 • rozšírená podpora pre vyhľadávanie v oknách, menu, zoznamoch filtrov, pohľadov, funkcií …

Vyškolený používateľ, správca systému, vie bez problémov vytvárať nové prehľady a zostavy, prispôsobiť, sprehľadniť a zjednodušiť používateľské rozhranie, ovládanie a formuláre (pracovné prostredie používateľa) pre každého používateľa alebo skupinu používateľov nasledovnými hlavnými funkčnosťami:

 • integrovaný generátor zostáv – prehľadov a robustný dizajnér tlačových zostáv
 • optimalizované a samoučiace výberové prvky pre funkcie, filtre, zostavy a pohľady
 • možnosť modifikácie pomocou nastaviteľných parametrov, rozdelenia dát do zložiek, počítaných a používateľsky definovaných atribútov a dynamického vytvárania a upravovania vzťahov (dynamické vzťahy) medzi dátami
 • integrovaný dizajnér dynamických formulárov
 • integrovaný dizajnér prehľadov a položiek dokladových tried
 • podpora Microsoft Reporting Services

NORIS.NEXT je štandardizovaný, rešpektuje slovenskú legislatívu i medzinárodné normy a štandardy, podporuje zahraničné výkazníctvo. Zákazník má zaručenú bezpečnosť investícií do informačných technológií a istotu, že ho bude môcť používať a postupne rozvíjať bez nutnosti kompletných výmen jeho častí počas dlhej doby.

NORIS.NEXT je používa najaktuálnejšie technológie a platformy spoločnosti Microsoft. Je integrovaný s radom štandardných aplikácií spoločnosti Microsoft (napr. MS Office alebo MS Exchange). Podnik tak získa jednotnú platformu pre prevádzku všetkých svojich aplikácií.

NORIS.NEXT podporuje a komunikuje so všetkými štandardnými zariadeniami pre prístup k informáciám, vrátane mobilných zariadení, dátových úložísk i cloudov.Informácie tak máte k dispozícii, kdekoľvek sa nachádzate a v každom čase.

Online systém v systéme NORIS.NEXT znamená mať aktuálne informácie v čase, keď ich potrebujete, a nie informácie známe z ich posledného spracovania.

Pre zjednodušenie a efektívnu prácu manažérov a mobilných pracovníkov NORIS.NEXT:

 • poskytuje univerzálneho prehľadového klienta NORIS.NEXT.WEB, ktorý pracuje na všetkých bežne používaných prehliadačoch (na strane klienta nevyžaduje žiadnu inštaláciu)
 • na jeho platforme umožňuje v krátkom čase a za nízke náklady vyvinúť optimalizované používateľské rozhranie s vybranou funkcionalitou. Vytvorená zákazková klientská aplikácia využíva štandardnú aplikačnú logiku NORIS.NEXT a rozhranie poskytuje vo forme
  • responsívneho webu dostupného v desktopových ako aj v mobilných prehliadačoch
  • natívnej mobilnej aplikácie pre platformy Android, iOS (iPhone, iPad), Windows Phone.

Obsahuje sofistikované nástroje na správu a prevádzku systému:

 • Automatická aktualizácia databázy a klienta NORIS.NEXT cez Web Service alebo z lokálnej siete
 • Integrovaná informácia o priebežných zmenách v jednotlivých moduloch systému
 • Integrovaná e-mailová komunikácia
 • Integrovaná komunikácia pre odosielanie pripomienok používateľa dodávateľovi IS
 • Integrovaná služba pre pomoc na diaľku.
 • On-line dokumentácia a On-line kontextová dokumentácia
 • Vďaka vývojovému jadru, vysokej adaptabilite a flexibilite systému NORIS sa viac ako pred 15 rokmi zrodil projekt NORIS Open Slovensko, v rámci neho vznikla sieť odborných partnerov, ktorí poskytujú metodickú pomoc pri vývoji a implementácii najrôznejších odvetvových špecializácií systému, tzv. odvetvových riešení. Vzniklo tak veľké množstvo softvérových konfigurácií integrovaných do IS NORIS / NORIS.NEXT, ktoré presne vyhovujú praktickým požiadavkám podnikov rôznych odvetví, pokryjú a zabezpečia ich procesy a potreby, lebo vychádzajú z podrobnej znalosti know-how daného odvetvia.

  V rámci projektu NORIS Open Slovensko spolupracujú odborníci zo špecifických odborov, do ktorých sú systémy nasadzované, spolu so softvérovými vývojármi, konzultantmi a implementátormi. Vďaka tomu je NORIS.NEXT systémom, ktorý vychádza z reálneho života, presne zodpovedá skutočne individuálnym požiadavkám jednotlivých odvetví, detailne mapuje špecifické procesy a rešpektuje jedinečné know-how daného podniku.

Tok informácií je ako krvný obeh podniku. Množstvo, relevantnosť, spracovateľnosť a dostupnosť dôležitých informácií v čase a na mieste, kde ich potrebujete, často rozhoduje o úspechu strategických rozhodnutí podniku. Informačné technológie sa stali nenahraditeľným nástrojom sledovania a riadenia všetkých podnikových procesov, či už v oblasti výroby, administratívy, obchodu, logistiky alebo marketingu. Požiadavky na informačné systémy neustále rastú, manažment a vedúci pracovníci podnikov očakávajú, že informačný systém im zjednoduší a spríjemní prácu, zbaví ich rutinných úloh a poskytne obraz podniku v nových súvislostiach. Informačný systém NORIS.NEXT spĺňa všetky tieto požiadavky.

NORIS.NEXT je vytvorený na dlhodobé pokrytie reálnych potrieb podniku a používateľov informačného systému, ktorým sa dá ľahko prispôsobiť bez ohľadu na rýchlosť, početnosť a charakter vnútorných i vonkajších zmien. Umožňuje efektívne využívať všetky zdroje, ktorými podnik disponuje, a tým predchádzať možným stratám. Pomocou vyhodnocovacích nástrojov poskytuje informácie pre strategické rozhodovanie.

Popis jednotlivých modulov

JADRO

Systém NORIS.NEXT je koncipovaný ako otvorený systém s vývojovým jadrom, na ktoré sú priamo napojené jednotlivé moduly – podsystémy, čím je umožnené priame spoločné zdieľanie dát ako aj vytvorenie jednotnej údajovej základne.

Základ NORIS.NEXT obsahuje tieto hlavné časti, funkcionality :

 • Organizácie, Expozitúry
 • Osoby
 • Parametre vlastníka
 • Kurzový lístok
 • Všeobecné dokumenty
 • Externé súbory – ich naväzovanie
 • Podpora EDI
 • Dátové pumpy
 • Administrácia a správa programu

Detailný popis vlastností Základu NORIS.NEXT nájdete v popisoch jednotlivých modulov systému a v popise charakteristík systému.

Nástroj NORIS.NEXT WorkFlow služby je použiteľný na

1. Business process management (BPM)

BPM model – komponent je reprezentovaný nasledujúcimi funkčnými celkami.

 • Proces, aktivity
 • Notifikačné rozhranie
 • Adaptéry
 • Admin nástroje
 • BPM Engine
 • BPM API
 • BPM Repository

Komponent BPM obsahu API poskytované na url adrese a dostupné cez požiadavky na http/https protokole. To je z pohľadu integrácie jediné rozhranie poskytované komponentom.

2. Workflow management (WFM)

Logický model komponentu Workflow je obdobný modelu komponentu BPM. V oboch sa jedná o riadenie procesu a toku aktivít. Základný rozdiel je, že v prípade BPM je proces zameraný na riadenie spracovania služby a volania externých systémov, naproti tomu u Workflow sa jedná o riadenie koncových používateľských aktivít.

Komponent je reprezentovaný nasledujúcimi funkčnými celkami:

 • Proces, aktivity
 • Notifikačné rozhranie
 • Adaptéry
 • Admin nástroje
 • Workflow Engine
 • Workflow API
 • Workflow Repository

Komponent obsahuje API poskytované na url adrese a dostupné cez požiadavky na http/https protokole. To je z pohľadu integrácie jediné rozhranie poskytované komponentom.

Pre zjednodušenie a zefektívnenie práce manažérov a mobilných pracovníkov poskytuje NORIS.NEXTuniverzálneho prehľadového klienta NORIS.NEXT.WEB, ktorý pracuje na všetkých bežne používaných prehliadačoch (na strane klienta nevyžaduje žiadnu inštaláciu).

Na jeho platforme umožňuje v krátkom čase a za nízke náklady vyvinúť optimalizované používateľské rozhranie s vybranou funkcionalitou. Vytvorená zákazková klientská aplikácia využíva štandardnú aplikačnú logiku NORIS.NEXT a rozhranie poskytuje vo forme:

 • responsívneho webu dostupného tak v desktopových ako aj v mobilných prehliadačoch,
 • natívnej mobilnej aplikácie pre platformy Android, iOS (iPhone, iPad), Windows Phone.

ZÁKLADNÉ MODULY

Modul Účtovníctvo je určený pre vedenie účtovnej agendy organizácie. Pomocou analytického členenia účtovnej osnovy, zaradenia účtovných dokladov podľa útvarov, okruhov činností, strojov, zákaziek, nákladových okruhov a ostatných účtovných dimenzií, je možné získať podrobný prehľad o finančnej situácii organizácie. Umožňuje zobrazenie výsledkov v podobe základných zostáv, ako sú hlavná kniha, súvaha, výkaz ziskov a strát, rozbor nákladov a výnosov podľa rôznych dimenzií, výpočet daňovej povinnosti organizácie, obrat a konečné zostatky na účtoch, sledovanie stavu pohľadávok a záväzkov a ďalšie.

Modul obsahuje tieto základné časti, funkcionality:

 • účtovný rozvrh a obmedzenie účtovania,
 • účtovné dimenzie, voľne nastaviteľné,
  (útvar, okruh činnosti, nákladový okruh, zákazka, aktivita, konsolidačný vzťah),
 • organizácie a kreditný systém,
 • účtovné doklady – denník,
 • prvotné doklady modulu:
  – účtovné interné doklady
  – vzájomné zápočty
  – časové rozlíšenie
 • saldokonto, retrospektívne saldo,
 • základné účtovné vyhodnocovacie nástroje,
 • účtovná uzávierka,
 • daňová uzávierka – DPH, KV DPH, Súhrnný výkaz, Intrastat,
 • predbežná ročná uzávierka (opakovateľne spustiteľná),
 • ročná účtovná závierka.

Účtovný rozvrh a obmedzenie účtovania

Do účtového rozvrhu je možné zadávať účty s variabilnou dĺžkou čísla účtu. Ku každému účtu sa zadávajú základné vlastnosti účtu:

 • definícia saldokontného účtu,
 • dimenzie účtu.

Saldokonto, retrospektívne saldo účtu

Modul umožňuje vytvárať saldokonto na všetkých typoch účtov (tzn. aj podsúvahových). Saldokonto je možné sledovať v jeho aktuálnej podobe, aj v stavoch k určenému obdobiu (mesiac, rok) tzv. retrospektívne saldo. Ako saldokontné sa obvykle v systéme zadávajú účty obstarania investícií a zásob, všetky účty záloh, pohľadávok a záväzkov.

Dimenzie účtu

Pre každý účet je možné zadať povinné údaje. Účtovná veta má nasledovné dimenzie:

 • Základné dimenzie účtu: Útvar, Zákazka, Aktivita, Nákladový okruh, Okruh činnosti, Zmluvy, Organizácie, Konsolidačný vzťah, Dlhodobý majetok, Zdroj.
 • Voľne dimenzie: Používateľsky definované (napr. vzťah na Zamestnanca, ….).

Ak sa kontroly pred zaúčtovaním neviažu len na konkrétny účet, je možné využiť mechanizmus Integritných obmedzení. To umožňuje zadať i zložitejšie podmienky.

Útvar

 • Číselník pre sledovanie aktivít vo vnútri organizácie.

Zákazka, Aktivita

 • Evidencia zákaziek a jej aktivít, je možné ju však využiť i na evidenciu rôznych ďalších činností organizácie (napr. rôzne interné činnosti, marketingové akcie atď.).
 • U zákaziek je možné evidovať vybraté podstatné údaje.
 • Do číselníka je možné tiež zadať základné cenové odhady zákazky, nákladovosti, či kapacít.

Nákladový okruh, Okruh činnosti

 • Pomocné číselníky, ktoré je možné využiť podľa potreby.

Konsolidačný vzťah

 • Konsolidačný vzťah sa viaže bezprostredne na organizáciu. Je prenášaný na prvotné doklady a z nich na konečné účtovné doklady.
 • Pomocou Konsolidačného vzťahu je možné vyhodnocovať účtovníctvo pre účely Účtovnej konsolidácie, napr. vybrať (resp. vylúčiť) len tie účtovné doklady, ktoré sa viažu k materským, dcérskym a inak prepojeným organizáciám. Číselník je možné použiť i na doklady, ktoré sa priamo k organizácii neviažu.

Zmluvy

 • Všetky zmluvy organizácie je možné evidovať pomocou Evidenčných listov zmluvy, s údajmi o zmluve (zmluvní partneri, dátové určenie) a o finančnom plnení.

Dlhodobý majetok

 • Karty dlhodobého majetku a zaraďovacie protokoly. Číselník umožňuje sledovanie nákladov a výnosov na úroveň dlhodobého majetku.

Organizácie a Kreditný systém

 • Číselník Organizácií cudzích je základným číselníkom modulu a aj systému NORIS.NEXT. Okrem základných informácií (adresa, bankové spojenie, IČO,DIČ, IČ DPH) je možné sledovať aj ďalšie údaje pre sledovanie pohľadávok a záväzkov.
 • Kreditný systém umožňuje na základe výšky pohľadávok, výšky vzájomného salda blokovať niektoré činnosti, ktoré sa k organizácii viažu. Je to predovšetkým obmedzenie činnosti platenia tejto organizácii a obmedzenie predaja tejto organizácii (viď. Modul Sklad). Kreditný systém sa vždy viaže ku konkrétnej organizácii alebo ku konkrétnemu IČO (podľa rozhodnutia používateľa).

Účtovné doklady – Denník

V účtovnom denníku sú obsiahnuté všetky účtovné doklady organizácie. Okrem vzťahu na prvotný doklad a saldo sú evidenčne podchytené:

 • čiastky v tuzemskej a cudzej mene,
 • informácie o uplatnení položky v zostavách DPH,
 • hodnoty v merných jednotkách.

Zápisy na účtovnom doklade môžu byť buď obojstranné (MD/D), alebo jednostranné (napr. -MD,+MD), čo umožňuje taký spôsob účtovania, pri ktorom zostáva úplne zachovaná informácia o obratoch účtov. Aj pri zachovaní možnosti jednostranných zápisov zostáva však používateľovi možnosť vyhodnocovania účtovníctva na základe súvzťažných zápisov.

Zmeny na účtovných dokladoch

Pre zmeny na účtovných dokladoch platí zásada úplnej zdokumentovateľnosti týchto zmien. Účtovný doklad je teda možné zmeniť, systém však zapísanú zmenu spracuje tak, že vygeneruje nový účtovný doklad, na ktorom je zmena zachytená.

Prvotné doklady modulu Účtovníctvo

Účtovné interné doklady

Modul umožňuje účtovanie pomocou účtovných interných dokladov, čo sú všeobecné doklady, ktoré umožňujú zadať akýkoľvek druh účtovnej operácie, a to na všetky dimenzie účtovnej vety.

Trieda umožňuje tvorbu vzorov interných dokladov – tzn. záznamov, ktoré vyjadrujú pravidelne sa opakujúce účtovné operácie. Zo vzorov je potom možné vytvárať bežné účtovné interné doklady a účtovať o nich. Zároveň je umožnená tvorba kópií už zaúčtovaných dokladov.

Vzájomné zápočty

Pomocou mechanizmu vzájomných zápočtov je možné vykonávať ako zápočty klasické, tak zápočty konsolidované, v tuzemskej i cudzej mene. Trieda umožňuje vytvorenie návrhu vzájomného zápočtu s kontrolou nezaplatenia čiastok, ktoré sú zaradené do návrhu.

Časové rozlíšenie

V module je možné evidovať všetky druhy časového rozlíšenia, ktoré organizácia vykonáva. Umožňuje vytvoriť návrh časového rozlíšenia, a to na neobmedzenú dobu.

Základné účtovné vyhodnocovacie nástroje

Modul umožňuje vytvorenie všetkých základných účtovných zostáv – hlavnej knihy, výsledovky, súvahy, bilancie atď., a to ako za celú organizáciu, tak za jednotlivé okruhy činnosti, zákazky a popr. ďalšie dimenzie (okruh činnosti, nákladový okruh, atď.).

Modul umožňuje vytvorenie výstupov z denníka, a to podľa rôznych hľadísk a s rôznou úrovňou súčtovania. V module existuje nástroj, pomocou ktorého je možné jednoduchým spôsobom zistiť obraty a rozpady obratov ako za účty, tak za iné hľadiská (napr. organizácia, zákazka atď.).

Modul a aj celý systém NORIS.NEXT umožňuje tvorbu vlastných výstupov pomocou tzv. Generátora zostáv, ktorý umožňuje uloženie definície zostavy a jej opätovné vyvolanie.

Výstupy v module účtovníctvo sú doplnené výstupmi z modulu Manažérske výstupy – vyhodnocovanie.

Účtovná uzávierka

Účtovná uzávierka prebieha na princípe uzavretie denníka k určitému dátumu. Po uzávierke nie je možné do denníka zaúčtovať s dátumom nižším než je dátum uzávierky. Denník je možné opakovane otvoriť a uzavrieť. Funkciu Účtovná uzávierka je možné ako všetky funkcie systému ošetriť právami. Zároveň je možné sledovať históriu uzávierok denníka.

Daňová uzávierka – DPH

Modul umožňuje spracovanie DPH, KV DPH, Súhrnného výkazu v plnej šírke. Umožňuje výstupy ako po jednotlivých dokladoch, tak súhrnné zostavy vrátane tlače Priznania k DPH vo formáte stanovenom zákonom (PDF, XML formát), ako aj prehľadu o neuplatnenej dani na vstupe.

Modul samostatne spracováva riadne i dodatočné daňové priznanie. Umožňuje uplatnenie DPH na vstupe v neskoršom období. V plnej miere sa podporuje evidencia zdaniteľných plnení, výpočet koeficientu daného mesiaca a ročné vysporiadanie. Daňová uzávierka je plne funkčná bez ohľadu na vykonanú účtovnú uzávierku. Je vratná.

Predbežná ročná uzávierka

Predbežná ročná uzávierka umožňuje opakovateľne v neobmedzenej časovej postupnosti generovať pre nové účtovné obdobie počiatočné stavy. Proces sa využíva pri paralelnom účtovaní ešte v neuzatvorenom období a už v otvorenom novom účtovnom období až do definitívnej závierky účtovníctva.

Ročná účtovná závierka

Ročná závierka prebieha v dvoch fázach. Prvá fáza spočíva v otvorení nového obdobia tak, aby bolo možné pracovať zároveň v starom i novom účtovnom období. Už v tejto fáze majú však používatelia k dispozícii počiatočné zostatky účtov, ktoré sa priebežne aktualizujú. V druhej fáze Ročnej závierky dochádza ku skutočnému uzavretiu starého obdobia a naplneniu nového obdobia skutočnými počiatočnými stavmi.

Modul Fakturácia vydaná slúži na evidenciu nasledovných druhov vydaných dokladov:

 • faktúry vydané tuzemské a zahraničné,
 • faktúry vydané zálohové,
 • dobropisy vydané,
 • vnútropodnikové faktúry,
 • vydané sankčné faktúry,
 • upomienky.

Popis základných častí, funkcionalít modulu

Vystavovanie Faktúr vydaných

Faktúry vydané môžu vzniknúť týmito spôsobmi:

 • na základe Výdajok a Objednávok vystavených v module Sklad,
 • na základe Platobného (splátkového) kalendára vystaveného v module Zmluvy,
 • na základe zadaných výkonov v module Zákazky,
 • ručným zadaním,
 • iným spôsobom (vznik v externých aplikáciách).

Faktúry vydané je možné vystavovať na organizáciu cudziu a jej expozitúry (pobočky). Na položkách faktúry vydanej je možné uvádzať skladové karty (tovar) a údaje z ďalších číselníkov, ktoré reprezentujú druh fakturovaného tovaru či služby. Faktúry vydané umožňujú okrem vyčíslenia DPH tiež vyčíslenie spotrebnej dane. Zároveň umožňujú vyčíslenie zliav.

Splátky faktúr – zádržné

Ak je splatnosť faktúry rozdelená do niekoľkých časových intervalov, je možné evidovať splátky faktúry. Tento mechanizmus zároveň umožňuje preúčtovanie časti pohľadávky na iný pohľadávkový účet (využíva sa napr. pri existencii zádržného).

Úhrady

Modul umožňuje sledovanie salda prvotných dokladov, tzn. umožňuje sledovanie jednotlivých druhov úhrad dokladov. Samostatne sa sledujú úhrady bankovým výpisom, úhrady pokladňou, zálohou, dobropisom, kompenzáciou, zmenkou a ručným dorovnaním.

Na základe mechanizmu úhrad je možné v akomkoľvek okamihu zistiť stav záväzkov z fakturácie vydanej, vrátane neúčtovných dokladov (zálohové faktúry, sankčné faktúry).

Účtovanie faktúry vydanej

Pre účtovanie faktúry vydanej je možné využiť preddefinované kontácie. K rozpísaniu základov dochádza automaticky alebo ručne, a to nielen po stránke obsahovej a cenovej, ale i po stránke účtovnej. Obsahom účtovania je tiež rozpis jednotlivých položiek z hľadiska vzťahov do číselníkov (útvar, zákazky, nákladové okruhy, DM atd.). Systém vykoná pri účtovaní automaticky aj preúčtovanie DPH, naviazaných záloh, centového vyrovnania a preúčtovanie prípadných kurzových rozdielov.

Naväzovanie záloh, naväzovanie dobropisov

Pre znížení faktúry o zálohovú faktúru sa využíva Párovanie záloh. Systém pri párovaní záloh kontroluje, aby bola napárovaná iba tá čiastka zálohovej faktúry, ktorá je uhradená. Mechanizmus zároveň umožňuje naviazanie zaplatenej zálohy, ku ktorej neexistuje zálohová faktúra.

Pre zníženie faktúry o vydaný dobropis slúži funkcia Párovanie dobropisov. Pri vyhodnocovaní úhrad je teda zohľadnená čiastka napárovaného dobropisu.

Vystavenie opravného daňového dokladu (dobropis, ťarchopis)

Vystavenie (zadanie) opravných daňových dokladov sa uskutočňuje cez samostatné funkcie s tým, že opravné doklady (resp. ich hlavičky) vznikajú automaticky. Týmto mechanizmom je zaistený ich nápočet do Dodatočného daňového priznania a Kontrolného výkazu DPH. Opravné doklady je možné zadávať i priamym zápisom.

Uplatnenie zahraničných faktúr v priznaní k DPH

V systéme je umožnená evidencia vývozných JCD. Po priradení vývozného JCD (došlo k precleniu) k faktúre vydanej zahraničnej dochádza k jej zohľadneniu v priznaní k DPH.

Vystavenie príjmového pokladničného dokladu

Systém umožňuje vystavenie príjmových pokladničných dokladov, a to ako jednotlivo tak hromadne (jeden pokladničný doklad k niekoľkým faktúram vydaným).

Vnútropodnikové faktúry

Vnútropodnikové faktúry slúžia k preúčtovaniu nákladov medzi jednotlivými organizačnými zložkami, tzn. útvarmi. Útvary majú priamy vzťah na pobočku (expozitúru) vlastnú, čo umožňuje tlač vnútropodnikových faktúr vrátane úplných adries útvarov.

Sankčné faktúry, Upomienky

Systém umožňuje vystavovanie sankčných faktúr, a to vrátane výpočtu úrokov z omeškania. Na sankčnej faktúre sú uvedené všetky podkladové faktúry pre výpočet úrokov z omeškania. Okrem úrokov z omeškania môže faktúra obsahovať tiež sankčné poplatky za neplnenie zmluvných záväzkov. Systém umožňuje pravidelnú tvorbu upomienok vrátane konkrétneho rozpisu dlžných čiastok.

Modul Fakturácia prijatá slúži na evidenciu nasledovných druhov prijatých dokladov:

 • faktúry prijaté tuzemské a zahraničné,
 • faktúry prijaté zálohové,
 • dobropisy prijaté,
 • prijaté sankčné faktúry,
 • JCD.

Popis základných častí, funkcionalít modulu:

Úhrady

Modul umožňuje sledovanie salda prvotných dokladov, tzn. jednotlivých druhov úhrad dokladov. Samostatne sa sledujú úhrady bankovým výpisom, úhrady pokladňou, zálohou, dobropisom, kompenzáciou, zmenkou, ručným dorovnaním.
Na základe mechanizmu úhrad je možné v akomkoľvek okamihu zistiť stav záväzkov z Fakturácie prijatej a to vrátane tých druhov dokladov, o ktorých sa štandardne neúčtuje (zálohové faktúry, sankčné faktúry).

Vystavovanie platobných príkazov

Priamo súvisí s mechanizmom kreditného systému. Systém umožňuje vytvorenie platobných príkazov na neuhradenú čiastku faktúry. Je možné vystavovanie platobných príkazov tuzemských aj zahraničných.

Čiastočné platby – zádržné, zrážková daň

Systém umožňuje na základe mechanizmu Splátok faktúr vykonávať čiastočné platby, tzn. platby v neúplnej výške čiastky na úhradu.

Platobné príkazy a Kreditný systém

Funkčnosť vystavovania platobných príkazov je tesne zviazaná s funkčnosťou Kreditného systému. Kreditný systém je nástrojom, ktorý umožňuje zablokovať tvorbu platobných príkazov, napr. na základe prekročenia určitej výšky pohľadávok voči partnerovi.

Systém podporuje tieto spôsoby obmedzenia platenia:

 • upozornenie,
 • blokácia prvotných dokladov,
 • tvrdé zamknutie.

Obmedzenie platenia je možné vykonať i na úrovni konkrétnej faktúry alebo jej splátky.

Likvidácia faktúry prijatej

Systém umožňuje ovplyvniť zadanie faktúry prijatej tak, aby zodpovedalo spôsobu likvidácie faktúr podľa zvyklostí v organizácii. Spôsob likvidácie môže ovplyvniť spôsob a okamih vystavovania platobných príkazov, rozpis základov faktúry do nákladov a ďalšie činnosti, ktoré s likvidáciou faktúr súvisia.

Na faktúre je možné evidovať okrem údajov hodnotových a tých, ktoré sa týkajú vystavovania platobných príkazov, aj údaje zodpovedajúce vzťahom do číselníkov Útvar, Zákazky a ďalších.

Účtovanie faktúry prijatej

Pre účtovanie faktúry prijatej je možné využiť niekoľko mechanizmov, najčastejšie sa používa Likvidačný lístok alebo preddefinované kontácie, účtovanie s tzv. predzaúčtovaním základu a DPH s následnou likvidáciou základu na parciálne čiastky na úrovni definovaných dimenzií (vnútropodnikového členenia).

Likvidačný lístok

Pomocou tohoto mechanizmu je možné komfortným spôsobom spracovať rozúčtovanie faktúry. Používateľ je vyzvaný na rozpis čiastok základov a zadanie vzťahov na jednotlivé číselníky. Ostatné údaje: DPH, Cenu celkom, Preúčtovanie zálohy, Preúčtovanie centového vyrovnania a prípadných kurzových rozdielov systém už zaúčtuje sám.

Preddefinované kontácie

Pri tomto mechanizme sa využívajú dve možnosti:

 • Účtuje sa plne podľa pripravenej kontácie.
 • Účtuje sa čiastočne podľa pripravenej kontácie (tzn. táto nie je úplná) – používateľ zadá čiastky, účty základov a vzťahy.

Opravy účtovania

V období, v ktorom doteraz nebola vykonaná účtovná ani daňová uzávierka, je možné vykonávať opravy. Po vykonaní uzávierok je opravu umožnené vykonať pomocou mechanizmu storna účtovného dokladu.

Naväzovanie záloh, naväzovanie dobropisov

Pre zníženie sumy faktúry o zálohovú faktúru sa využíva mechanizmus Párovanie záloh. Pri tomto mechanizme sa kontroluje, či je o zálohových faktúrach účtované či nie. Mechanizmus zároveň umožňuje naviazanie zaplatenej zálohy, ku ktorej neexistuje zálohová faktúra. Tiež slúži ako nástroj pre zobrazenie všetkých záloh, ktoré v danom okamihu prichádzajú do úvahy pre párovanie.

Pre zníženie sumy faktúry o prijatý dobropis slúži funkcia Párovanie dobropisov.

Prijatie opravného daňového dokladu (dobropis, ťarchopis)

V prípade prijatia opravných daňových dokladov sa ich zadanie uskutočňuje cez samostatné funkcie. Tie sa spúšťajú nad dokladmi, ku ktorým sa tieto dodatočné doklady vzťahujú. Používateľovi je uľahčená práca tým, že doklady (respektíve ich hlavičky) vznikajú automaticky. V prípade opravného daňového dokladu je týmto mechanizmom zaistený jeho nápočet do Opravného daňového priznania. Opravné daňové doklady je možné zadávať i priamym zápisom.

Párovanie príjemiek

Systém umožňuje párovanie voči príjemkám na základe existencie saldokonta účtu obstarania zásob a materiálu.

Tento účtovný mechanizmus je možné doplniť mechanizmom párovania na úrovni prvotných dokladov. Z každej faktúry je potom zrejmé, aká časť bola už prijatá na sklad. Mechanizmus zároveň umožňuje preúčtovanie rozdielu medzi faktúrou a príjemkami.

Ďalšie funkcie, samozdanenie

V systéme sú obsiahnuté ďalšie funkcie, napríklad automatické vystavovanie platobných príkazov (aj hromadne) alebo predzaúčtovanie. Evidencia dokladov samozdanenia pre obchodné transakcie v rámci krajín EU alebo transakcie súvisiace s postúpením platby DPH na tuzemského odberateľa.

JCD

JCD umožňuje oproti faktúre prijatej evidenciu platobných výmerov a vystavovanie platobných príkazov na tieto platobné výmery. Je možné vykonať i zaúčtovanie JCD. Clo je možné sledovať podľa jednotlivých sadzieb cla.

Modul Pokladňa je určený na evidenciu príjmových a výdavkových pokladničných dokladov a účteniek. Umožňuje štandardné spracovanie pokladničných dokladov, ako je ich vystavenie, zaúčtovanie, evidencia v cudzej mene spolu s príslušným kurzom.

Ponúka široké spektrum nastavenia parametrov pre jednoduchšie vystavovanie dokladov. Umožňuje vedenie viacerých pokladní súčasne, pre jednotlivé evidované meny samostatne a pre rôzne pokladničné miesta samostatne.

Podporuje tvorbu úhradových dokladov k došlým alebo vydaným faktúram, k mzdovým záväzkom, alebo iným pohľadávkam a záväzkom s priamou väzbou na hradené doklady.

Modul umožňuje evidovanie a vystavovanie aj zjednodušených daňových dokladov. Zabezpečuje prepojenie s fiškálnym modulom.

Modul poskytuje opis pokladničného denníka, ktorý je možné generovať pre každú pokladňu zvlášť. Rozdielne pokladne sa rozlišujú rôznymi zložkami pokladničných dokladov a účteniek.

Modul obsahuje tieto základné časti, funkcionality:

 • pokladničné doklady, pokladničný denník,
 • účtenky,
 • pokladničné miesta, zostatky pokladní.

Pokladničné doklady, Pokladničný denník

Modul umožňuje samostatné vedenie pokladničných kníh ako z hľadiska jednotlivých mien, (tuzemské i zahraničné meny) tak z hľadiska rozdelenia pokladní podľa miesta či zodpovedných osôb.

Podľa týchto špecifikácií je možné samostatne viesť pokladničné knihy a tlačiť pokladničný denník. Tlač pokladničného denníka je nezávislá na existencii účtovného dokladu.

Pri zadávaní pokladničných dokladov je možné využiť pomocné funkcie, ako je Schválenie pokladne a Zrušenie schválenia pokladne alebo Príjem peňazí s rozpisom mincovky.

Funkcia Schválenie pokladne umožňuje oddelené spracovanie po stránke finančnej (príjem a výdaj peňazí) aj účtovnej. Funkcia Príjem peňazí slúži ku kontrole peňažného stavu z rozpisom bankoviek a mincí, mincovky.

Úhrada faktúr

Na doklady je možné rozpísať jednotlivé hradené doklady (variabilné symboly), pri ich dohľadaní dochádza k automatickému vzniku úhrady a dohľadaniu protiúčtu, čo uľahčuje prácu pri účtovaní pokladničného dokladu.

Účtovanie pokladničných dokladov

K účtovaniu pokladničných dokladov je možné využiť niekoľko druhov kontácií.

Obvykle sa využíva niekoľko preddefinovaných kontácií (ak sa niektoré účtovné operácie často opakujú) alebo sa využívajú možnosti zadania preddefinovaných položiek pokladničných dokladov (na základe ktorých sa dohľadá sadzba dane a účet). Obsahom účtovania je samozrejme rozpis jednotlivých položiek z hľadiska vzťahov do číselníkov (útvary, zákazky, nákladový okruh, DM atď.).

Účtenky

Trieda účtenky slúži na rozúčtovanie výdavkov a to vtedy, ak sú výdavky miestne, časovo popr. personálne oddelené. K účtenkám je možné automaticky vystaviť výdavkový pokladničný doklad resp. platobný príkaz.

Účtovanie účteniek

K účtovaniu účteniek je možné využiť niekoľko druhov kontácií. Obvykle sa využívajú preddefinované kontácie s rozpísaním čiastok základov. Tento spôsob je možné ďalej doplniť možnosťou zadávania preddefinovaných položiek účteniek na základe ktorých sa hľadá sadzba dane a účet. Obsahom účtovania je rozpis jednotlivých položiek z hľadiska vzťahov do číselníkov.

Pokladničné miesta

V rámci nadefinovaného pokladničného miesta je možné vykonávať tieto operácie :

 • Odovzdanie pokladne
 • Kontrola na aktuálny zostatok

Odovzdanie pokladne

 • vzniká zápis o výške pokladničnej hotovosti v okamihu odovzdania pokladne vrátane zapísania osôb, medzi ktorými k odovzdaniu došlo.

Kontrola na aktuálny zostatok

 • pri kontrole je porovnávaný fyzický stav na zostatok pokladničného denníka, o vykonanej kontrole vzniká zápis
 • kontrola môže byť doplnená o kontrolu výšky zostatku.

Ďalšie funkcie, samozdanenie

Možnosť generovania dokladov samozdanenia pre obchodné transakcie súvisiace s nákupom v rámci krajín EU.

Modul REGISTRAČNÁ POKLADŇA rieši potreby organizácie spojené s predajom za hotovosť vo väzbe na zákon 289/2008 Zb. z. o registračných pokladniach. Pre predaj v hotovosti je používaná certifikovaná Fiskálna tlačiareň FT 4000 spoločnosti Varos- certifikovaná rada, v zostave s PC  v doporučenej konfigurácii. Súčasťou riešenia je podpora čiarového kódu a možnosť pripojenia rôznych externých zariadení k registračnej pokladni.

V IS NORIS a NORIS.NEXT sú zabezpečené funkcionality, ktoré pokrývajú nasledovné druhy predaja – úhrady v hotovosti:

 • PREDAJ V HOTOVOSTI NAD SKLADOM formou ON – LINE
 • PREDAJ V HOTOVOSTI NAD ČÍSELNÍKOM – CENNÍKOM TOVAROV, OFF- LINE
 • HOTOVOSTNÁ ÚHRADA FAKTÚRY

V prípade požiadavky je možné druhy predajov v hotovosti prevádzkovať súčasne s dodržaním limitujúcich podmienok pri implementácii pre rôzne Sklady – predajné miesta.

Modul Banka je určený pre spracovanie platobných príkazov a bankových výpisov. Platobné príkazy, ktoré generuje modul Fakturácia a iné moduly, je možné v module Banka tlačiť alebo exportovať. Bankový výpis je možné vytvoriť ručne alebo importovať zo súborov, vytvorených bankovými softvérmi. Bankové výpisy sa účtujú v súlade s kontáciami pre bankové výpisy.

Modul obsahuje tieto základné časti, funkcionality:

 • evidenciu bankových ústavov, bankových spojení vlastných a cudzích (viažu sa k organizáciám cudzím), IBAN účtov,
 • platobné príkazy tuzemské a zahraničné, SEPA platby,
 • bankové výpisy.

Platobné príkazy tuzemské

Platobné príkazy sú generované na základe prijatých faktúr (poprípade ich splátok), vystavených dobropisov, vzájomných zápočtov, splátkových kalendárov zmlúv, mzdových dokladov a poprípade interných dokladov alebo účteniek.

Modul banka rieši ich export. Pred exportom musia byť platobné príkazy schválené. Po schválení nie je už možné platobný príkaz zmeniť, pred schválením je možné vykonať jeho úpravu alebo vymazanie.

Funkciou Export platobných príkazov je možné platobné príkazy vyexportovať do súboru vo formáte požadovanom zvoleným bankovým ústavom (Homebanking).

Platobné príkazy zahraničné

Rovnako ako platobné príkazy tuzemské sú platobné príkazy zahraničné generované na základe prijatých faktúr (poprípade ich splátok), vystavených dobropisov, vzájomných zápočtov, splátkových kalendárov zmlúv, mzdových dokladov a poprípade interných dokladov alebo účteniek.

U jednotlivých platobných príkazov zahraničných je možné evidovať avíza vrátane strhnutých bankových poplatkov. Zahraničné platobné príkazy zároveň slúžia pre rozúčtovanie a napárovanie zahraničných platieb na jednotlivé faktúry pri spracovaní bankového výpisu.

Bankové výpisy

Bankové výpisy môžu byť importované zo súborov prevádzaných z bankových ústavov elektronickou formou (Homebanking) v SEPA formáte s prevedením na IBAN účet. Bankové výpisy môžu byť vedené ako v tuzemskej, tak v zahraničnej mene. U operácií, ktoré neprebehli v mene bankového výpisu, je uvedené, v akej mene a v akej výške došlo k ich uskutočneniu. Zároveň je možné u týchto operácií zadať bankový poplatok, o ktorý bola znížená obratová čiastka v mene bankového výpisu.

Automatické dohľadanie hradených dokladov

Pri importe bankových výpisov prebieha dohľadanie hradených dokladov. Ak je výpis zadávaný ručne, potom k dohľadaniu dochádza automaticky v priebehu zadávania položky bankového výpisu.

Dohľadanie hradených dokladov je možné aj dodatočne samostatnou funkciou. Pri dohľadaní je vždy zohľadnená mena, v ktorej k operácii došlo.

Dohľadanie obsahuje:

 • dohľadanie konkrétneho hradeného dokladu a jeho aktualizáciu,
 • dohľadanie protiúčtu,
 • dohľadanie vzťahov na číselníky.

Hradený doklad

Ako hradený doklad môže vystupovať Faktúra prijatá, Faktúra vydaná, Dobropis (a ich splátky), Splátkový kalendár zmlúv. Ďalej ako hradený doklad môže vystupovať predpis z modulu mzdy tzv. Platby miezd.

Dohľadanie protiúčtu

Protiúčet je dohľadaný podľa účtu na prvotnom doklade, ak nie je na saldokontnej položke uvedené inak. Tým je umožnené dohľadanie protiúčtu i v prípade hradených dokladov, o ktorých sa neúčtuje (zálohové a sankčné faktúry) alebo ktoré ešte neboli zaúčtované (faktúra došlá v likvidácii).

Dohľadanie vzťahov na číselníky

Dohľadaním týchto vzťahov je umožnené vyhodnocovanie finančných účtov i z iných hľadísk napríklad zo vzťahu k zákazke.

Ručné dohľadanie hradených dokladov

V prípade nedohľadaných platieb systém umožňuje aj ručné párovanie. Pri ručnom párovaní je možné vykonávať hromadné párovanie, tzn. k jednej položke bankového výpisu priradiť viac hradených dokladov naraz.

Hromadné párovanie

Okrem ručného hromadného párovania, kedy sa k jednej položke bankového výpisu priraďuje viac hradených dokladov, je možné využiť tiež párovanie s dokladmi z triedy Hromadná platba alebo Zahraničné platobné príkazy. Trieda Hromadná platba sa plní importom (VAKUS). V prípade párovania týchto dokladov dochádza k automatickému párovaniu a rozúčtovaniu všetkých dokladov.

Účtovanie

Pri dohľadaní hradeného dokladu a vzniku úhrady dochádza vždy k výpočtu kurzového rozdielu. Ten je zohľadnený pri účtovaní, tzn. účtovná veta vzniká vrátane kurzového rozdielu. Pri účtovaní je zohľadnený aj prípadný poplatok za transakciu.

Bankový výpis je možné účtovať hromadne, po častiach alebo individuálne po položkách.

Modul Majetok umožňuje evidenciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného hmotného majetku na jednotlivých inventárnych kartách, tiež evidenciu väčšieho počtu kusov jednorázovo odpisovaného drobného majetku na hromadnej karte.

Evidencia majetku

K inventárnej karte je podľa typu majetku pripojená doplňujúca karta s technickými údajmi – karta dopravných prostriedkov, výpočtovej techniky, budov, pozemkov a strojov a ďalej i záznamy s údajmi o jednotlivom príslušenstve. Majetok na všetkých typoch kariet je možné viesť v ľubovolnom počte inventárnych rád.

Na inventárnych kartách je možné viesť majetok aj iba evidenčne, prípadne zaúčtovaním na podsúvahové účty (v prípade prenajatého majetku, zvereného majetku, …)

Karty majetku sú v evidencii vedené v rozpade podľa používateľsky definovaných zdrojov financovania majetku (vlastný zdroj, dotácia, transfer, dar,……)

Triedenie majetku

Majetok je povinne zatrieďovaný do používateľsky definovaných skupín odpisovania a účtovacích skupín, vrátane odpisovej skupiny a spôsobu účtovania jednotlivých pohybov.

Umiestnenie

Majetok vedený na kartách je možné evidovať podľa útvarov, rôznych účtovných dimenzií, zodpovedných osôb, budov a miestností. Všetky tieto subjekty sú vedené v číselníkoch. Aktuálne umiestnenie je uvedené na karte, všetky predchádzajúce umiestnenia sú viditeľné v pripojených záznamoch. O zmene umiestnenia (útvar, účtovné dimenzie, …) je možné i účtovať.

Zaraďovanie majetku do evidencie

Majetok je zaraďovaný do evidencie prostredníctvom zaraďovacieho protokolu. Ten obsahuje okrem dátumu a spôsobu obstarania i základné údaje o umiestnení, zatriedenie majetku (skupina odpisovania, účtovacia skupina, trieda, odbor, …) a položkový rozpis investičných nákladov podľa ich druhu, zdroja financovania, s uvedením čiastky, príslušného dokladu a párovacieho znaku pre saldokontné vyrovnanie účtov investícií. Generovanie kariet z protokolov i generovanie pohybov zaradenia je možné vykonávať hromadne pre označené záznamy.

Účtovné pohyby majetku

Konzistencia účtovnej a prvotnej evidencie majetku je zaisťovaná formou pohybov a ich účtovania. Do aktívneho stavu sa majetok dostáva po zaúčtovaní pohybu zaradenia, v priebehu jeho životnosti je možné zadávať ľubovolné množstvo pohybov na zmenu ceny (kladné i záporné čiastky), technické zhodnotenie, vyradenie i čiastočné vyradenie.

Ak sa vykonáva čiastočné vyradenie, je po zaúčtovaní pohybu vykonaný prepočet účtovnej i daňovej zostatkovej ceny podľa miery odpísania vyraďovanej časti.

Životnosť majetku je ukončená pohybom vyradenia. Pre každý spôsob vyradenia existujú samostatné druhy pohybov. Všetky účtovné pohyby majetku sú kontované na základe príslušnosti karty k účtovacej skupine a hromadne účtované.

Odpisovanie

Z hľadiska daňového je majetok možné odpisovať lineárne či degresívne podľa platnej legislatívy, pre špeciálne typy majetku je k dispozícii časový spôsob odpisovania v závislosti na zadanej dĺžke životnosti. prípadne odpis v zhode s účtovnou legislatívou (nehmotný majetok). Účtovne je možné odpisovať podľa životnosti, sadzby, tabuľky, prípadne podľa vzorca používateľa.

Pri zmenách na kartách majetku, ktoré majú vplyv na výšku odpisu je odpis automaticky prepočítaný podľa pravidiel.

Účtovný aj daňový odpis je vždy rozpočítaný v pomere zostatkových cien, čo umožňuje samostatne účtovať pomernú časť odpisu pre každý zdroj financovania a pri daňových odpisoch posúdenie daňovo uznanej a daňovo neuznanej časti odpisu.
Odpisy sa vykonávajú i účtujú hromadne, je však možné pracovať i s jednotlivými kartami.

Stav karty majetku k obdobiu

Pri realizácii pohybov na kartách majetku sa vždy uchováva obraz karty pred realizáciou pohybu, zmeny vykonané pohybom a stav po realizácii pohybu. Tento spôsob evidencie umožňuje zistiť stavy kariet majetku z hľadiska hodnôt, umiestnení a ďalších vlastností k akémukoľvek dátumu spätne.

Mesačné spracovanie, uzávierky

Mesačné spracovanie znamená zaradenie nových kariet, vytvorenie pohybov na už existujúcich kartách majetku, výpočet a zaúčtovanie účtovných odpisov. Všetky operácie je možné vykonávať hromadne i individuálne a u všetkých je i možnosť návratu.

Na konci účtovného roka sa okrem mesačného spracovania vykonáva ročné spracovanie pre oblasť daňových odpisov.

Modul evidencia Osobných Ochranných Pracovných Pomôcok a Krátkodobého Hmotného a nehmotného Majetku je určený pre sledovanie evidencie ochranných a pracovných pomôcok a drobného majetku. Umožňuje evidovať na osobných kartách pracovníkov pridelený drobný majetok a pridelené osobné ochranné a pracovné pomôcky. Je možné sledovať aj inventár miestností či zapožičanie majetku externým subjektom. Pre evidované prostriedky a majetok je možné sledovať dobu životnosti.

V module je pre podporu sledovania stavu, o zaradení, preradení, účtovaní a inventarizácii OOPP/KHM vytvorený súbor výstupných tlačových šablón a zostáv.

Základné vlastnosti, časti a funkcionality modulu:

 • prehľadnosť evidencie,
 • konfigurovateľnosť modulu,
 • možnosť prepojenia so skladovou evidenciou a účtovníctvom,
 • možnosť vytvorenie karty /zaradenie/ aj zo skladovej výdajky,
 • podpora inventarizácie automatickým generovaním dokladov ,
 • podpora importu inventúr vykonaných pomocou čítačiek čiarového kódu,
 • odpamätanie si pohybov nad kartami ,
 • časové pečiatky stavu evidencie,
 • sledovanie majetku podľa doby životnosti.

OOPP/KHM karta

Na karte sú evidované informácie o vlastníkovi karty, tzn. na koho je vystavená (pracovník/ miestnosť,…), predmetoch evidencie, počet MJ zaradených, vyradených, zostávajúcich, cena MJ, cena celkom, cena vyradených, cena zostávajúcich, útvar /HS/, zákazka, výr. číslo, doba, ktorá zostáva do ukončenia životnosti predmetu evidencie, doklad zaradenia, vyradenia, dátum /zaradenia, vyradenia, preradenia, precenenia, uzávierky/, interné doklady ktorými boli pohyby na karte účtované, …

OOPP/KHM skupina

Každý záznam v triede definuje skupinu materiálov, ktoré majú porovnateľné úžitkové vlastnosti pre určitý daný spôsob použitia /napr. montérky, obuv kožená, obuv gumená, elektrospotrebič, nábytok, kancelárska technika, …/. Jedna materiálová položka môže patriť iba do jednej oopp/khm_skupiny. Pre skupinu je možné zvoliť cenový limit pre generovanie kariet.

OOPP/KHM zaradenie

Každý záznam triedy odkazuje na skupinu príjemcov /zamestnanci, miestnosti, útvary,,../. Do jednej skupiny sú zahrnutí takí príjemcovia pre ktorých je doba používania materiálov z jednej OOPP/KHM skupiny rovnaká. Každý príjemca môže patriť iba do jednej skupiny.

OOPP/KHM životnosť

Krížová tabuľka určuje doby životnosti /upotrebenia/ pomôcky alebo majetku patriacej do nejakej oopp/khm_skupiny. Životnosť sa uvádza v mesiacoch. Definujú tiež doby po akých vzniká nárok na vydanie novej pomôcky alebo majetku.

OOPP/KHM uzávierka

Úložisko pre evidenciu o pohyboch a stavoch jednotlivých kariet. V záznamoch uzávierok sú uchovávané vybraté informácie z karty.

OOPP/KHM inventúra

Pre inventarizáciu majetku evidovaného pomocou kariet OOPP/KHM je možné použiť tri spôsoby na vygenerovanie záznamov o stave majetku, a to:

 • generovanie inventúry zo zložiek kariet,
 • nový záznam v zložke inventúr,
 • využiť možnosť importu inventúry z čítačky čiarového kódu.

Všetky tri spôsoby sú si rovnocenné. Inventarizácia k danému dátumu môže byť vykonaná viacerými dokladmi inventúr.

Modul Zákazka obsahuje časový a vecný pohľad na projekt. V rámci časového pohľadu sa sledujú plánované a skutočné dátumy zahájenia a ukončenia zákazky. V rámci vecného pohľadu sa sledujú (pomocou položiek) jednotlivé zdroje, potrebné pre splnenie zákazky. Vecný obsah predstavuje kalkuláciu zákazky.

Modul obsahuje tieto základné časti, funkcionality:

Všeobecný zdroj

Dátová entita všeobecný zdroj slúži na evidenciu všetkých zdrojov, ktoré sa používajú pre plnenie zákazky.

Zákazka

Delenie podľa:

 • dodávateľa – externé, interné strediská,
 • druhu činnosti,
 • typu – neobmedzený počet typov.

V prípade zložitejšieho členenia projektu na etapy sú pre každú etapu zákazky vytvárané podaktivity (vzniká hierarchický rozpad zákazky).
Odkaz na zákazku je na všetkých prvotných dokladoch.

Na zákazku je možné vystavovať faktúry.

Aktivita

Dátová entita Aktivita reprezentuje ľubovoľnú aktivitu vykonávanú samostatne alebo ako etapu v rámci niektorej zákazky. Aktivity môžu mať hierarchickú štruktúru (rozpad projektu). Pre aktivity je možné vystavovať faktúry podobne ako pre zákazky.

Úloha

Dátová entita Úloha reprezentuje konkrétne úlohy pre pracovníkov. Obsahuje väzbu na zákazku a aktivitu, v rámci ktorej je úloha zadaná, vlastníka a riešiteľa úlohy, popis zadania, popis, ako bola úloha riešená, a plánované a skutočné termíny.

OLAP bilancia zákazky

Dátová entita OLAP bilancia zákazky reprezentuje dátový sklad informácií o priebehu zákaziek. Ide o výšku nákladov, výnosov, pohľadávok a záväzkov, tak ako sú uvedené v účtovníctve na danú zákazku a aktivitu k určitému dátumu. Frekvenciu a spôsob plnenia dátového skladu môže modifikovať správca systému.

Modul Mzdy umožňuje kompletné spracovanie miezd v súlade s legislatívou pre podnikateľské subjekty, verejnú správu a príspevkové organizácie. Pomocou definovateľných formulárov hrubých miezd umožňuje racionalizovať čas pri mesačnom nahrávaní ich podkladov. Súčasťou sú výstupy pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové poisťovne, daňový úrad, štatistický úrad, Treximu. Modul umožňuje zobrazenie výsledkov v podobe základných zostáv, ako sú rekapitulácie, prehľady o mzdových nákladoch podľa rôznych dimenzií (útvar, zákazka, nákladový okruh, aktivita, okruh činnosti). Modul podporuje spracovanie miezd oddelených organizačných samostatne pre organizačné celky.

Modul obsahuje tieto základné časti, evidencie, funkcionality:

 • evidencia zamestnancov,
 • karta zamestnanca a ostatné evidenčné triedy.

Karta zamestnanca obsahuje personálne údaje pre spracovanie miezd a ďalšiu evidenciu o zamestnancoch potrebnú pre naviazané funkcionality :

 • Základné údaje o zamestnancovi.
 • Evidenciu pracovných vzťahov:
  – pracovných zmlúv – plný a skrátený úväzok (súbežných alebo opakujúcich sa),
  – poslancov VÚC, mestských a obecných zastupiteľstiev, štatutárov, členov dozorných rád a komisií,
  – dohôd o pracovnom a mimopracovnom vzťahu (vykonanie práce, pracovná činnosť, brigádnická činnosť študentov),
  – mimopracovných zmlúv podľa OZ.
 • Evidenciu pravidelných a nepravidelných príjmov, konta pracovného času, dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, odvodovej odpočítateľnej položky s príslušnými prehľadmi.
 • Evidenciu rodinných príslušníkov, stálych zrážok a dôchodkov a nadväznosť na automatickú zmenu odvodov do SP, ZP.
 • Celkovej, odbornej a súčasnej praxe, vzdelanie a zaradenie zamestnanca v organizačnej štruktúre organizácie.

Mesačné spracovanie miezd

Mesačné spracovanie podkladov pre výpočet mzdy s možnosťou výberu úrovne spracovania (predspracovanie, formulár hrubých miezd, možnosť tvorby individuálnych formulárov pre nahrávanie hrubých miezd pre skupiny zamestnancov, formulár hrubých miezd pre agrosektor s automatickým vnútropodnikovým rozúčtovaním nákladov.

Hrubé mzdy A

Užívateľom definované formuláre na nahrávanie najčastejšie používaných zložiek mzdy (odpracovaný čas, dovolenka, prekážky v práci, príplatky, odmeny). Umožňuje zároveň voliteľné nastavenie stĺpcov pre urýchlenie nahrávania.

Hrubé mzdy C

Formulár pre denné nahrávanie podkladov pre mzdy určený hlavne pre agrosektor. Racionalizuje prácu pri nahrávaní viacerých pracovných výkazov za každý deň a zamestnanca. Umožňuje sledovať vnútropodnikové náklady a preúčtovanie na odberateľa, zamestnanca, alebo dodávateľa. Už pri nahrávaní poskytuje informácie o priemernom dennom a hodinovom hrubom zárobku zamestnanca. Umožňuje prepočítavať hrubé mzdy koeficientom (forma výkonnostnej odmeny) a tlačiť zostavy s podrobným rozpisom denných prác.

Hromadný vstup

Možnosť nahrávania niektorej časti mzdy pre skupinu zamestnancov naraz.

Výpočet mzdy

Hromadný, alebo individuálny. Počas výpočtu zabudované kontroly na fond pracovnej doby, čerpanie dovolenky, čerpanie prekážok v práci, odpracované hodiny pri dohodách o vykonaní práce. Sledovanie platených a neplatených nadčasov.

Funkcionality:

 • Automatické platové postupy podľa dĺžky odbornej praxe a tarifných tabuliek, umožňuje výnimky z platových postupov.
 • Tvorba RLFO do SP hromadne, alebo individuálne (prihlášky, odhlášky, zmeny, prerušenia, MD, RD) , elektronický výstup.
 • Tvorba hromadných oznámení do ZP (prihlášky, odhlášky, prerušenia), elektronický výstup.
 • Evidencia stravných lístkov – možnosť evidencie troch typov stravných lístkov, funkcia na výpočet nároku na stravné lístky a prenos do výpočtu miezd.
 • Hromadné nahrávanie zložiek miezd, importy z iných systémov.
 • Kontrola evidenčných počtov zamestnancov – fyzických aj prepočítaných, výpočet evidenčných počtov ku koncu mesiaca aj ku konkrétnemu dňu, triedenie podľa kategórií aj profesie.
 • Automatický výpočet nároku na dovolenku, sledovanie čerpania dovolenky pre bežný a minulý rok, krátenia, automatického preplatenia dovolenky pri ukončení PPV, evidencia nevyčerpanej dovolenky na preplatenie.
 • Mesačné výkazy preddavkov a prílohy do ZP, SP, DDS v listinnej aj elektronickej forme.
 • Štvrťročné prehľady a ročné vyhlásenie o dani, ročné zúčtovanie dane s možnosťou postupných splátok nedoplatkov na dani.
 • Štatistické výkazy – Práca 2-04, ÚNP 1-01, Informačný systém ceny práce (Trexima) aj elektronický výstup.
 • Evidenčné listy dôchodkového poistenia.
 • Tvorba sociálneho fondu, zákonnej rezervy na dovolenku, čerpanie rezervy na dovolenku.

Zostavy

Modul obsahuje množstvo zostáv a prehľadov : Rekapitulácie miezd podľa útvarov, kategórií, Mzdový list, Zápočtový list, Potvrdenie o príjme za aktuálne aj minulé roky, Potvrdenie pre banky, Potvrdenie pre dávku v nezamestnanosti, Potvrdenie pre nemocenské dávky.
Umožňuje pomocou generátora zostáv tvorbu vlastných zostáv a prehľadov za ľubovoľné obdobie.

Platobné príkazy

Pomocou definície platobného príkazu modul umožňuje tvorbu príkazov na úhradu, hromadne alebo jednotlivo podľa typu úhrady, analyticky podľa útvaru, banky. Zabezpečí postupné vyplácanie mzdy podľa zadaného percenta, alebo konkrétnej sumy.

Účtovanie miezd

Funkcia zaúčtovania miezd – automatické zaúčtovanie miezd, možnosť tvorby mzdových interných dokladov aj za minulé obdobia, generovanie rozúčtovania výdavkov rozpočtu po spracovaní mzdového obdobia.

Ochrana a prístup k údajom

Moduly miezd a personalistiky sú chránené prístupovými právami a povoľovať jednotlivé činnosti (zápis, prezeranie, zmeny) je možné iba na základe týchto práv. Tým sa zaistí, že v rámci systému sú údaje plne ochránené pred neoprávneným prístupom.

Modul slúži pre personálnu evidenciu údajov o zamestnancoch, vrátane možnosti plánovania a riadenia personálnej práce. Umožňuje sledovať nielen základné evidenčné údaje (vrátane údajov o rodinných príslušníkoch, vzdelaní a pod.) ale aj pracovné zaradenie spolu s organizačnou štruktúrou pracovných miezd. Podporuje zároveň sledovanie a plánovanie školení a lekárskych prehliadok. Tento modul je používaný ako nadstavba modulu Mzdy.

Modul obsahuje tieto základné časti, evidencie, funkcionality:

Evidencia zamestnancov

Pre modul Mzdy a Personalistka je charakteristické, že sa používa spoločná karta zamestnanca. Okrem údajov vymenovaných v module Mzdy je možné evidovať:

 • zoznam funkcií a činností a typy znalostí,
 • zaradenie zamestnanca v organizačnej štruktúre, zmeny v zaradení a zmeny v zložkách mzdy,
 • dosiahnuté vzdelanie s evidenciou stupňa vzdelania, termínmi ukončenia vzdelania, dosiahnutými špecializáciami,
 • jazykové a ďalšie znalosti, odborné spôsobilosti,
 • informácie o predchádzajúcich zamestnaniach a dĺžke praxe,
 • evidencia pracovných pomôcok,
 • evidencia sociálnej pomoci zamestnancom a starostlivosť o zamestnanca.

Uchádzači o zamestnanie

Modul Personalistika umožňuje okrem aktuálnych zamestnancov organizácie, evidovať zároveň uchádzačov , ktorí sa o prácu v nej len zaujímajú. Po nástupe je možné všetky zaznamenané údaje preniesť do Karty zamestnanca a ďalšie potrebné údaje len doplniť.

Podobne existuje možnosť viesť evidenciu o bývalých zamestnancoch s možnosťou preradenia do základného stavu zamestnancov.

Organizačná štruktúra organizácie, evidencia pracovných miest

Evidencia pracovných miest a na základe zadefinovaných úrovni štruktúry pridelenie pracovnému miestu úroveň riadenia. Je možné zobraziť platnú organizačnú štruktúru v hierarchickom strome k ľubovoľnému dátumu. Pracovnému miestu je možné prideliť dátumy platnosti, popis a pridelené zodpovednosti a právomoci, pracovnú náplň, ďalšie podmienky k výkonu a odmeňovaniu.
Na základe organizačnej štruktúry je možné sledovať voľné pracovné miesta

Školenia a lekárske prehliadky

Pre potrebu sledovania pravidelných školení a lekárskych prehliadok je možné nadefinovať jednotlivé školenia, ich periodicitu a previazať ich s príslušným zamestnancom. Nie je však nutné ich viazať len na príslušného zamestnanca. Školenie a lekárske prehliadky je možné tiež naviazať na príslušné pracovné miesta či funkcie. U pracovníkov naviazaných na tieto miesta je väzba na školenia a lekárske pre-
hliadky vykonaná automaticky. Je možné generovať plány i kontrolu absolvovania podľa periód. Zároveň je možné sledovať nákladovosť týchto školení.

Ostatné funkčnosti modulov Mzdy a Personalistika:

 • Možnosť prepojenia na dochádzkový systém.
 • Individuálna možnosť meniť a doplniť číselník mzdových zložiek.
 • Možnosť tvorby kalendárov – pravidelných, nepravidelných.
 • Väčšina reportov umožňuje export údajov do programu MS Excel pre ďalšie spracovanie, PDF formát, XPS formát.
 • Tvorba vlastných zostáv podľa individuálnych požiadaviek.

RIADENIE A VÝROBA

Modul Plánovanie výroby tvorí sada plánovacích nástrojov rôznej rozlišovacej úrovne, ktoré umožňujú vybudovať optimálnu kombináciu plánovacích algoritmov, od odhadov a prognóz, termínového kapacitného plánovania až po priame krátkodobé dielenské plánovanie s optimalizáciou výrobného cyklu. Dá sa využívať tiež dynamické plánovanie potrieb materiálu, plánovanie kooperácií, potrieb pracovníkov resp. profesií a náradia. Dá sa úspešne kombinovať model výroby na sklad a model výroby na objednávku – zákazku.

V prípade potreby je možné plánovať len „úzke miesta“ vo výrobe. Pre zobrazenie sú využívané grafické nástroje, ktoré sa dajú upraviť pre maximálnu vypovedaciu hodnotu pre obsluhu vrátane znázornenia skutočného priebehu a stavu výroby. Súčasťou modulu plánovania je tiež vytvorenie zadania do výroby vo forme optimálneho výrobného príkazu a výrobnej dávky s tvorbou platnej výrobnej dokumentácie (etikety, dokumenty).

Charakteristika, základné časti, funkcionality Modulu Plánovanie výroby:

 • Evidencia výrobných zákaziek, ich schválenie
 • Dynamický plán spotreby materiálu, dielcov, riadenie kritických položiek bilančné kapacitné plánovanie
 • Kapacitné kalendáre
 • Bilancie – bilančné plánovacie obdobie (bilančné termínové plánovanie) – kontrola úzkych miest výroby (objemy, NH, ceny a pod.)
 • Termínové plánovanie
 • Dielenské plánovanie
 • Zákazkové plánovanie a riadenie výroby
 • Interný výrobný príkaz
 • Plánovanie kooperácie
 • Kompletná mapa výrobnej infraštruktúry
 • Plánovanie materiálových požiadaviek
 • Plánovanie výrobného procesu
 • Optimalizácia výrobného procesu
 • Optimalizácia rozpracovanej výroby
 • Variantné plánovanie alternatívnych technológií

Riadenie výroby

modul obsahuje  programy pre podrobnú evidenciu a riadenie materiálového toku, finančného toku, výkonov pracovníkov a výkonov strojného parku vo výrobe. Prvotne vychádza z údajov technologickej prípravy výroby a plánovania výroby. Umožňuje použitie väčšiny metód zberu dát, hlavne zber dát z výroby v reálnom čase s využitím čiarového kódu a evidencie výrobných dávok. Evidencia dochádzky pracovníkov a ich pohybu je tiež jedna z dodávaných foriem využitia zberu dát.

Charakteristika, základné funkcie, číselníky modulu :

 • Výrobný príkaz
 • Výrobné dávky
 • Výdaj do výroby
 • Odvádzanie hotovej výroby
 • Sklady a medzi-sklady
 • Riadenie pracovníkov
 • Riadenie prestojov
 • Riadenie odchýlok vo výrobe
 • Riadenie nástrojov
 • Hlásenie výroby
 • Štatistika výroby
 • Dielenské operatívne riadenie zdrojov
 • Priebežná dynamická kontrola výrobných nákladov, vyhodnocovanie pomocou kalkulácií
 • Certifikácia kvality výroby
 • Riadenie rozpracovanosti, medzisklady materiálov, komponentov, sledovanie odpadu, vád, nevýrobných časov
 • Sledovanie, vyhodnocovanie, štatistika
 • Zber dát v reálnom čase
 • Podpora dispečerského riadenia pomocou grafického znázornenia stavu pracovísk
 • Väzby na konštrukčné systémy CAD
 • Editor na zobrazenie výkresovej dokumentácie, textov, fotografií priamo pri výrobkoch

Príprava výroby

kompletné informácie o výrobku, štrukturované podľa technologického postupu, podľa rozpadu výrobku na dielce, polotovary a materiály. Systém je parametrický pre kódovanie a stanovenie pravidiel použitia variant, či už zákazníckych, konštrukčných alebo technologických. Voliteľné kalkulačné položky a vzorce, vlastnosti materiálov, parametre kvality je možné užívateľsky nastaviť v celom systéme. Modul predstavuje omnoho viac než len technickú prípravu výroby, vytvára totálnu prípravu organizačných, výrobných a plánovacích pravidiel a definícií, používaných v celom výrobnom informačnom systéme. Vytvára znalostný základ riadenia výroby a pomocou spätnej väzby neustále zhodnocuje všetky vložené informácie.

Základné číselníky modulu TPV :

 • Štandardné operácie
 • Štandardný materiál
 • Vzorce a parametre
 • Kalkulačné listy
 • Typy technológií
 • Typové pracoviská
 • Typové nástroje

Charakteristika, základné funkcie modulu TPV :

 •  kmeňová karta sortimentu
 • základná identifikácia, SKP, EAN, číslo výkresu, možnosť zostaviť čísla z voliteľných číselníkov, možnosť gemerovať automatický názov a EAN.
 • definícia základných parametrov výrobku, technologické a optimálne množstvo, nepodarkovosť, priebežná doba výroby, pravidlá pre náhradné formy výroby
 • rozpad výrobkov, kusovník a inverzný kusovník
 • voliteľná tvorba čísel, počet úrovní v rozpade obmedzený len konštrukciou čísla
 • prehľadná funkcia pre stavbu výrobkov, včítane evidencie použitých materiálov, operácií, parametrov, kalkulácie, štruktúrny a inverzný kusovník
 • možnosť definovať vedľajšie produkty a odpad pri delení. Práca s viac množstevnými mernými jednotkami súčasne nad rozpadom, možnosť odlíšiť technológie a prvovýrobu
 • varianty – neobmedzený počet technologických alebo zákazníckych variantov, viacrozmerné tabuľky veľkostí, farieb, použitých materiálov
 • u variantov sú evidované len odchýlky od základu, čo umožňuje vybudovať efektívnu obsluhu a veľkosť databáz
 • pomocou variantov je možné budovať n-rozmerné matice výrobkov, pre ktoré je väčšina údajov ako sú normy časov alebo spotreby počítané zo základného modelu
 • tvorba technologického postupu – technologický postup je zostavený z knižnice štandardných operácií, možnosť definovať technologicky alternatívne priechody, kooperácie, väzba na medzisklady a pracoviská, koeficient viacstrojovej obsluhy
 • kombinácia rôznych foriem odmeňovania
 • výrobná kalkulácia – ocenenie každého výrobku a dielu, vývoj ceny, pružné kalkulačné vzorce, rozvrhová základňa pre výpočet výrobnej réžie – kalkulácia minúty chodu strojov a zariadení
 • technické parametre – definícia fyzikálne mechanických vlastností výrobkov, dielov i materiálov, parametre kvality, parametre plánovania
 • možnosť ľubovoľne využiť vzorce medzi parametrami
 • výkresová a textová dokumentácia – systém využíva dostupné editory pre vytváranie ľubovoľnej dokumentácie včítane napojenia na konštrukčné systémy
 • smenové riadenie – dávkové akcie, aktualizácia cien, prepočty kalkulácií, zámeny dielov, materiálov, operácií
 • väzby na konštrukčný systém – CAD, riadiace systémy strojov, možnosť preberať alebo ponúkať rozpady výrobkov a číselníky dielov a materiálov, možnosť odosielať technickú dokumentáciu do riadiacich systémov technológie a prijímať výstupy
 • efektívna definícia štruktúry výrobkov
 • efektívna tvorba pevných technológií a alternatívnych technológií
 • definícia typových pracovísk, nástrojov, operácií
 • využitie systému kusovník k zobrazeniu a definícií výrobku na pracovnej ploche
 • univerzálny model tvorby variant
 • definícia technických položiek výrobkov
 • tvorba optimálnych kalkulačných listov výrobkov (kalkulačné položky, vzorce prepočtu)
 • tabuľky hodnôt – užívateľské tabuľky hodnôt pre výpočty miesto vzorcov.

DOPRAVA A MECHANIZÁCIA

Modul slúži na plánovanie a evidenciu prevádzky cestných dopravných prostriedkov, účtovanie a fakturáciu ich výkonov, sledovanie technického stavu a súvisiacej údržby a riešenie problematiky cestnej dane.

Modul obsahuje tieto základné časti, funkcionality:

 • Jazdy – úložisko dokladov o prevoze vozidla.
 • Substrát – číselník obsahujúci druh prepravovaného nákladu alebo druh prepravy predovšetkým pre štatistické použitie.
 • Cenník dopravy – obsahuje sadzby za základné fyzické výkony dopravných prostriedkov (EUR/km, EUR/tkm, EUR/hod jazdy, …)
 • Sadzobník dopravy – obsahuje sadzby ľubovoľných výkonov na základe premennej vstupnej veličiny (napr. cena za prepravenú tonu podľa prepravnej vzdialenosti).
 • Kalkulácia dopravy – obsahuje kalkulačné vzorce pre výpočet a dosadenie zodpovedajúcich sadzieb z cenníkov a sadzobníkov do položiek stazky.
 • Typy údržieb a kontrol – číselník periodicky opakovaných kontrol a údržieb a neperiodických udalostí.
 • Údržby a Kontroly – záznamy o prevedených údržbách a kontrolách alebo iných udalostiach konkrétneho dopravného prostriedku.
 • Druh vozidla CD, Sadzby CD, Karty CD, Priznanie CD – definícia druhov dopravných prostriedkov, sadzieb pre účely evidencie cestnej dane, združenie podkladov pre stanovenie, doloženie tlač priznania k cestnej dani.

Plánovanie a evidencia prevádzky

Uskutočňuje sa prostredníctvom dokladu, ktorý sa môže nachádzať v dvoch rôznych stavoch: Cestný príkaz a Stazka. Obsahuje údaje o jazde jedného vozidla a jeho posádky, najmä fyzické výkony a podklady pre účtovanie, fakturáciu a štatistické vyhodnocovanie. Konfiguráciou je možné nastaviť rad kontrol a prednastavení tak, aby zadávanie údajov zo stazky bolo efektívne. Príkladom môže byť reakcia na kolíziu časov jedného vozidla, spôsob inicializácie údajov v položkách stazky, varovanie pri zadaní nulovej čiastky pre účtovanie a fakturáciu a ďalšie.
Stazka môže obsahovať údaje o miestach a časoch nakládky a vykládky a o druhu prevážaného nákladu alebo druhu prepravy vrátane sledovania počtu príslušných MJ. Údaje je možné zadávať voľným textom alebo nadviazaním vzťahu na zložku základných tried ( organizácia, expozitúry cudzie, expozitúry vlastné, kmeňová karta tovaru atď. ). Tieto údaje môžu mať vplyv na výber účtov pri zaúčtovaní a sú podkladom pre štatistické vyhodnocovanie.

Účtovanie a fakturácia výkonov

Pre každý riadok stazky je možné definovať platcu (externé organizácie alebo vlastný útvar) a spôsob výpočtu ceny. K fyzickým výkonom dopravných prostriedkov na stazke je možné priradiť sadzby na základe cenníkov, sadzobníkov a kalkulačných vzorcov. Je možné definovať cenníky pre jednotlivé vozidlá či ich skupiny i pre jednotlivých zákazníkov. Je možné definovať sadzobníky stanovujúce ceny na základe skutočných fyzických výkonov (napr. cena dopravného za tonu podľa prepravnej vzdialenosti). Pre externé organizácie je možné na základe doplnených staziek vygenerovať faktúry spolu s kontáciou podľa konfigurácie alebo druhu prepravy (substrátu). Preúčtovanie výkonov v rámci organizácie je možné realizovať pomocou Interných účtovných dokladov alebo vnútropodnikových faktúr.

Cestná daň

Pre každý dopravný prostriedok a kalendárny rok sú vedené Karty CD. Tieto karty je možné vygenerovať na základe údajov Dopravných prostriedkov a Sadzieb CD. Na Kartách CD sa evidujú všetky údaje rozhodujúce pre stanovenie cestnej dane a tlač priznania. Je možné tlačiť predpis pre odvedenie záloh CD na príslušné obdobie a kompletné daňové priznanie. Pre zadané obdobie (mesiac alebo štvrťrok) je možné vygenerovať interný účtovný doklad predstavujúci rozúčtovanie CD na jednotlivé vozidlá a ich kmeňové útvary. Modul umožňuje viesť evidenciu vozidiel s dennou sadzbou CD (pre vozidlá zamestnancov, ktoré boli použité pre služobné účely).

Údržby a kontroly vozidiel

Na základe používateľsky definovaného číselníka Typy údržieb a kontrol je možné evidovať jednotlivé akcie, periódu ich opakovaní a sledovanú veličinu (najazdené km, odpracované motohodiny, uplynulé mesiace). Na základe údajov o prevoze vozidiel je možné zobraziť zoznam zrealizovaných akcií a tiež zoznam tých údržieb a kontrol, ktoré sa majú v najbližšej dobe opakovať a to s používateľsky definovaným predstihom. Okrem periodicky opakovaných akcií je možné viesť záznamy o ďalších udalostiach vzťahujúcich sa k dopravnému prostriedku (havárie, pokuty, prevody).

Modul slúži na podporu a pokrytie procesov a potrieb mechanizačno dopravných stredísk a závodov.

Modul rieši tieto oblasti prevádzky:

Evidencia výkonov dopravných prostriedkov a ich obsluhy

Pri obstarávaní prvotných dokladov (staziek) je možné komfortne zadávať podklady pre internú alebo externú fakturáciu výkonov. K tomu slúžia používateľsky definované cenníky a sadzobníky a kalkulačné vzorce, umožňujúce i zložité výpočty sadzieb. Na základe prvotných dokladov je možné generovať interné účtovné doklady a vydané faktúry.

Evidencia výkonov mechanizmov a ich obsluhy

Prvotnými dokladmi sú hlásenky strojov. Podobne ako u staziek je možné využiť používateľsky definované cenníky a vzorce. Na základe prvotných dokladov je možné generovať interné účtovné doklady a vydané faktúry.

Štatistické vyhodnotenie prevádzky

Na základe údajov zadaných z prvotných podkladov a skladovej evidencie je možné získať štatistické výkazy za ľubovolné obdobie. Mesačne kumulované údaje slúžia ako základ pre naplnenie OLAP tried pre prezentáciu dát.

Technická údržba dopravných prostriedkov a mechanizmov

Systém umožňuje viesť evidenciu periodických i neperiodických kontrol, údržieb i iných udalostí dopravných prostriedkov a mechanizmov na základe používateľsky definovaných číselníkov. U činností periodického charakteru je možné definovať periódu opakovaní, typ sledovania (podľa kilometrov, hodín práce, mesiacov) a predstih, s ktorým má byť technik upozornený na nutnosť opakovania.

Mzdové podklady zamestnancov

Údaje o výkonoch obsluhy dopravných prostriedkov a mechanizmov sú súčasťou prvotných podkladov. Práce vykonané mimo tieto podklady (režijné a náhradné práce atď.) a údaje o dochádzkových zložkách je možné zadávať zvlášť.
Na základe týchto údajov a v súlade s mzdovým kalendárom zamestnanca je možné vygenerovať mesačný výpočet. Súčasťou výpočtu je stanovenie a ohodnotenie nadčasov, sumarizácia údajov o dietách a tržbách ako pomocného prémiového ukazovateľa. Po doplnení prémií a schválení je možné celý výpočet odoslať do predspracovania miezd.

Spracovanie príloh CCS, SHELL atď. (funkčnosť modulu Spracovanie CCS)

Prvotným podkladom je prijatá faktúra a jej príloha v dátovej forme. Po importe dát je možné upraviť podklady (preúčtovanie jednotlivých položiek na iné vozidlá alebo útvary). Po schválení sa vygenerujú skladové príjemky PHM a výdajky na jednotlivé vozidlá. Obstaranie materiálu a služby nemateriálneho charakteru sa objavia ako položky likvidačného lístku prijatej faktúry, ktorý slúži pre zaúčtovanie faktúry.

Vzťah k ostatným modulom IS

 • Majetok – základná evidencia dopravných prostriedkov a mechanizmov.
 • Mzdy – na základe údajov o prevádzke dopravných prostriedkov, mechanizmov a údajov sa realizuje kumulácia mesačných výkonov zamestnancov formou mzdových zložiek. Ucelené podklady sa potom odosielajú do spracovania miezd.
 • Účtovné interné doklady – z prvotných podkladov o prevádzke ( stazky, hlásenky) sa
  generujú interné účtovné doklady realizujúce výnosy strediska MDS a náklady stavieb.
 • Faktúry vydané – na základe prvotných dokladov sa vytvárajú faktúry externým organizáciám.
 • Sklad – výdajky PHM na konkrétne dopravné prostriedky a mechanizmy slúžia ako podklad k štatistickým výkazom o spotrebe.

Modul slúži na načítanie a spracovanie periodických výpisov o bezhotovostných nákupoch tovaru a služieb na základe elektronických kariet (napr. CCS, SHELL a ďalšie). Výsledkom úspešného spracovania výpisu sú skladové doklady (priebežky) a interné účtovné doklady. Z účtovného hľadiska sa potom prijatá faktúra účtuje na ťarchu “strediska spracovania CCS” a interné účtovné doklady predstavujú preúčtovanie na konkrétne nákladové útvary a majetok.

Možnosť rozšírenia funkcionality

V súčasnosti modul spracováva výpisy spoločností SHELL a CCS. Vzhľadom k veľkej variabilite formy (súbory SDF, delimited, DBF ) výpisov rôznych spoločností nie je vytvorený všeobecný popis tvaru výpisu, ale ďalšie spoločnosti (BENZINA ap.) budú riešené dovývojom funkcie pre načítanie výpisu (podobne ako pri spracovaní bankových výpisov).

Dátové entity iných modulov

Elektronické karty
Táto trieda je súčasťou iného modulu. Pre účely modulu Spracovanie CCS bola doplnená o dynamické vzťahy na Majetok, Útvar a Zákazku. Číslo karty je zadané v atribúte Identifikácie.

Dátové entity definované v module

Elektronické karty – produkty
Predstavuje číselník tovaru a služieb v členení podľa potrieb zákazníka a pre každý subjekt stanovuje spôsob ďalšieho spracovania pomocou vzťahov ku kmeňovej karte skladu, k účtu MD a k účtu DAL.

Elektronické karty – typy
Dokladová trieda. V hlavičke sa uvádza typ výpisu (CCS, SHELL) a štandardná prípona spracovávaných súborov, položky predstavujú “prekladový slovník” kódu dodávateľa na položku číselníka Elektronické karty – produkty.

Elektronické karty – výpisy
Dokladová trieda. Záznam zodpovedá jednému načítanému výpisu. V hlavičke sú údaje o zahrnutom období, o názve zdrojového súboru a stave spracovania výpisu, položky predstavujú riadky výpisu.

Atribúty položiek načítané zo vstupného súboru sú najmä dátum, miesto čerpania,
identifikácia karty, identifikácia tovaru/služby, množstvo, cena celkom bez DPH, sadzba DPH.

Vzťahy položiek sú na Kartu, Produkt, Majetok, Útvar, Zákazku, Interný doklad, Priebežku.

Funkcie dátovej entity Elektronické výpisy

Načítanie výpisu – po zadaní typu výpisu a výberu konkrétneho vstupného súboru prebehne načítanie dát a automatické doplnenie vzťahov Karta, Produkt, Majetok, Útvar, Zákazka. Výpis je potom možné editovať (často je potrebné zmeniť Majetok alebo Útvar, zvlášť pri tzv. univerzálnych kartách) a uložiť.

Realizácia výpisu – po úspešnej kontrole väzieb na produkt, majetok, útvar vznikne jedna alebo niekoľko (na základe konfigurácie zložky a rozsahu spracovávaného obdobia) skladových priebežiek, obsahujúcich údaje o čerpaní produktov, ktoré majú väzbu na Kmeňovú kartu skladu, a jeden alebo niekoľko interných účtovných dokladov. Sú doplnené vzťahy položiek k týmto dokladom. Výpis je potom označený ako realizovaný.

Zrušenie realizácie – pokiaľ je možné zmazať skladové priebežky a interné účtovné doklady, stane sa tak a výpis je označený ako nerealizovaný. Je možné ho ďalej editovať a potom realizáciu opakovať.

Konfigurácie – je možné zadať cieľovú zložku priebežiek a interných účtovných dokladov, útvar a zákazku predstavujúcu “stredisko spracovania CCS”, spôsob práce s priebežkami (je možné vystaviť priebežku pre každý deň na výpise alebo kumulovať do jedného či viac mesačných období), spôsob účtovania o tovare (v zložke priebežiek je možné zakázať realizáciu priebežky a vzniknutý interný doklad môže vedľa služieb suplovať i zaúčtovanie materiálu) a spôsob modifikácie ceny položiek (sú firmy, kde útvar MTZ účtuje prirážku ku vstupnej cene).

LOGISTIKA

Modul Sklad a Odbyt slúži pre evidenciu tovaru a materiálu a aj pre komplexné riadenie obchodu, to znamená objednávkový a rezervačný systém, nákup tovaru, cenotvorbu a ostatnú obchodnú logistiku (obchodný sklad).

Modul obsahuje tieto základné časti, funkcionality:

 • Kmeň
 • Cenotvorba
 • Účtovanie
 • Nákup/Odbyt
 • Inventarizácia
 • Špecifické funkcie

Kmeň

Kmeň združuje do jednej informačnej skupiny číselníky ktoré slúžia na evidenciu a popis tovaru, materiálu a ďalších komodít, ktoré sa môžu vyskytovať na skladových a obchodných pohybových dokladoch a na stave zásob v sklade. K základným a najdôležitejším patria:

 • atest,
 • katalógové číslo,
 • kmeňová karta skladu,
 • normy a akosť,
 • skladové dimenzie – umiestnenie zásob,
 • stav skladu,
 • variant tovar,
 • vratné obaly,
 • výrobné číslo, šarža,
 • merné jednotky.

Cenotvorba

Riadi politiku nákupných a predajných cien. Umožňuje definovať rôzne cenníky týkajúce sa priamo organizácií, materiálových skupín, skupín organizácií. Definovanie uplatnenia rabatov v závislosti na tovare, organizácii, počte MJ, platby v hotovosti a pod. Priority uplatnenia rabatov sa riadia vyhodnotením priority. Pre uplatnenie cenníkov, rabatov a cenových úrovní je vyhodnocovaný dátum uplatnenia:

 • cenové úrovne,
 • cenníky tovaru,
 • ponukové ceny,
 • rabaty,
 • rabatové skupiny organizácií.

Účtovanie

Skladové pohyby je možné účtovať automaticky na základe prednastavenia účtovacích predpisov pre konkrétne skupiny tovaru a skladové pohyby alebo priamo zadaním kontácie na doklade. Účtuje sa o každej položke zvlášť alebo sumačne o celom doklade. Pri definovaní spôsobov účtovania je možné nastaviť používanie metódy ON-line rozpúšťania obstarávacích nákladov. Vtedy systém sám rozpustí dodatočné náklady, cenové rozdiely a ďalšie náklady z obstarania súvisiace so zásobami na jednotlivé organizačné zložky organizácie, ktorým boli zásoby zo skladu vydané.

Funkcie pre účtovanie skladových pohybov pracujú s číselníkmi ktoré riadia ich činnosť, sú to hlavne:

 • druh skladového pohybu,
 • účtovacia skupina tovaru,
 • účtovací predpis skladového pohybu.

Nákup/Odbyt

Nákup a odbyt sú podporované dokladmi pre evidenciu skladových pohybov. Všetky pohybové doklady (t.j. príjemky, výdajky, priebežky, rezervácie, objednávky a dopyty,…) plne podporujú oceňovanie (DPH, cudzia mena, cenníky, rabaty), vystavovanie náväzných dokladov (faktúr, dobropisov, pokladničných dokladov) a umožňujú evidovať ich väzby na zákazky, aktivity, útvary apod. Doklady je možné jednoducho vystavovať jeden z druhého, napr. z dopytu je možné vygenerovať rezerváciu a z rezervácie výdajku, z výdajky faktúru,…

Evidencia je funkčne podporovaná nasledovnými druhmi dokladov:

 • dopyt /zákaznícka objednávka/,
 • medzi skladový prevod,
 • objednávka,
 • predajka,
 • priebežka,
 • príjemka,
 • reklamácia,
 • rezervácia,
 • súpiska,
 • univerzálna objednávka,
 • vnútro skladový prevod,
 • výdajka,
 • zápožička.

Inventarizácia

Neoddeliteľnou súčasťou modulu je podpora pre inventarizáciu zásob. Inventúru je možné vytvárať na základe aktuálneho stavu skladu alebo spätne. Po vykonaní fyzickej inventúry a jej zavedení do systému je umožnené vygenerovať inventúrne doklady typu príjemka a výdajka, ktoré opravia údaje evidenčného stavu skladu podľa stavu faktického.

Skladové uzávierky slúžia pre napočítanie stavu na danom sklade ku zvolenému dátumu v minulosti. Po uzávierke nie je možné robiť zmeny s materiálom / tovarom, ktorý prešiel uzávierkou na danom sklade. Pre potreby kontroly je možné vytvárať predbežné „simulované“ uzávierky, ktoré predstavujú iba informačnú hodnotu, ale nemajú faktické dopady na uzamknutie informácií v systéme.

Špecifické funkcie

Pri práci s modulom je možné požiť viacero špecifických funkcií ako sú napríklad:

 • Agregované sklady – možnosť vytvorenia prehľadu zásob k aktuálnemu dátumu nad viacerými skladmi naraz /virtuálny sklad/.
 • Alternatívne druhy tovaru – možnosť nahradenie požadovaného tovaru, ktorý nemá dostatočnú zásobu alternatívnym druhom tovaru.
 • Podpora čiarového kódu – identifikácia tovaru čiarovým kódom pri príjme i expedícii.
 • Zostavy – možnosť vytvoriť zostavy /kusovník/ na kmeňovej karte. Zostavy sa môžu na skladových dokladoch rozpadnúť na jednotlivé položky podľa definície zostavy. Zostavy môžu mať vnorené ďalšie zostavy.
 • Prepočty medzi MJ – systém plne podporuje prepočty medzi mernými jednotkami. Je možné prijímať a vydávať v rôznych merných jednotkách a preddefinovať dodávateľskú mernú jednotku, ktorá sa zohľadňuje pri generovaní objednávky zo stavu skladu. Systém podporuje spoločné merné jednotky pre viacero tovarov s rôznymi špecifikáciami (jedna prepravka na fľaše má v prípade dvoch nápojov dva rôzne počty fliaš v prepravke).
 • Štatistiky skladu – vnútorný dátový sklad pre dlhodobejšie vyhodnocovanie pohybov v sklade. Používateľsky nastaviteľné varianty vyhodnocovania.

Modul slúži pre evidenciu dopravných prostriedkov v organizácii. Obsahuje vlastnú knihu jázd, evidenciu dopravných prostriedkov a ich údržbu a výkazy o prevádzke dopravných prostriedkov.

Kniha jázd

Poskytuje evidenciu uskutočnených jázd dopravnými prostriedkami, eviduje čerpanie pohonných hmôt. Jednotlivé jazdy, môžu byť prepojené s aktivitou, útvarom, alebo obchodným prípadom, ku ktorému sa jazda vzťahuje.

Dopravné prostriedky

Trieda dopravné prostriedky slúži k evidencii všetkých dopravných prostriedkov, ktoré sú v organizácii používané.  Je tu aj možnosť naviazania na leasingovú zmluvu dodávateľa, alebo prepojenie s modulom Majetok.

Údržba vozidiel

Poskytuje evidenciu vykonaných opráv u jednotlivých dopravných prostriedkov.

Výkazy o prevádzke vozidla

Sleduje najazdené kilometre  v priebehu mesiaca, stav tachometra, stav nádrže, čerpanie a priemernú mesačnú spotrebu jednotlivých dopravných prostriedkov.

Prejsť na začiatok